Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Förskoleverksamhet

Information om förskolans verksamhet.

Rutschkana och kätternät i en lekpark

Avdelningschef: Jeanette Behrens, 0223-445 38

En förskola för alla

I Fagersta är du och ditt barn välkommen till någon av våra kommunala förskolor. Det finns 10 förskolor med 39 förskoleavdelningar samt Nattugglan, barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vårt mål är att du ska finna den typ av barnomsorg som passar dig och din familj.
Här börjar barnets lustfyllda resa i det livslånga lärandet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

Ansökan

Via vår E-tjänst är du välkommen att göra en ansökan om förskoleplats till önskad förskola. Här ändrar du även schema, inkomstuppgifter samt avslutar placering. Du behöver ha Bank-ID för att logga in.
E-tjänst Hypernet

Enligt politiskt beslut ska plats erbjudas inom senast tre månader efter att du ställt ditt barn i kö.

Förtur till förskoleplats

Syskonförtur innebär att om ditt barn har syskon på en förskola har ditt barn förtur till plats på den förskolan. Om ditt barn går på en förskola som ni inte önskat placering på kan barnet stå i byteskö till den förskola som önskas, ni garanteras att få den förskolan inom ett år.

Organisation

Förskoleverksamheten vänder sig till barn mellan 1-5 år och har god spridning inom Fagersta tätort. Verksamheten är organiserad i en sammanhållen avdelning som omfattar tio förskolor (39 förskoleavdelningar).

Målet är en likvärdig förskola samt en helhetssyn med gemensamma rutiner och regler.

Läroplan

Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 18. Den ligger till grund för verksamheten och går att läsa på Skolverkets hemsida.
Skolverkets hemsida

Vi satsar på barnen

Vi strävar efter att ha nöjda vårdnadshavare och en bra arbets- och lärandemiljö för både barn och personal. Verksamheten har en väl genomtänkt pedagogik och vi ser varje barn som en individ.

En stor andel av personalen har högskolepedagogisk utbildning.

Som vårdnadshavare ska du känna dig trygg i relationen med din förskola och ditt barn ska trivas och utvecklas. Ett trevligt och professionellt bemötande är en självklarhet för oss. För barn med specilla behov finns förskolekonsulent och specialpedagog.

  • Sapere - Mat för alla sinnen, se länk nedan
  • TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling
  • NTA (natur och teknik för alla)
  • Bornholmsmodellen, en pedagogisk språkinlärning.

Finskt förvaltningsområde

I februari 2014 blev Fagersta finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att finsktalande barn har rätt till förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. Ansökan görs via vår e-tjänst Hypernet.

Tillämpningsregler förs förskoleverksamet och fritidshem Pdf, 3.7 MB.

Organisationsschema Pdf, 141.4 kB.

Vi är medvetna om att dessa dokument just nu inte är tillgängliga pdf-filer, men vi kommer att se till att det är tillgängligt för alla när nästa dokument ska publiceras. Vill du ta del av dessa dokument, hör av dig så ser vi till att lösa det.

Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse för skola och förskola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten
prioriterar ett handlingsriktat miljöarbete, där alla är engagerade. I Sverige delas den gröna flaggan ut av Håll Sverige Rent.

Grön Flagg är ett enkelt sätt att arbeta med miljöfrågor och strukturera arbetet för en hållbar utveckling. Förskolan som ansluter sig till Grön Flagg bildar ett miljöråd med personalen. Sedan sätter verksamheten upp fem konkreta miljömål. Målen formuleras inom ett av sex områden:

• Konsumtion
• Livsstil och hälsa
• Kretslopp
• Klimat och energi
• Vattenresurser
• Närmiljö

Tidigast ett halvår efter anmälan redovisas uppnådda mål i en rapport.
Utifrån denna bedömer Håll Sverige Rent om förskolan ska få Grön Flagg.

Ett handlingsinriktat samarbete där alla i verksamheten är engagerade är viktigt i
Grön Flagg. Barn, personal och ledning - alla ska delta. Grön Flagg syftar också till
att skapa kontinuitet i miljöarbetet. Förskolan måste därför fortlöpande
rapportera till Håll Sverige Rent och sätta upp nya miljömål.

Med det höga tempo vi har i samhället idag gäller det att förena nytta med nöje.
I Grön Flagg kan ni hitta moment som tilltalar alla inblandade och som
samtidigt ger kunskaper, uppfyller målen i styrdokument och läroplaner. Grön Flagg är Sveriges största miljönätverk , 2000 skolor och förskolor är redan med.

Att vara med i Grön Flagg innebär:
• Ett långsiktig plan för miljöarbetet som förbättras och fördjupas efter hand
• Ett flexibelt verktyg där man själv bestämmer ambitionsnivån
• Möjlighet att profilera miljöarbetet och kommunen
• Ett verktyg för att arbeta ämnesövergripande och demokratiskt
• Material och inspiration från nätverket och Håll Sverige Rent

Mat för alla sinnen - lustfylld sensorisk träning

Metod

Metoden är ett annorlunda sätt att användas i arbetet för att stimulera till bättre matvanor. Genom att väcka barnens nyfikenhet lär man barnen att våga prova ny
mat och äta mer varierat och därmed på sikt få dem att äta mer hälsosamt.

