Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Polisen informerar

Polisen och kommunen har kommit överens om att lämna information om brott, brottsfenomen och uppmärksammade händelser i Fagersta kommun på kommunens hemsida.

En kvinnlig polis hjälper en pojke att knäppa en polishjälm. Pojken testar polisens utrustning. Till höger i bild syns en del av en polisbil.

2021-09-22

Gemensamt ansvar för att invånarna ska känna sig trygga

Sommaren lider mot sitt slut och hösten tar vid. Äntligen ser vi kanske ett slut på den pandemi som hållit oss i ett järngrepp under snart två år. Vi har redan klivit in i september och flera restriktioner kommer lättas upp då denna månad övergår till oktober. Fortsätt dock att ta hand om varandra, kämpa på och följ de råd som Folkhälsomyndigheten fortfarande ser som viktiga.

Vad gäller den upplevda tryggheten i samhället, har vi alla ett ansvar att gemensamt och tillsammans göra vad vi kan för att invånarna i kommunen ska känna sig trygga. Säkerhet och trygghet behöver inte gå hand i hand. Säkerhet handlar den faktiska risken att utsättas för ett brott eller ordningsstörning, medan trygghet mer beskriver känslan en individ har inför att utsättas för ett brott eller ordningsstörning. Polisen och kommunen arbetar kontinuerligt tillsammans för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Fagersta kommun.

Brottsstatistik sommaren 2021

För att summera lite av brottsstatistiken för sommaren 2021 (juni, juli och augusti) så visar statistiken att antalet anmälda brott har gått ned i jämförelse med sommarmånaderna 2020. Förra året inkom 426 brottsanmälningar under juni, juli och augusti och siffran för i år visar 301 anmälningar. Bakomliggande faktorer till statistiken kan vara flera och behöver utvärderas under en längre tid. Kanske är det pandemin som på ett positivt sätt inte fört med sig våldsbrott i offentliga miljöer eller inbrott i bostad då många av oss stannat hemma under semestern. Men vi vill också tro att polismyndighetens goda arbete tillsammans med kommunen och andra aktörer är en stor bidragande orsak till att statistiken visar bättre siffror än föregående år. I Fagersta kommun bor det 13257 personer vilket utgör en befolkningsandel på 23,52 % om vi ser till hela Lokalpolisområde Norra Västmanland. Det betyder att andelen inkomna brott borde vara cirka 23 % i jämförelse med resten av polisområdet (Norra Västmanland). Sett till aktuell statistik från BRÅ är det ingen brottskategori som sticker ut i Fagersta, tvärtom, i de flesta brottskategorier ser vi en minskning av brott och i något enstaka fall är siffran den samma som under sommarmånaderna 2020.

Skadegörelsebrott

Skadegörelsebrotten var lägre denna sommar än föregående år. Totalt inkom det 24 brottsanmälningar gällande skadegörelse under årets juni, juli och augusti. Det är en minskning med 10 brott i jämförelse med sommaren 2020. Under år 2020 var det flertalet skadegörelser på bilar vilket vi inte sett i samma utsträckning under 2021. Skadegörelsebrott är ofta svåra att utreda då det oftast saknas vittnen dock mycket viktiga att försöka klara upp då vi vet att det är brott som ökar otryggheten bland invånarna och kostar samhället mycket pengar.

Våldsbrott

Under sommarmånaderna 2020 var det 55 våldsbrott jämfört med 37 brott denna sommar. Det betyder en minskning med 18 brott vilket är mycket glädjande. Än så länge kan vi bara sia om varför statistiken visar positiva siffror men möjligtvis kan det vara så att våldsbrotten minskat i offentliga miljöer då pandemin tvingat oss att avstå större evenemang och sena utekvällar.

