Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kortbudget 2022

Det kan konstateras att det har investerats otroligt mycket i vår kommun under de senaste sju åren. Det har varit rätt omfattande utbyggnationer, nybyggnationer, renoveringar och satsningar. Vi har sett etablering av handel och företag. Det ska byggas ett helt nytt äldreboende, ett trygghetsboende och bostäder.

Den ambitionsnivå som satts i kommunen, är på nivåer som inte går att finna bakåt. Det andas framtidstro. Det har gått att satsa på framtiden utan att snåla in på dagens verksamhet.

Budgeten för Fagersta kommun innehåller bland annat ytterligare förstärkningar på gymnasieskolan med tre miljoner, två miljoner ytterligare på minskade barngrupper inom förskolan, tre miljoner på äldreomsorgen i form av generell förstärkning. Det fortsätts sättas av medel för att ta bort delade turer, samt medel för tätare turer och förändrad sträckning inom kollektivtrafiken för att underlätta för arbetspendling. Detta ska läggas till redan pågående satsningar.

Sedan 2014 har utbildningsnämnden fått nästan 80 miljoner kronor mer, för att minska barngrupper inom förskolan, öka lärartätheten, inrätta pedagogiska modeller, kuratorstjänst, skolsköterska och skolläkare. Vi har sett förbättrade skolresultat och en rätt markant ökning av meritpoängen i årskurs 9.

På kultur- och fritidssidan har kommunen kunnat renovera många av våra anläggningar och satsa på turistinformatör, kultur- och fritidssamordnare, ökat potten för föreningsstöd, infört föreningsbidrag till pensionärsföreningar. Bland annat.

Socialnämndens ram har förstärkts med nästan 70 miljoner kronor under dessa år för utökning av äldreomsorgen, generella ramförstärkningar, insatser till förstärkt ledningsstöd, förebyggande arbete för barn och unga, förstärkt hemtjänsten och utökat biståndshandläggningen. Fagersta har tagit rätt stora kliv framåt.

Det är viktigt att fortsätta hålla i, fortsätta ta oss an alla utmaningar och våga ta nya grepp. Kommunen undersöker hur heltidsmåttet skulle kunna förändras, exempelvis från 40 till 35 timmar per vecka, samtidig utbildning vid nyanställning, former för socialt företagande samt hur avskrivning av studielån skulle kunna vara en del av anställningspolicyn, bara för att nämna några saker.

Det är fantastiskt att vi kan, vågar och vill hålla i den ambition som satts – för att tillsammans bygga vidare på framtidens Fagersta. Det har skapats en framåtanda och en framtidstro som vi inte ska tappa bort.

Marino Wallsten (S)
Kommunalråd

Så fördelas dina pengar

Kommunens intäkter kommer framför allt från kommunalskatt och statsbidrag, men även från exempelvis kommunala avgifter. Hur dessa pengar ska fördelas bestäms i årets budget, som beslutas av kommunfullmäktige.

År 2022 är den totala budgeten 929 miljoner kronor och kommunalskatten 22,11 procent, eller 22 kronor och 11 öre per hundralapp. År 2022 har Fagersta kommun budgeterat med ett resultat på 27,9 miljoner kronor.

Nedan kan du se hur dina pengar 2022 kommer att fördelas i procent:

Cirkeldiagram i olika färger. Inuti cirkeln står texten: Kommunalskatt 22,11 procent. Under cirkeldiagrammet finns åtta rektangulära rutor i olika färger. Varje ruta har en symbol som beskriver en verksamhet. Bredvid rutan står det vilken verksamhet samt hur mycket pengar i procent som går dit av skattepengarna.

Vill du veta mer exakt hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter, besök då Skattekollen.

Skattekollen

Hit går pengarna år 2022

Avgiftsfri busstrafik införs permanent inom tätorten

Fagersta kommun har sedan år 2018 haft avgiftsfri busstrafik på försök. Från och med år 2022 kommer detta att införas permanent inom tätorten.

VL-buss med texten Fagerstalinjen i framrutan.

Fagersta kommun tar över det politiska beslutet i planfrågor

Avesta kommun, Fagersta kommun och Norbergs kommun samverkar i Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Säteskommun är Avesta. Fagersta kommun har efter en utredning av alternativ för drift av miljö- och byggnadsnämnden beslutat att överta det politiska beslutsfattandet i planfrågor. Därutöver ska ett nytt reglemente och samverkansavtal för nämnden tas fram, bland annat utifrån krav på en ökad lokal närvaro och ett tydliggörande av uppdraget.

Brukskontoret en fin sommardag. Stor avlång stenbyggnad med många fönster. Fyra våningar. Flaggstång utanför utan flagga.

Näridrottsplats byggs i Västanfors

Under våren 2022 planeras den tredje näridrottsplatsen att byggas i Fagersta. Näridrottsplatsen är en plats för spontant idrottande i en lekfull och kravlös miljö där du kan utföra idrotter som bland annat fotboll, basket, innebandy och handboll.

