Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Socialnämndens taxor & avgifter

Här finns socialnämndens aktuella taxor & avgifter.

Särskilt boende


Måltider

4170 kronor/månad

Omvårdnad

2 170 kronor/månad

Kostnadsersättning förbrukningsvaror

314 kronor/månad

Korttidsplats/växelvård/avlastning


Måltider

139 kronor/dygn

Kostnadsersättning förbrukningsvaror i väntan på särskilt boende

314 kronor/månad

Hemservice och hemtjänst


0,5–6,5 timmar per månad

334 kronor/timme

Mer än 6,5 timmar per månad

2 170 kronor/månad

Trygghetslarm


Installation trygghetslarm

314 kr

Månadsavgift enbart larm

250 kronor/månad

Extra larmknapp/Borttappad larmknapp

157 kronor/styck

Hemsjukvård inskrivna personer i hemsjukvård

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, assistent


Avgift hemsjukvård

347 kronor/månad

Avgift för uteblivet/ej avbokat besök senast kl. 12.00 dagen innan

170 kronor/besök

Hembesök – ej inskrivna personer i hemsjukvård

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, assistent


Kontorstid vardagar kl. 7-16

170 kronor/besök

Jourtid

340 kronor/besök

Avgift för uteblivet/ej avbokat besök senast kl. 12.00 dagen innan

170 kronor/besök

Intyg på egen begäran


Intyg från arbetsterapeut eller fysioterapeut

500 kronor/intyg

Måltider


Matlåda inklusive matdistribution

62 kronor/portion

Restaurang särskilt boende - dagens lunch, pensionär och boende (exklusive läsk)

62 kronor/portion

Restaurang särskilt boende - dagens lunch, ej pensionär (exklusive läsk)

72 kronor/portion

Dagverksamheter Strået och Kontakten

76 kronor/tillfälle

Fönsterputsning


1 rum och kök

442 kronor/tillfälle

2 rum och kök

497 kronor/tillfälle

3 rum och kök

588 kronor/tillfälle

Färdtjänst


Egenavgift färdtjänst

45 kronor/enkelresa

Egenavgift arbetsresor

35 kronor/enkelresa

Utanför kommungräns, hela länet + Avesta, Hedemora

45 procent av taxan

Tillstånd inklusive färdtjänstkort

60 kronor

Förlorat färdtjänstkort

60 kronor

Stödboende och härbärge


Vasavägens stödboende och härbärge

178 kronor/dygn

FUNKTIONSHINDEROMRÅDET LSS


Korttidsvistelse eller stödfamilj för barn och ungdomar under 16 år


Frukost

14 kronor

Lunch

20 kronor

Mellanmål

14 kronor

Middag

20 kronor

Heldag

67 kronor

Korttidsvistelse eller stödfamilj för ungdomar över 16 år


Frukost

18 kronor

Lunch

26 kronor

Mellanmål

18 kronor

Middag

26 kronor

Heldag

88 kronor

Habiliteringsersättning


Nivå 1

38 kronor/dag

Nivå 2

18 kronor/dag

Mistelboden


Enklare syuppdrag, lagning av kläder mm. Exkl. material

20 kronor

Avancerade syuppdrag, Exkl. material

50 kronor

Daglig verksamhet LSS


Försäljning av platser till annan kommun

1 288 kronor/dag

Korttids barn och unga LSS


Försäljning av platser till annan kommun

5 228 kronor/dygn


Öppenvårdsinsats till annan kommun


Drogtest, urinprovtagning

470 kronor/tillfälle

Stödsamtal

941 kronor/tillfälle

12-stegsprogram primärbehandling & eftervård

40 484 kronor/period

ANSÖKNINGSAVGIFTER – serveringstillstånd och tillsynsavgifter


Rörlig avgift serveringstillstånd, baserad på föregående års inrapporterad alkoholförsäljning (alkoholomsättning tkr)

procent av prisbasbelopp

Stadigvarande serveringstillstånd:


Nytt tillstånd, servering till allmänheten

12 246 kronor

Nytt tillstånd, servering till slutet sällskap

6 212 kronor

Ändrat/utökat serveringstillstånd

4 522 kronor

Bolagsändring

4 522 kronor

Kunskapsprov (ingår 2 omprov)

1 901 kronor

Tillfälliga serveringstillstånd:


Servering till allmänheten, 1 dag

6 698 kronor

För varje ytterligare dag

1 372 kronor

Maximal avgift för tillfälliga tillstånd till allmänheten

18 247 kronor

Servering till slutna sällskap

1 113 kronor

Avser ansökan mer än vid ett tillfälle uttas en tilläggsavgift

270 kronor

Tillfällig ändring, t.ex. utökad serveringstid, utökad eller gemensam serveringsyta

1 372 kronor

Provsmakning 1 dag

6 698 kronor

För varje ytterligare dag

1 372 kronor

Provsmakning vid tillverkningsstället

6 698 kronor

Maximal avgift provsmakning

18 247 kronor

Anmälan om lokal, provsmakning och kryddning av sprit

Ingen avgift

Tillfälligt serveringstillstånd till konkursförvaltare

6 698 kronor

Alkoholservering i inrikes trafik

6 698 kronor

Tillsynsavgifter - fasta avgifter/år


Tillsynsavgift

1 610 kronor

Tillsynsavgift för slutna sällskap

5 548 kronor

Tillsynsavgift för trafikservering

1 610 kronor

Extra tillsynsavgift vid väsentligt ändrade ägarförhållanden vid stadigvarande tillstånd

2 847 kronor

Särskild tilläggsavgift för restaurang med tillstånd till servering efter kl. 01.00

4 429 kronor

Särskild tilläggsavgift för fler tillsynsbesök än 2/år

1 610 kronor

Påminnelseavgift vid utebliven resturangrapport

1 426 kronor

Folköl


Tillsyn av verksamheter med försäljning

1 568 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1046 kronor/timme

Folkölsförsäljning

1 642 kronor

Tobaksprodukter


Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tobakstillstånd

9 410 kronor

Anmälan om en mindre förändring i bolaget

5 750 kronor

Anmälan om en större förändring i bolaget

9 410 kronor

Tillfälligt tillstånd (vid t.ex. marknad eller festival)

4 182 kronor

Handläggning av ansökan för försäljning av tobaksprodukter för innehavare av serveringstillstånd

2 091 kronor

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak

5 750 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1 046 kronor/timme

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare


Årlig tillsynsavgift av verksamheter med försäljning

1 568 kronor

Tillsyn av tillfälliga verksamheter (t.ex. marknad)

1 568 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1 046 kronor/timme

Tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare


Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

6 273 kronor


Boendestöd

0 kronor

Särskilda boenden - Bårhusplats samt transport till

0 kronor

Delegerad hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS

0 kronor

Fixartjänster ”Malte”

0 kronor

Insats från syn- och hörselinstruktör

0 kronor

Träffpunkter för äldre i kommunal regi

0 kronor

Frivilligcentral – ”Väntjänst”

0 kronor

Datorcafé

0 kronor

Kontaktperson SoL

0 kronor

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

0 kronor

PENSIONÄRSSERVICE

-Rutavdrag gäller ej för dessa tjänster


Gräsklippning

173 kr/ tillfälle

Snöskottning

146 kr/
tillfälle

Övriga tjänster - kostnad/timme och person

99 kr/tillfälle

Transporter


Transport till återvinningscentral


-Sorterat och uppmärkt

261 kr/ transport

-Osorterat

523 kr / transport

Övriga transporter, t.ex. hjälpmedel, leverans till Röda korset

261 kr/ transport


Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test