Vi ska dock komma ihåg att i dessa ärenden är det ofta ett fåtal individer som står för flertalet av brotten. Gällande våldsbrotten så är det nästan uteslutet så att det finns någon form av relation mellan inblandade parter. I flera anmälningar är det ofta motanmälningar. Det betyder att det alltså kan vara flera brott vid ett och samma tillfälle, och statistiken som polisen tar fram handlar om antalet anmälda brott. Alltså är händelserna färre än brotten. Endast i några yttersta enstaka fall saknas det någon form av relation. Det ser likadant ut i alla våra kommuner.

Den farligaste platsen, enligt statistiken, är alltså inte att befinna sig i centrum eller utomhus någonstans, utan i hemmet. Det är där de allra flesta våldsbrott sker. Dock tar polisen naturligtvis den upplevda otryggheten på största allvar och vi jobbar hela tiden på att vara än mer synliga och det är viktigt att polisen syns på våra gator och torg. Polisen har den största respekt för känslan av otrygghet, men det behöver inte alls betyda att det är samma sak som att det är otryggt. Polisens största och viktigaste uppgift är att jobba med brottsbekämpning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Narkotikabrott

Statistiken för narkotikabrotten under juni, juli och augusti (2021) visar också att antalet anmälda brott minskat med 22 brott från föregående sommar. Under denna sommar anmäldes 26 brott och förra året var siffran 48 anmälda narkotikabrott för juni, juli och augusti. Fagersta har en andel på cirka 18 % av narkotikabrotten sett till hela lokalpolisområdet och det betyder en lägre andel anmälda brott i jämförelse med stadens befolkningsandel på cirka 24 %. Polisen har under en längre tid arbetat riktat mot narkotikaproblematiken i Fagersta och statistikens siffror kan ses från olika infallsvinklar. Det är glädjande att siffrorna visar en minskning av narkotikabrotten i Fagersta och kanske beror det på hårt arbete från polisens sida samt andra aktörer i samhället som kämpar för att narkotikabrukandet ska minska i området. Men nedgången av brott kan också ses som att polisen har det svårare under pandemin att komma åt brukandet av narkotika då pandemin som sagt minskat människors tid i det offentliga rummet och gjort att många invånare stannat hemma eller i alla fall hemma hos vänner och bekanta.

Polisens arbete under sommaren 2021

Under sommarmånaderna har polisen framför allt fokuserat på brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbete i Fagersta genom hög närvaro i centrummiljön och samverkan med lokala näringsidkare. Vi har arbetat med fotpatruller i miljöer där många invånare vistas och arbetat med ordningshållning för att alla ska kunna känna sig trygga i en säker miljö.

Polisen i Fagersta har också arbetat hårt under sommaren med att identifiera, lagföra och hjälpa ungdomar som på något sätt fastnat i en miljö där narkotika ofta är närvarande. Arbetet görs tillsammans med flera andra aktörer i samhället och är högt prioriterat bland alla inblandade.

Sommarmånaderna har också inneburit mycket arbete med trafikkontroller under dygnets alla timmar för att beivra trafikbrott men också för att upptäcka annan brottslighet då området har flera stora genomfartsleder där många människor dagligen nyttjar sina bilar.

Vissa brottskategorier minskar

Det är intressant att fundera över hur pandemin påverkat brottsligheten och tryggheten i samhället. Är anmälningsbenägenheten och kanske möjligheten att anmäla brott mindre när fler människor befinner sig hemma under längre tider? Vi ser dock att det är ganska lugnt just nu i hela lokalpolisområdet. Pandemin har som sagt säkert en stor del i hur statistiken för närvarande ser ut men mörkertalet för oanmälda brott kanske är det mest uppenbara problemet med att tolka in för mycket i brottsstatistik. Faktum är att det är långt ifrån alla brott som faktiskt anmäls. Anmälningsbenägenheten skiljer sig också mycket mellan olika brottskategorier. När det gäller egendomsbrott där någon lider skada ekonomiskt, är benägenheten att anmäla mycket hög jämfört med andra mer intigritetskränkande brott mot person, där mörkertalet är desto större.