Näridrottsplatsen kommer att ligga på grusplanen intill Uggelbo, och få samma utformning som befintliga anläggningar i Kolarbyn och Meling. Möblerna utanför planen kan dock variera.

Med våra näridrottsplatser sänker vi tröskeln till en aktiv fritid, ger bättre förutsättningar för barn och ungdomar som vill röra på sig och skapar naturliga samlingsplatser för människor att mötas.

Allaktivitetplan. Stor grön plan med vitmålade fält innanför ett staket. Basketkorgar uppsatta på varje sida om planen.

Näridrottsplatsen i Kolarbyn.

Medborgarbudget ska ge kvällsaktiviteter för unga

Extra satsning på evenemang och aktiviteter för unga!

Under år 2022 så har 500 000 kronor avsatts för att genomföra inkluderande aktiviteter på kvällar och helger för unga människor. Utgångspunkten är att med avstamp i kommunens delaktighetsarbete tillsammans med målgruppen skapa mötesplatser och främja kreativitet. Fokus för insatsen är evenemang och aktiviteter som riktar sig till unga i åldern 13-15 år och 16-19 år. Tanken är att unga i så stor utsträckning det är möjligt ska ges utrymme att delta i planering och genomförande av aktiviteterna.

Medborgarbudget unga – Din ide förlängs till 2025

Under år 2021 har kommunen startat arbetet med medborgarbudget med fokus unga i konceptet "Din ide". Över 300 unga deltog på olika sätt i detta demokratiutvecklingsarbete där de är med och bestämmer från början till slut.
Syftet med Din idé är att genom en demokratisk metod genomföra unga aktiviteter för/med andra unga som ska minska psykisk ohälsa och öka upplevelsen av trygghet i Fagersta. Nyligen beslutades att Din ide och arbetet med medborgarbudet kommer att fortgå till och med år 2025. Detta är genomförbart då avsatt finansiering på 1 000 000 kronor under två år ej gått åt. Beslut togs då att resterande medel fördelas över åren 2022-2025.

Sex ungdomar sitter i en säng. En av dem visar något på sin laptop för dom andra.

Fagerliden får ny konstgräsplan

Konstgräsplanen på Fagerliden byggdes år 2009 och har nu används flitigt under cirka 13 års tid.

Under år 2022 förnyar vi konstgräsplanen och bygger den enligt de miljöbestämmelser, och övriga standarder, som gäller för match och seriespel inom svensk fotboll. Konstgräsplanen kommer också att få ett mjukare underlag, då planen tidigare varit för hård.

Konstgräsplanen på Fagerliden.

Järntorget görs om till ett modernt torg

Under våren år 2022 fortsätter arbetet med att utveckla Fagersta centrum. Järntorget ska bli ett modernt torg där inspiration och utformning hämtas från Bergslagens natur och historia.

På torget kommer det bland annat att finnas parkering för bil och cykel, torghandel, sittplatser, umgängesytor och möjlighet till uteservering.

Bild: Archus

Bild: Archus

Vi fortsätter arbetet med det nya äldreboendet

Under 2022 fortsätter arbetet med Fagerstas nya äldreboende. Syftet med det nya boendet är att tillgodose behovet av äldreboendeplatser i kommunen samt att skapa ett modernt ändamålsenligt äldreboende med stort fokus på boende- och arbetsmiljö.

Projektet har redan påbörjats och flera parallella utredningar är igång, däribland ansökan om rivningslov av befintliga byggnader, geotekniska undersökningar för att utreda markförhållanden och projektering av system- och bygglovshandlingar.

Det mest påtagliga som sker under år 2022 är de rivningsarbeten som kommer att påbörjas under det andra kvartalet.

Översiktsbild över Norrbygården där det nya boendet ska stå.

Översiktsbild över nuvarande Norrbygården där de nya boendet ska placeras.

Ny organisation för ekonomi och upphandling

Den 1 januari 2022 genomfördes den sista delen av omorganisationen i Fagersta kommun.

Upphandlingsavdelningen blir en del av den gemensamma ekonomiavdelningen.

Nämnden utför tjänster inom ekonomi och upphandling gentemot Fagersta och Norbergs kommuner samt Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och Samordningsförbundet.

Norra stations byggnad under sensommartid. Ljusbeiget hus i puts med gröna fönster och dörrar.

Ny vattenledning till Ängelsberg

Ängelsberg kommer under år 2022 att få sin vattenförsörjning från det kommunala nätet. Ledningen kommer att gå från Sundbo till Ennora och vidare till Ängelsberg.

Bakgrunden till den nya vattenledningen är den idag bristfälliga vattenförsörjningen till Ängelsberg via egen vattentäkt.

I samband med att den nya vattenledningen etableras anläggs samtidigt en spillvattenledning, på en sträcka av cirka 7 kilometer. Projektet beräknas vara färdigt våren 2022.

*En vattentäkt är den källa ifrån vilken man tar vatten för att göra dricksvatten. Det vattnet kallas råvatten och är det vatten som efter behandling i vattenverket kan levereras som ett godkänt dricksvatten.

Kvinna som fyller ett dricksglas med vatten under kranen.
Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test