Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Utställning av reviderade Avfallsföreskrifter

Förändringar har skett i nationell lagstiftning som föranleder att Vafabmiljös Avfallsföreskrifter behöver uppdateras. Dessutom så har ansvaret för insamling av förpackningar överförts till kommunerna från 2024 och för att detta ska kunna utföras med stöd av våra föreskrifter behöver en hel del ändringar göras. Ändringarna följer de förslag som branschorganisationens Avfall Sverige föreslår. Dessutom har det framkommit tolkningsutrymme och otydligheter i myndighetsutövning både hos Vafabmiljö och Miljökontoren, som gör att det föreslås vissa förändringar. Föreskrifterna förtydligas också när det gäller beskrivning av vad som är en verksamhet samt hämtningsförhållanden, för att följa föreslagna förändringar i avfallstaxan.

Sista svarsdatum är den 8 september 2023. Synpunkterna skickas till VafabMiljö (info@vafabmiljo.se) som därefter sammanställer och bearbetar dessa till ett slutligt förslag till Avfallsföreskrifter.

Ärendebeskrivning
Förändringar har skett i nationell lagstiftning som berör avfallsföreskrifterna. Miljöbalken ändrades 2020 och ansvaret för förpackningsinsamling överförs till kommunerna 2024. Avfallsföreskrifterna är ett förtydligande av Miljöbalken till regional och lokal nivå. De beskriver vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på fastighetsägare, verksamhetsutövare, kommuninvånare och Vafabmiljö.

Eftersom avfallshanteringen är överlämnad från kommunerna till Vafabmiljö, är det Vafabmiljös ansvar att ta fram förslag till renhållningsordning medan kommunerna har ansvar att själva granska och besluta i kommunfullmäktige. Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut för allmänhetens granskning om de inte är av sådan begränsad omfattning att de inte behöver ställas ut, exempelvis om de berör ett mindre antal fastighetsägare eller annars är liten, enligt 15 kap 44 § miljöbalken.

Förslag till Avfallsföreskrifter Pdf, 505 kB. (ladda ner som PDF).

Förslag till förändringar
Förslagen till förändringar finns redovisade i bilaga 1 med Avfallsföreskrifter. Förändringarna är skrivna med röd text. Text som är borttagen är genomstruken medan tillagd text är understruken. Förändringarna och motivet till förändringarna redovisas översiktligt i punkterna nedan. Hänvisning till vilken paragraf i föreskrifterna som förändringen gäller, redovisas inom parentes.