”Polisen informerar” är ett nytt och gemensamt försök att undvika otrygghetsskapande genom att istället publicera saklig och trovärdig information om aktuella och uppmärksammade händelser i Fagersta kommun. Vi ser en fara i att det lätt blir ryktesspridningar om saker som hänt och vi vill i största mån undvika det. Tillsammans känner vi att detta är ett bra forum för oss att kunna lämna information om brottsstatistik, otrygghet och polisens arbete och hoppas att det i en förlängning också kan skapa en större känsla av trygghet och förtroende för polisen. Att vi kan visa på vad vi faktiskt gör.

*Fagersta kommun ingår i Lokalpolisområde Norra Västmanland. De övriga kommunerna är Sala, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar.

--------------------------------------

2021-03-18

Polisen informerar mars 2021

Fagersta kommun sticker inte ut i statistiken i lokalpolisområdet*, vad gäller anmälda brott. Vad gäller den upplevda tryggheten i samhället, har vi alla ett ansvar att gemensamt och tillsammans göra vad vi kan för att medborgarna i kommunen ska känna sig trygga. Polisen och kommunen arbetar också gemensamt och samverkar kontinuerligt och regelbundet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Fagersta kommun.

Tiden går fort och vi är redan inne i mars månad. För att summera lite av brottsstatistiken för år 2020, så satsade polisen mycket på narkotika och trafik under förra året. Det visade sig också i statistiken, då narkotikabrotten år 2019 låg på 144 brott, jämfört med 213 brott år 2020. Trafikbrotten år 2019 var 201 brott och 243 brott under år 2020. Polisen hade flera operativa inriktningar och medborgarlöften under år 2020 gällande trafik och narkotika, vilket gav resultat.

Skadegörelsebrott

Skadegörelsebrotten var högre år 2020 än året innan, 169 brott år 2020 och 115 brott år 2019. Framförallt under år 2020 var det flertalet skadegörelser på bilar. Dessa brott är också väldigt svåra att utreda då det oftast saknas vittnen. År 2019 var det 206 våldsbrott jämfört med år 2020, då det var en ökning med 24 brott, det vill säga sammanlagt 230 brott. I dessa ärenden är det ofta ett fåtal individer som står för flertalet av brotten. Det handlar ofta om olika former av relationsbrott.

Andel brott jämfört med andra kommuner i lokalpolisområde Norra Västmanland

Sett till att befolkningsandelen i Fagersta kommun motsvarar cirka 24 procent i lokalpolisområdet, betyder det att som brottsligheten fördelas på våra fem kommuner så borde riktvärdet vara att Fagersta också skulle ha cirka 24 procent av brottsligheten. Vid en jämförelse med alla brottskategorier är det skadegörelsebrotten, narkotikabrotten, trafikbrotten och bedrägeribrotten som överstiger 24 procent och därmed sticker ut lite extra. Vad gäller skadegörelsebrotten har de ändå minskat med 17 brott, jämfört med samma period förra året (januari-februari år 2020), då det var 40 brott samma tid. Narkotikabrotten har under samma tid ökat med 11 brott, år 2021 var det 32 narkotikabrott jämfört med 21 brott år 2020. Även trafikbrotten har ökat med samma antal, det vill säga 11 brott. Januari-februari år 2021 var det 43 trafikbrott jämfört med samma period år 2021, då det var 32 brott. Bedrägeribrotten sticker ut mest, 33 procent, sett till lokalpolisområdets andel anmälda brott. Då har brotten ändå minskat med 3 brott, jämfört med förra året.

Polisens arbete under 2020

Polisen gjorde en insats angående bedrägerier under våren 2020 och skickade ut brev till kommunens äldsta invånare. Vi ser att denna brottslighet ökar i hela landet, då denna typ av brottslighet hela tiden ändrar sig och bedragarna hittar hela tiden på nya sätt att lura till sig pengar.

Sett till att narkotikabrotten och trafikbrotten ökat i år, jämfört med förra året samma tid, beror det enbart på polisens hårda och goda arbete. De brottskategorierna hör under polisens egeninitierade ärenden och det har visat sig i statistiken. Under januari-februari har polisen också haft en längre trafikinsats som ingått i medborgarlöftet, vilket har gett gott resultat och även lett till upptäckten av flertalet drograttfyllerier.

