Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Avdelning Tallen

På Tallen arbetar en förskollärare, två barnskötare och en extratjänst. Vi har i dagläget 20 stycken kompisar på avdelningen.

Våra barn - Vår framtid

Tillvaron på Tallen ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som kommer till oss. Det är viktigt att barnen möter vuxna som ser deras möjligheter. Att barnen känner sig trygga och betydelsefulla är nödvändigt för att de ska kunna växa i en inspirerande miljö där de har tillit till sin förmåga och vågar utmana sig själva. På Tallen har vi därför en utpräglad och nära barnsyn som i korthet innebär att vi söker nära samspel och behandlar barnen som "en annan jag". Det är viktigt för oss att se, bemöta och bekräfta varje barn med uppskattning och lyhördhet. I ett sådant samspel hoppas vi att deras självkänsla kan hämta näring och växa.

Unikt för Tallens verksamhet är den ”gröna tråden” med Hållbar Utveckling som karaktäriseras av utforskande och varierande arbetssätt där pedagoger och barn lär tillsammans utifrån Läroplanens mål. Hållbar utveckling innefattar sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner vilket gör det möjligt att till exempel testa matematiska samband, prova estetiska uttryckssätt, använda digital teknik och ge skrivandet, orden och bokstäverna en självklar plats i utforskandet. Detta skapar möten mellan olika ämnen samt möten mellan natur och kultur.

Lek och kreativitet blandas därmed tillsammans med lärande och omsorg och barnen ges möjlighet att skapa en medveten och hållbar relation till sin omvärld.

På Tallen arbetar vi genomgående genuspedagogiskt och normkritiskt samt bekräftar barnens individualitet och rättigheter. Genom att bejaka subjektivitet, olikhet, solidaritet och samarbete lägger vi grunden för att skapa en inkluderande miljö - där kan vi växa som individer i en gemenskap.

Telefonnummer: 0223-440 29
E-post: tallen@edu.fagersta.se