1. Miljöbalkens förändringar (2 §, 5 §, 9§, bilaga 4)
2020 ändrades Miljöbalken så att begreppet hushållsavfall ändrades till kommunalt avfall samt att kommunerna även ska informera om avfallsförebyggande åtgärder. Många justeringar gjordes redan till 2022 års version av föreskrifterna men både Avfall Sverige och Vafabmiljö har upptäckt att det behöver göras vissa ytterligare justeringar.
2. Livsmedelsavfall utifrån EU-förordning (2 § samt Bilaga 2)
Justera definitionerna i 2 § g) och h) så att det harmoniserar med EU-förordningen. Även beskrivningen i ordlistan justeras.
3. Förpackningar (5 §, 9§, 10§, 26§, 29§, 53§, 54§, bilaga 2, bilaga 4)
Förändringar i Avfallsförordningen och Förpackningsförordningen. Ansvaret för insamling överförs till kommunerna och skall dessutom ske fastighetsnära. Detta medför en rad konsekvensändringar i Vafabmiljös avfallsföreskrifter.
4. Emballering av avfall under kommunalt avfall (14 §)
Förpackningar ska emballeras enligt instruktioner för det insamlingssystem för fastighetsnära insamling som Vafabmiljö tillhandahåller.
5. Dragavstånd (19 §)
Justering utifrån ändring av taxan samt att även få med sidlastare under denna paragraf (vilket saknades tidigare). Ändring till att avståndet bör understiga 11 meter för baklastare och 1, 61 meter för sidlastare.
6. Rengöring och tillsyn (22 §)
Viktig förändring för att ha verktyg för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö för chaufförerna. Förändringen innebär att om ett problem inte åtgärdas så har Förbundet rätt att anvisa plats.
7. Hämtningsområden och hämtningsförhållanden (§28)
För att möjliggöra hämtning och debitering med olika typer av hämtningsfordon när förhållande kräver annat fordon än det ordinarie fordonet. Tidigare enbart områden. Nu även
förhållanden. Ändringen hänger ihop med taxan och gör det möjligt att debitera kunden den extra kostnad som det kan innebära att behöva hämta med annat fordon än det ordinarie. Taxan innehåller enbart hämtningsförhållanden för avfall i kärl men i föreskrifterna föreslås att även avfall från enskilda avloppsanläggningar beskrivs enligt hämtningsförhållanden, utifall att det finns behov av att debitera även dessa i framtiden (efter ett eventuellt beslut om ändring i taxan). Hämtningsförhållanden för avloppsanläggningar gäller ej Heby kommun, 3 (4) eftersom de inte överlämnat ansvaret för tömning av enskilda avloppsanläggningar till
Vafabmiljö.
8. Hämtningsintervall (29§ b)) (Gäller ej Heby)
- Ändring av år till kalenderår för tömning av enskilda avloppsanläggningar.
Motivering: Med nuvarande lydelse uppstår det problem för kunder, att komma in på körlistans intervall igen efter en budning. Det gäller kunder som har budat en tömning pga en extraordinär händelse, exempelvis service eller en stor fest. Med nuvarande lydelse så är kunden låst vid att fortsätta buda samma månad nästa år, alternativt tömma igen vid körlistans tömning fastän det kanske bara gått ett par månader. Ett annat olyckligt exempel är när en fritidshusägare vill tömma tanken innan vintern och sedan tvingas tömma igen direkt på våren (om körlistan ligger så) trots att fritidshuset stått stängt/oanvänt hela vintern. Det uppstår återkommande ärenden hos Vafabmiljö där det behöver göras ett avsteg från kravet på tömning minst en gång per år, för att det inte ska bli en tömning av en nästan tom tank – som bara kostar pengar för kunden och inte är till någon nytta för miljön. Risken med att ändra till en ”kalenderår” är att kunder skulle kunna utnyttja detta. Budning tidigt på våren år ett, för att sedan buda sent på året år 2. Då kan det teoretiskt gå nästan 24 månader mellan tömningarna. Men år 3 behöver kunden buda i december igen och så vidare.
- Filtermaterial från fosforfällor ska tömmas enligt tillsynsansvarig nämnds tillstånd för enskilda avloppsanläggningar. I de fall som inget intervall angivits i beslut av tillsynsansvarig nämnd, gäller leverantörens anvisningar. Dock får intervallet aldrig överstiga 5 år. Det är fastighetsägarens ansvar att i förväg anmäla filterbytet till Vafabmiljö.
Motivering: För fosforfällor med låg belastning är vartannat år för tätt och utbytet av materialet blir ett resursslöseri. Om filtermaterialet inte är mättat ännu (pH 9) så kvarstår reningseffekten. För kunden blir det en hög kostnad till ingen miljönytta. Praxis bland leverantörer är att filtret håller 2-5 år. Med den föreslagna skrivningen kan tillsynsmyndigheten anpassa intervallet till beräknad belastning för anläggningen. Den bortre gränsen på 5 år, gör att tidigare beslut också omfattas av tömningsintervall (dessa kan inte kompletteras i efterhand eller ändras).
9. Rätt till särskild avgift vid felplacerade kärl (34 §)
En justering för att visa på att kunden måste anpassa sin placering av kärl till det fordon som används på hämtstället.
10. Anpassning av abonnemang till rådande förhållanden på hämtstället (35§)
Vid upprepade avvikelser eller om alla kärl inte kommer rymmas vid införande av FNI.
11. Tid för ansökan om sommarabonnemang (40 §)
Förtydligande om vilken ansökningstid som gäller för sommarabonnemang.
12. Ansökan om hemkompost istället för anmälan (47§, bilaga 3)
Ändring för att kunna fatta beslut om avslag i de fall hemkomposten inte uppfyller kraven. Ett beslut på en ansökan går också att överklaga. Samma avgift som tidigare.
13. Ansökan om uppehåll i hämtning (48 §)
Maxlängden på möjligheten att få uppehåll i hämtning på 6 år tas bort helt och hållet. Däremot måste ansökan göras för maximalt två år per tillfälle. (se även separat missiv)
14. Total befrielse (59§ b))
Förtydligande av denna paragraf som är svårtolkad. Begreppet obebodd byts ut mot ”avfall under kommunalt ansvar inte uppstår i eller intill byggnaden” med ett tillägg om att underhåll får göras utan att det uppstår avfall som behöver lämnas på Återbruket. Även ett förtydligande i ordlistan om komplementbyggnad. (se även separat missiv efter uppdrag vid mötet 21/4)
15. Bilaga 2
Förtydligande om grovavfall och för vilka lämning av grovavfall ingår i grundavgiften. Även ett förtydligande om att man under helger kan använda en företagsregistrerad bil som privatperson vid besök på ÅVC.
Beskrivning av ”Före detta livsmedel” utifrån EU-förordning.
Förändring med anledning av förändrat ansvar för insamling av förpackningar.
16. Ordlista
Förtydliganden utifrån förändringen från hushållsavfall till kommunalt avfall.
Även ändringar kring förpackningar.
Verksamhet införs i ordlistan så att det blir tydligt vilken grundavgift som olika typer av kunder ska ha.
Komplementbyggnad införs så att det blir tydligt att alla byggnader på en fastighet inte behöver abonnemang.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test