Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sponsring

Fagersta kommun kan sponsra olika aktiviteter och evenemang. Sponsringen ska bidra till att stärka platsvarumärket Fagersta.

Kriterierna för sponsring är att den sponsrade ska bedriva samhällsnyttig verksamhet. Det ska vara positivt för kommunen att kopplas samman med den sponsrade och den verksamhet, aktivitet eller evenemang som sponsringen avser. Kommunen sponsrar inte enskilda personer eller företag utan sponsringen riktar sig till föreningar eller specifika evenemang som anordnas.

Sponsringen ska riktas till en angiven verksamhet, evenemang eller aktivitet som den sponsrade genomför. Aktiviteterna och evenemangen ska vara publika och vända sig till allmänheten. Sponsringen ska också utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Mottagaren ska beskriva hur sponsringen bidrar till ökad jämställdhet samt hur evenemanget eller verksamheten är tillgänglig för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Den sponsrade ska göra en motprestation i form av en aktiv marknadsföring och/eller en aktivitet för kommunens räkning.

Ansökningstider

Ansökan för en aktivitet ska lämnas in senast tre månader innan tiden för sponsringsaktiviteten. Ansökan om sponsring över tid ska lämnas in senast den 1 december året innan avtalsperioden. Om detta inte uppfylls behandlas inte ansökan

Ansökan om sponsring görs via vår e-tjänst, se länk nedan.

Riktlinjer för sponsring

Här kan du läsa våra riktlinjer för sponsring. De är senast uppdaterade av kommunstyrelsen den 4 april 2023.

Syfte med sponsring

Syftet med att ge sponsring är att stärka platsvarumärket Fagersta genom att synas i olika positiva sammanhang. Syftet är också att skapa fler mötesplatser och verka för ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, som ett led i Vision 2030.

Fagersta kommun kan även ta emot sponsring. Huvudprincipen är dock att kommunen ska vara restriktiv med detta. Sponsringen ska stödja redan planerade verksamheter eller evenemang. Den ska inte påverka den kommunala verksamheten till att genomföra något som annars inte hade genomförts.

Definition av sponsring

Sponsring är ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter. Sponsorn förbinder sig att lämna ersättning i form av pengar eller produkter. Som motprestation tillhandahåller mottagaren exponering av sponsorns namn, varumärke eller tjänster. Sponsring sker inte i form av personella resurser.

Jämställd och jämlik sponsring

Fagersta kommuns sponsringsverksamhet ska utgå från ett jämlikhetsperspektiv. Fördelning av medel ska fördelas till nytta för flickor och pojkar, kvinnor och män och särskilt uppmuntra ett aktivt jämlikhetsarbete i enlighet med kommunens fastslagna ambitioner och Vision 2030.

Avgränsningar

För att Fagersta kommun ska kunna ge eller ta emot sponsring krävs att den andra parten bedriver samhällsnyttig verksamhet. Det ska vara positivt för kommunen att kopplas samman med den sponsrade/sponsorn och dess verksamhet. Fagersta kommun ska inte sponsra eller ta emot sponsorstöd från politiska partier eller religiösa organisationer. Inte heller organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor eller miljö. Kommunen sponsrar inte enskilda personer eller företag utan sponsringen riktar sig till föreningar eller specifika evenemang som anordnas.

Sponsring från Fagersta kommun får inte leda till otillbörligt gynnande av enskild, det ska finnas en tydlig motivering till allmännyttan. Möjligheten att få ingå sponsringsavtal får enbart rikta sig mot kommunens medlemmar eller aktörer som har anknytning till kommunen i enlighet med lokaliseringsprincipen, 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Sponsring får inte heller ske i strid med Lagen om offentlig upphandling (2016:1145).

Marknadsföring och motprestation

All marknadsföring av kommunen ska ske med Fagerstas gemensamma platsvarumärke. En motprestation kan exempelvis vara att platsvarumärket finns på annonser, sociala medier eller skyltar. Det kan även vara aktiviteter som mottagaren genomför. Till exempel informera om idrott eller genomföra en konsert på ett äldreboende.

När Fagersta kommun tar emot sponsring bör kommunens motprestation

bestå i att sponsorns varumärke eller produktnamn synliggörs. Motprestationen ska inte bestå av personella resurser. För att det inte ska uppkomma någon otillåten kommersiell marknadsföring är det viktigt att kommunen inte tillåter någon information om sponsorns produkter eller verksamhet. Sponsorn får inte heller uppmana kommunen till köp av företagets varor eller tjänster.

Nivån på sponsringsbeloppet

Nivån på sponsringsbeloppet bestäms utifrån syftet med evenemanget eller verksamheten, förväntad publik och uppmärksamhetvärde. Hänsyn tas också till mottagarens arbete med jämställdhet. Gällande sponsoravtal över tid styrs nivån på sponsringsbeloppet av budgetanslaget för ändamålet.

 1. Kriterier för att bevilja sponsring
 2. Sponsringen ska riktas till en angiven verksamhet, evenemang eller aktivitet som den sponsrade genomför. Aktiviteterna och evenemangen ska vara publika och vända sig till allmänheten.
 3. Sponsringen ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Mottagaren ska beskriva hur sponsringen bidrar till ökad jämställdhet samt hur evenemanget eller verksamheten är tillgänglig för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Om det är en förening som söker ska styrdokument bifogas där föreningen påvisar ett systematiskt jämställdhetsarbete. Krav på utbildning kommer att ställas på den sponsrade.
 4. Den sponsrade ska göra en motprestation i form av en aktiv marknadsföring och/eller en aktivitet för kommunens räkning.
 5. Ansökan om sponsring ska göras via en e-tjänst på kommunens hemsida. Den sökande ska ta del av och godkänna kommunens villkor för sponsring enligt riktlinjerna.
 6. Ansökan för en aktivitet ska lämnas in senast tre månader innan tiden för sponsringsaktiviteten. Ansökan om sponsring över tid ska lämnas in senast den 1 december året innan avtalsperioden. Om detta inte uppfylls behandlas inte ansökan.
 7. Vid sponsring av evenemang ska en uppföljning lämnas in senast sex månader efter genomförandet.

Avtal

Genom att ansöka om sponsring i kommunens e-tjänst upprättas ett avtal mellan kommunen och den sponsrade. Där ska följande framgå:

 • Kontaktuppgifter samt kontonummer
 • Budget för evenemanget eller aktiviteten
 • Syftet med aktiviteten eller information om föreningen
 • Förväntad publik och medialt intresse
 • Beskrivning av mottagarens jämställdhetsarbete
 • Sponsorns och mottagarens åtagande
 • Eventuella samarbetspartners
 • Avtalstid

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om att ge sponsring till evenemang. För samarbete där beloppet understiger 30 000 kronor är beslutet delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott. Gällande avtal över tid hanteras detta inom kommunens budgetprocess och beslut tas av kommunfullmäktige. Avtal över tid beviljas med ett år i taget, därefter gäller ny ansökan.

Uppsägning/återbetalning

Om ett evenemang eller en aktivitet ställs in ska eventuell sponsring återbetalas. Detsamma gäller för föreningar eller organisationer som upphör med verksamhet under tiden för gällande sponsorkontrakt.

Part har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten åsidosätter villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för parten.

Ansök om sponsring

Sidansvarig: Sandra Wisell

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test