Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Revision

Revisionen är ett kontrollorgan och granskar all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. Detta enligt kommunallagen och i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisionen föreslår förbättringar och omprövning av verksamhet, system och rutiner. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt redovisade och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Enligt lag biträds revisorerna av sakkunniga, som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs.

Om du vill ha kontakt med revisorerna kan du skicka e-post till info@fagersta.se. Revisionsrapporter finns under rubriken Granskningar.

Revisorer

Rolf Malmén (SD) - ordförande
Tom Selnes (S) - vice ordförande
Eva Olsson (S)
Helmut Hoffmann (S)
Christina Pernäng (M)

Revisionen kan kontaktas på revisorerna@fagersta.se.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test