Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Visselblåsning

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Fagersta kommun har en visselblåsarfunktion som är till för både medarbetare och invånare.

Anonymous whistleblower employee concept and whistle blower symbol representing a person in society or a company exposing corruption as a whistle shaped as a human head in a 3D illustration style.

Vår förhoppning är att alla anställda i Fagersta kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att invånare med förtroende vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder du dig som anställd till din närmaste chef och som invånare till den verksamhet det berör.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom Fagersta kommuns nämnder och dess förvaltningar. Visselblåsningar som rör Fagersta kommuns förbund samt bolag hänvisas till deras respektive hemsida.

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information. Du kan lämna din anmälan via e-tjänsten, telefon eller mail. En intern utredningsgrupp inom Fagersta kommun kommer att bedöma ärendet och lämna rekommendation för vidare åtgärder till berörd verksamhet. Det finns rutiner som säkerställer att det inte förekommer intressekonflikter i utredningsgruppen.

E-tjänst för anmälan:
https://eservice.fagersta.se/vissel

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

När ska funktionen inte användas?

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer. Sådana frågor ska istället hanteras enligt de vanliga mekanismer som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten. Kontakta då din närmaste chef, ditt fackliga ombud eller skyddsombud.

Behöver jag som anmälare oroa mig för repressalier?

För rapporterande personer som skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden får Fagersta kommun som verksamhetsutövare och arbetsgivare inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Omfattas anmälan av sekretess?

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som kan identifiera de rapporterande personer som skyddas av förbudet mot repressalier i visselblåsarlagen. Det finns även en sekretessbestämmelse som gäller andra enskilda personer i ärendet. Det innebär att det ska göras en sekretessprövning innan uppgifter om deras identitet eventuellt kan lämnas ut.

En anmälan och kompletteringar som lämnas in är allmänna handlingar som efter sekretessprövning kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.

Information om hur Fagersta kommun hanterar dina personuppgifter

Vad innebär visselblåsarlagen?

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare är skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Vidare finns bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst sekretesskydd för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. Det införs också tydligare krav på hur personuppgifter ska hanteras.

En rapporterande person som omfattas av skyddet i lagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att hen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Dessutom finns ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.

Ansvarsfriheten gäller inte om sådan tystnadsplikt bryts som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarsfriheten medför inte heller rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

De som omfattas av lagens skydd är: arbetstagare, den som söker arbete, den som söker eller utför volontärarbete eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare som söker eller utför uppdrag, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i aktiebolaget. Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten. Personer som rapporterar i egenskap av till exempel elever, patienter eller medborgare i allmänhet omfattas inte av lagens skydd.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test