Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Lotterier

Här finns allt du behöver veta om att anordna lotterier.

Den 1 januari 2019 fick Sverige en ny spelreglering (2018:1138). Du kan läsa mer om den på Spelinspektionens hemsida.

Spelinspektionens hemsida

Vad är nytt?

Sverige har gått från att ha en lotterinämnd till en spelinspektion, en myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och all annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Olika lotterier och spelformer

Det krävs licens för att spela om pengar, undantag finns för lotterier där deltagarna inte behöver betala en insats, till exempel vid ”gilla och dela” i sociala medier.

Spelinspektionen ger licens till alla lotterier men kommunen kan ge tillstånd till så kallade registreringslotterier (kommunala lotterier). Läs mer om detta under ”Lotterier med krav på registrering”.

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering, till exempel lotterier med låga belopp som hålls i samband med en offentlig nöjestillställning. Läs mer om detta under ”Lotterier utan krav på registrering”.

Om ditt planerade lotteri eller spel inte ryms inom ovan definitioner behöver du ansöka om licens eller tillstånd hos Spelinspektionen. För mer information se:

Spelinspektionens sida om licenser och tillstånd

Ansökan om lotteriregistreringRedovisning av registreringslotteri

Vad är ett registreringslotteri?

Registreringslotteri är ett lotteri som en registrerad förening anordnar. Summan på lotten är relativt låg och den säljs endast där föreningen är aktiv/har sin hemmavistelse. Vinsterna är tydligt angivna vid försäljningsplatsen och alla vinster är varor som kan vara köpta eller skänkta.

Kraven för registrering enligt 6 kap. 9 § spellagen

Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att en juridisk person som uppfyller de angivna kriterierna och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får, utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla lotterier som får omfattas av en licens enligt 6 kap. 1 §. Detta med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

 • lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen (föreningen) är verksam samt att lotterierna inte får tillhandahållas online
 • lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls
 • det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson

Vem kan anordna ett registreringslotteri?

Det är endast en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som får lov att registrera sig för att ordna ett lotteri. Dessutom krävs det att föreningen eller trossamfundet:

 • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
 • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
 • inte vägrar någon person inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
 • för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2 § spellagen).

Hur länge gäller registreringen?

En registrering ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas (6 kap. 10 § spellagen).

Efter den 1 januari 2019 kommer Spelinspektionen inte att meddela några beslut om typgodkännande som tidigare gjorts enligt 14 § lotterilagen (1994:1000) då denna bestämmelse inte längre finns i nya spellagen. Detta innebär att kommunen själva får uppställa villkor avseende till exempel krav på lottsedeln.

Lotterier utan krav på registrering

En förening kan anordna spel/lotterier utan att söka registrering. Dessa spel/lotterier ska uppfylla vissa krav enligt Spellagen 3 kap. 5 §.

Alternativ 1

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri eller bingospel
 • Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, cirka 11 kronor
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp, cirka 7 750 kronor

Alternativ 2

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med:
  * En offentlig nöjestillställning
  * En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  * En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i
  förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, cirka 11 kronor
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, cirka 775 kronor

Hur gör jag för att ansöka om registrering?

Ansökan om registreringslotteri sker via E-tjänst. Fyll i alla uppgifter som efterfrågas i E-tjänsten och skicka inE-tjänsten

Uppgifter och handlingar som kommer att efterfrågas i ansökan:

 • Information om föreningen
 • Information om styrelsen (Ordförande, kassör och sekreterare)
 • Information om Lotteriföreståndare
 • Kontrollant
 • Bilagor (Protokoll med föreningens beslut om att ansöka om registrering, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning)

En lotterikontrollant utses av kommunen (18 kap. 10 §). Kommunen fastställer även dennes arvode som sedan betalas av föreningen. Föreningen får ge förslag på kontrollant. Kontrollanten behöver inte vara medlem i föreningen. Om kontrollanten är medlem får han/hon inte ha styrelse- eller kassörsuppdrag. Kontrollanten ska vara över 18 år. Kommunen granskar föreslagen kontrollant och måste bevilja denna innan kontrollanten kan antas.

En administrationsavgift om 300 kronor ska betalas in till plusgiro 12 37 80-9, märkt ”Baskonto 31195”, i samband med att ansökan skickas in. Därefter kontrolleras uppgifterna av kommunens lotteriansvarig och ett beslut skickas till föreningen.

Ansökan om lotteritillstånd

Lotteriets uppläggning

Antalet lotter, lottpriser, typ av lotteri, vinstplan och försäljningstid ska fastställas. Kontrollanten ska värdera priserna om dessa inte utgörs av pengar eller presentkort. Varuvinster ska värderas enligt gällande marknadspriser, det vill säga det pris som är normalpris vid inköp i affär.

Insats

En registrerad förening får anordna lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Hur mycket ett prisbasbelopp är i kronor hittar du på SCB:s hemsida

Vinst

Värdet av vinsten i ett registreringslotteri får uppgå till högst 1 prisbasbelopp. Värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i lotteriet.

Lotteriets förvaltning

Lotteriet ska förvaltas avskilt från föreningens övriga räkenskaper. Vid omfattande lotteriverksamhet bör särskilt konto öppnas. Ett lotteri får endast belastas med kostnader som tillhör lotteriet.

Ett lotteri anses avslutat när vinstutdelningen är gjord. Efter avslutat lotteri, ska lotteriet redovisas och kontrollanten ska gå igenom redovisningen innan redovisningen skickas in till kommunen.

Senast två månader efter sista försäljningsdag ska kontrollanten kräva in redovisning för lotteriet. Kontrollanten ska därefter granska lotteriredovisningen och slutligen underteckna redovisningen. Kontrollanten ska se till att nettobehållningen förs över till föreningens ordinarie kassa. Redovisningen ska därefter inom en månad överlämnas till kommunen.

Senast den 15 februari ska föregående års lotterier redovisas kontrollanten som i sin tur redovisar till kommunen senast den 1 april.

Sidansvarig: Alexander Hietala

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test