Syfte

  • Lära känna sina sinnen och sin egen smak – JAG har rätt till min egen smak
  • Våga prova nya produkter och rätter – JAG vågar prova
  • Träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt – JAG lär mig tala och diskutera
  • Öka variationen i det man äter – JAG vill variera
  • Utvecklas till en medveten konsument – JAG vet vilken kvalitet jag vill ha

Bakgrund

SAPERE är ett pedagogiskt verktyg som vill öva upp barnens sensoriska förmåga och utveckla språket genom att träna dem i att uppleva maten med alla
sina sinnen och att kunna sätta ord på smakupplevelsen.

Ordet sapere är latin och betyder just att kunna smaka.
Metoden kommer ursprungligen från Frankrike och kom till Sverige under mitten av 90‐talet. Tanken är att i läroplanens anda, i samarbete mellan
förskolepedagoger och måltidsbiträden, leda barnen i eget kunskapssökande om sina sinnen. Det är lätt att integrera Saperemetoden i förskolans läroplan. Förskolan ska sträva efter att varje barn har förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Fagersta kommun erbjuder omsorg på obekväm tid för de vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd till kvällar, nätter och/eller helger och familjens situation i övrig. Verksamheten vänder sig till barn åldern 1-12 år.

Med omsorg på obekväm tid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd, vardagar mellan 18.30 -6.15 samt hela dygnet under helgdagar. Barnomsorg på obekväm tid, Nattugglan, finns i lokaler på förskolan Skogsgläntan.

Vem kan få omsorg på obekväm tid?

I första hand vårdnadshavare som arbetar på kvällar, nätter och/eller helger och inte själv kan lösa behovet av omsorg. Enligt vårdnadshavarnas arbetstidsschema ska behovet av omsorg på obekväm tid vara regelbundet och/eller kontinuerligt, tillfälliga placeringar görs inte. Vistelsetiden för obekväm arbetstid är tid tillsammans med restid till och från arbete. Det görs alltid en individuell prövning av behovet av omsorg på obekväm tid. Vårdnadshavare ska styrka
varför de inte kan uppfylla behovet av omsorg för sitt barn.

Om barnet har två vårdnadshavare ska de styrka varför den andre inte kan uppfylla behovet av omsorg. Skäl till detta kan vara att en av vårdnadshavarna bor i annan ort, är allvarligt sjuk, oförmögenhet att ta hand om barnet eller om båda har obekväm arbetstid. Vårdnadshavare har inte rätt till omsorg på obekväm tid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Öppettider

Vardagar: Verksamheten tar emot barn från 13.00.
Senaste kvällstid att lämna eller hämta är 22.00.
Tidigaste morgontid att hämta sitt barn är 06.00.
Senaste morgontid att hämta sitt barn är 07.00.
Helger: Barn kan lämnas och hämtas mellan 06.00 och 22.00.

Lämning och hämtning

Vårdnadshavarna ordnar själva transport till Nattugglan, som är öppen under obekväm tid. Om barnet är placerat på en annan förskola/fritidshem dagtid ansvarar i första hand vårdnadshavaren för att barnet transporteras till den ordinarie förskolan/fritidshemmet/skola.

Avgift

Föräldraavgiften för omsorg på obekväm tid debiteras enligt gällande regler för maxtaxa.

Ansökan

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid görs på e-tjänsten hypernet.

Ansök om omsorg på obekväm arbetstid via Hypernet

Ansökan ska göras minst 14 dagar innan omsorg på obekväm arbetstid önskas.
Om barnet har dubbelt boende, söker respektive vårdnadshavare omsorgsplats för sitt behov. Arbetstidsschema som omfattar minst två veckor ska bifogas med ansökan.

Beslut

Efter att kommunen tagit emot och registrerat ansökan görs en noggrann prövning av varje enskilt fall. Därefter tar förskolechefen beslut.
Ob-omsorg erbjuds under förutsättning att villkoren för rätt till plats inom omsorgen uppfyllts. Plats i omsorg på obekväm tid upphör vid föräldraledighet och arbetslöshet och måste sökas på nytt vid behov.

Barnets vistelsetid/schema

När barnet placerats ska vårdnadshavarna lämna ett pappersschema över arbetstider och barnets närvarotider. Personalen godkänner schemat innan vårdnadshavarna skriver in det i Hypernet. Barnet får inte börja innan ett schema finns inlagt i Hypernet. Schemaförändringar bör skrivas in två veckor innan i Hypernet av vårdnadshavare. Tillfälliga förändringar meddelas personalen muntligt/skriftligt. Finns behov av omsorg under ordinarie förskola/fritidshem sommarstängning ska behovet av omsorg anmälas senast den 1 juni. Behov av omsorg under sommarstängningen anmäls på särskild blankett.

Ledighet/frånvaro

All ledighet ska meddelas verksamheten. Om barnet varit frånvarande/ledig mer än 90 dagar avslutas platsen. Uppsägning av plats Uppsägning av plats ska göras via e-tjänsten Hypernet.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test