Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Digitaliseringsstrategi

Visionen för Fagersta kommun är att bli en plats där människor har möjlighet att förverkliga sina drömmar, i en kommun som växer och utvecklas på ett hållbart sätt och där invånarna följer med i utvecklingen. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter får vi förutsättningar för att skapa en modern, attraktiv och hållbar kommun som lever upp till visionen.

Syfte

Strategins syfte är att påvisa den kommunövergripande inriktningen för den digitala utvecklingen, vara ett stöd till kommunens verksamheter och hjälpa dem med att nå sina mål med hjälp digitalisering. Strategin beskriver ett antal fokusområden där kommunen primärt behöver fokusera sina insatser för att maximera nyttan med och effekterna av digitaliseringsarbetet.

Strategiska fokusområden

Utifrån visionen och de övergripande målen har följande fem strategiska fokusområden
identifierats. Verksamheterna har kommit olika långt inom de olika områdena. Vissa verksamheter behöver genomföra punktinsatser inom enskilda områden, medan andra verksamheter behöver satsa brett. Flera av områdena är också beroende av varandra för att man ska få ut största möjliga nytta av satsningarna. Fagersta kommun ska fokusera sin digitala utveckling inom följande strategiska områden:

Den digitala skolan

Smarta, enkla och tillförlitliga digitala tjänster minskar den administrativa bördan, synliggör
lärandet och underlättar pedagogernas arbete. Digitala verktyg kan också tillgodose olika sätt att lära och ge ökad möjlighet till en individanpassad och inkluderande undervisning.

Digital infrastruktur

Tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband och stabila mobila tjänster är en
förutsättning för att hushåll och företag ska kunna ta del av de digitala tjänster som finns
tillgängliga. Den digitala infrastrukturen omfattar också de kommunövergripande nätverken och tekniska plattformarna, som möjliggör vår leverans av stabila, tillgängliga digitala tjänster. Den är också en förutsättning för att verksamheterna ska kunna nyttja digitala verktyg på ett effektivt sätt.

Digitalt innanförskap och digital kompetens

Det finns en digital klyfta i samhället som behöver överbryggas. Alla ska vilja, våga och kunna vara delaktiga i ett digitalt samhälle. Digital kompetens är en förutsättning för att man inte ska hamna i ett utanförskap, för att man ska kunna nyttja digitala verktyg hemma eller på sin arbetsplats och för att man som ledare ska kunna utveckla och effektivisera sin verksamhet.

Effektivare administration

IT och vår digitala information ska användas som en strategisk resurs som bidrar till att
verksamheterna utvecklas, kvalitetssäkras och att de samlade resurserna utnyttjas mer effektivt. Information kan nås, lämnas och användas på ett säkert men ändå enkelt sätt av den som behöver och har rätt till informationen inom och utanför verksamheten. Den digitala arbetsplatsen är platsoberoende och digital kommunikation och digitala möten är förstahandsval. Arbetsuppgifter som kan automatiseras ska automatiseras i syfte att frigöra tid till andra mer kvalificerade och värdeskapande arbetsuppgifter.

E-tjänster och välfärdsteknik

Digitala tjänster skapar nytta, ger en högre grad av effektivitet samt förenklar vardagen för
privatpersoner och företag. Kommunen ska eftersträva ett helt digitaliserat tjänsteutbud. Vi ska leverera enkla, funktionella, tillgängliga e-tjänster och digitala välfärdstjänster till privatpersoner och företag. Utgångspunkten ska vara att man oberoende av tid på dygnet och den plats man befinner sig på ska kunna ta del av tjänster och kommunicera med kommunens verksamheter. Utöver det så bidrar också satsningen på välfärdsteknik till bibehållen eller ökad trygghet, integritet, delaktighet och självständighet för den enskilde samtidigt som verksamheten blir effektivare och kvaliteten ökar.

Sidansvarig: Jan Abrahamsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Jan Abrahamsson
jan.abrahamsson@fagersta.se
Telefon: 0223-448 33

Test