Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Ny översiktsplan – vårt framtida Fagersta

Fagersta kommun har, genom V-Dala miljö- och byggförvaltning, tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen var ute på samråd mellan den 25 mars 2024 – 10 juni 2024, vilket innebär att vi under denna period hämtade in synpunkter på förslaget.

Fagersta från ovan

Foto: Bergslagsbild AB 2020

Nu kommer synpunkterna att sammanställas i en så kallad samrådsredogörelse, där vi kommer bemöta varje enskilt yttrande. När samrådsredogörelsen är klar och förslaget till översiktsplan eventuellt har reviderats kommer kommunen att skicka ut förslaget på granskning. Även då kommer det finnas möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget.

Om översiktsplanen

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen genom bland annat peka ut områden för vidareutveckling av bostäder, infrastruktur, verksamheter och grönområden samt uppmärksamma värdefulla områden där viktiga funktioner och värden ska bevaras och utvecklas.

Genom att planen omfattar hela kommunen bidrar översiktsplanen till att skapa en samlad strategi för hur utvecklingen av kommunens framtida mark- och vattenanvändning ska se ut. Den beskriver även både förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser av kommunens långsiktiga planering. Viktigt att notera är att översiktsplanen inte är ett juridiskt bindande dokument, men den ska fungera för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen och är vägledande vid detaljplanering och bygglov.

Samrådsbild

Kommande arbete – revidering och granskning

Alla yttranden som kom in under samrådet kommer att sammanfattas och bemötas av kommunen i en samrådsredogörelse. Beroende på hur kommunen ställer sig till förslagen och synpunkterna kan förslaget till översiktsplanen komma att förändras och omarbetas. Efter planförslaget är bearbetat och färdigt, ställer kommunen ut förslaget för offentlig granskning. Granskningen pågår under minst två månader. Myndigheter, kommunala förvaltningar, invånare, föreningslivet och företagare ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådsförslag till översiktsplan för Fagersta kommun

Förslaget till ny översiktsplanen är digital genom en översiktsplansportal. Genom att klicka på länken öppnar du den digitala översiktsplansportalen.

Fagersta översiktsplan (vdmb.se)

Om du vill läsa översiktsplanen som ett dokument så finns hämta som en pdf. Klicka på länken så kommer pdf:en att öppnas.

Samrådshandling - Vårt framtida Fagersta översiktsplan för Fagersta kommun Pdf, 5.4 MB.

Samrådshandling - Kartbilagor översiktsplan för Fagersta kommun Pdf, 9.5 MB.

Samrådshandling - Hållbarhetsbedömning inkl MKB av ÖP Fagersta Pdf, 2.6 MB.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test