Tillgreppsbrotten ligger på 14 procent och har också minskat med 9 brott i år, jämfört med 40 brott år 2020.

Även våldsbrotten har minskat. Under perioden januari-februari år 2020 var det 35 våldsbrott och i år 22 brott, alltså en minskning med 9 brott. Det blir således 17 procent och hamnar under befolkningsandelen på 24 procent. Övriga brott mot person, till exempel ofredande, hamnar på 16 procent. En minskning på 18 brott från år 2020, då det var 31 brott och år 2021, 13 brott.

Vissa brottskategorier minskar

Det är svårt att svara på varför vissa brottskategorier minskat. Det var väldigt kallt under januari och februari och således mindre folk ute i rörelse. Hur stor del pandemin spelar in är också svårt att sia om. Är anmälningsbenägenheten och kanske möjligheten att anmäla mindre när fler människor befinner sig hemma under längre tider? Vi ser dock att det är ganska lugnt just nu i hela lokalpolisområdet, med några lokala avvikelser som till exempel källarinbrott och stölder.

Angående våldsbrotten så är det nästan uteslutet så att det finns någon form av relation mellan inblandade parter. I flera anmälningar är det ofta motanmälningar. Det betyder att det alltså kan vara flera brott vid ett och samma tillfälle, och statistiken som polisen tar fram handlar om antalet anmälda brott. Alltså är händelserna färre än brotten. Endast i några yttersta enstaka fall saknas det någon form av relation. Det ser likadant ut i alla våra kommuner.

Det har alltså inte blivit vanligare med våld utomhus. Den eventuella uppfattningen står alltså inte i paritet med den eventuella upplevda otryggheten. Det handlar fortfarande om vi enbart ser till antalet anmälda brott. Den farligaste platsen, enligt statistiken, är alltså inte att befinna sig i centrum eller utomhus någonstans, utan i hemmet. Det är där de allra flesta våldsbrott sker. Dock tar polisen naturligtvis den upplevda otryggheten på största allvar och vi jobbar hela tiden på att vara än mer synliga och det är viktigt att polisen syns på våra gator och torg. Polisen har den största respekt för känslan av otrygghet, men det behöver inte alls betyda att det är samma sak som att det är otryggt. Polisens största och viktigaste uppgift är att jobba med brottsbekämpning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Det är också viktigt att polisen har en stark lokal närvaro.

Mörkertal

Avslutningsvis är mörkertalet det mest uppenbara problemet med att tolka in för mycket i brottsstatistik. Faktum är att det är långt ifrån alla brott som faktiskt anmäls. Anmälningsbenägenheten skiljer sig också mycket mellan olika brottskategorier. När det gäller egendomsbrott där någon lider skada ekonomiskt, är benägenheten att anmäla mycket hög jämfört med andra mer intigritetskränkande brott mot person, där mörkertalet är desto större.

*Fagersta kommun ingår i Lokalpolisområde Norra Västmanland. De övriga kommunerna är Sala, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar.

”Polisen informerar” är ett nytt och gemensamt försök att undvika otrygghetsskapande genom att istället publicera saklig och trovärdig information om aktuella och uppmärksammade händelser i Fagersta kommun. Vi ser en fara i att det lätt blir ryktesspridningar om saker som hänt och vi vill i största mån undvika det. Tillsammans känner vi att detta är ett bra forum för oss att kunna lämna information om brottsstatistik, otrygghet och polisens arbete och hoppas att det i en förlängning också kan skapa en större känsla av trygghet och förtroende för polisen. Att vi kan visa på vad vi faktiskt gör.

------------------------------

112

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation

114 14

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Har du frågor och funderingar, kontakta:
Aspirantsamordnare Linda Rosander i Västerås, linda.rosander@polisen.se
Kommunpolis Andreas Ohlsson Ahlstedt, andreas-e.olsson@polisen.se

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test