Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Ordningsregler

Brinellskolans ordningsregler har tagits fram i samverkan mellan elever och personal. Ordningsreglerna bygger på innehållet i skolans värdegrund och likabehandlingsplan.

Ungdomar som sträcker sin knutna hand mot varandra i en cirkel.

Värdegrund

Fagersta kommun och Brinellskolan arbetar efter värdegrunden, som står för Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt.

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen beskriver arbetsgång och rutiner vid diskriminering och kränkande behandling för både dig som elev, vårdnadshavare och skolans personal.

Likabehandlingsplan

Ordningsregler

Ordningsreglerna gäller i samtliga lokaler på skolan område. Ordningsreglerna har fastställts av rektorer för läsåret 22/23.

Trivsel och trygghet

Skolan är en mötesplats för elever med varierande bakgrund och erfarenheter. På skolan behandlar vi varandra med respekt, inkluderar varandra och skapar en positiv miljö tillsammans.

Konsekvens: Våld, kränkande behandling och mobbing leder till konsekvens i form av varning, avstängning och/eller polisanmälan.

Studiero och trivsel på lektionerna

Var och en ska komma i tid och med rätt arbetsmaterial för aktuell lektion. Var och en har ansvar för att en god lärmiljö med studiero under samtliga lektioner.

Konsekvens: Sen ankomst utan giltigt skäl registreras som ogiltig frånvaro, vid störande av studiero kan elev utvisas för resten av lektionen och vid upprepade störningar kontaktas vårdnadshavare och rektor som beslutar om åtgärder.

Nedskräpning och förstörelse

Vi hjälps alla åt att hålla rent och snyggt i vår skolmiljö, vid upptäckt av klotter på skåp och bänkar eller annan förstörelse kontaktas mentor eller annan personal.

Konsekvens: Vid medveten förstörelse får den som orsakat skadan ersätta.

Fusk

Fusk är all användning av otillåtna hjälpmedel, att lämna in andras arbeten i eget namn eller citera texter utan att ange källan.

Konsekvens: Vårdnadshavare informeras och samtal med rektor som kan besluta om varning och ev. avstängning av elev från skolan.

Filma och fotografera i skolan

Vid all form av film och fotografering under skoltid måste berörda personer ge sitt tillstånd.

Konsekvens: Vårdnadshavare informeras och samtal med rektor som kan besluta om varning och ev. avstängning av elev från skolan.

Broschyrer och affischer

Broschyrer eller affischer ska godkännas av rektor för att delas ut eller sättas upp på anslagstavla eller väggar.

Konsekvens: Anslag plockas bort och ansvarig för affischering kallas till samtal med rektor.

Rökning

All rökning inom skolans område är enligt lag förbjuden.

Konsekvens: Eleven hänvisas till plats där rökning är tillåten och vid upprepat beteende så kontaktas rektor för varning eller avstängning.

Alkohol och droganvändning

Samt all hantering av droger och alkohol på skolan eller skolans område är förbjudet enligt skolan och Fagersta kommuns drogpolicy.

Konsekvens: Vårdnadshavare informeras och samtal med rektor som kan besluta om varning och ev. avstängning av elev från skolan. Andra myndigheter som socialtjänst och polis kan underrättas.

Farliga föremål

Det är enligt lag förbjudet att ta med sig farliga föremål såsom knivar eller vapen till skolan.

Konsekvens: Rektor startar utredning och vårdnadshavare informeras och kallas till samtal med rektor som vidtar åtgärder samt att socialtjänst och polis kommer att underrättas.

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test