Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Särskilt stöd

En elev som är i behov av särskilt stöd har enligt skollagen rätt att få det. Särskilt stöd kan man få när det inte räcker att göra extra anpassningar i undervisningen.

Extra anpassningar kan till exempel vara extra tid till uppgifter, hjälpmedel i iPaden och anpassat lektionsmaterial.

Det finns olika typer av särskilt stöd. Här är några exempel som förekommer hos oss på Risbroskolan: Elevassistent, särskild undervisningsgrupp, stödtimmar i liten grupp, motiverande samtal, familjestöd och samverkan med socialtjänst, habiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrin.

Stödteam

Stödteamet är den grupp som planerar åtgärder för elever med behov av särskilt stöd, och fördelar resurserna mellan arbetslagen utifrån deras behov. Du kan läsa mer om hur denna grupp arbetar under rubriken Stödteam i högermenyn.

Team 21

På Team 21 undervisar vi och stöttar elever som av olika anledningar har det tufft i den ordinarie skolmiljön. Mer om detta kan du läsa under rubriken Team 21.

En elev som är i behov av särskilt stöd har enligt skollagen rätt att få det. För att uppfylla detta krav har vi på Risbroskolan satt samman en grupp som vi kallar Stödteamet.

Varje arbetslag har representanter i denna grupp i form av mentorer och specialpedagoger. Dessutom ingår skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare samt rektor.

Stödteamets övergripande mål är att:

  • tidigt fånga upp elever i behov av särskilt stöd
  • utföra lämplig kartläggning av elevens svårigheter
  • planera åtgärder som kan hjälpa eleven
  • ha ett bra samarbete med hemmet kring elever i behov av särskilt stöd.

Stödteamet träffas tre gånger i veckan. De ansvarar för att fördela resurser efter elevstödbehovet i de olika klasserna. En viktig del av uppdraget är att utveckla skolans lärandemiljö, så att den passar alla elever.

På Team 21 undervisar vi och stöttar elever som av olika anledningar har det tufft i den ordinarie skolmiljön. Lokalen är belägen på Pastejen, som är en egen byggnad på skolgården. Där sker undervisningen i mindre grupp och med möjlighet till avskildhet.

Stödet som ges anpassas efter elevens behov. Målet är att stödet som ges i största möjliga mån ska vara tillfälligt och att eleverna när de är redo ska kunna återvända till sin ordinarie klass, med olika anpassningar som ska underlätta skolgången när de är tillbaka.

Kontakt: 0223-441 15