Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Mariaskolans elevhälsa

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, resurspedagog och kurator.

Gruppen träffas måndagar varannan vecka klockan 13.00 – 15.00
Kontakt: Theresia Öijar, rektor 0223-444 41

Sociala rapporter

Sociala rapporter är ett mätningsinstrument för att kolla trivsel, arbetsro, trygghet och kamratskap bland eleverna. Dessa görs i form av en elevenkät som alla elever på skolan (årskurs F-6) får besvara. På Mariaskolan genomförs denna enkät en gång/termin (i samband med mitterminsutvärderingen). En lärare per klass ansvarar för att enkäten besvaras.

Efter att enkäten besvarats sammanställer ansvarig lärare svaren enligt redovisningsformuläret.

Det ifyllda redovisningsformuläret mailas sedan till skolkurator.

Skolkurator sammanställer diagram utifrån resultatet och jämför detta med hur klassen svarade senast enkäten gjordes. För att se om resultaten är bättre eller sämre vid denna mätning. Jessica skickar återkopplingen till lärare. Resultaten gås sedan igenom med klassen.

Frånvarorutin

Handledare följer upp frånvaron gällande sina handledarelever en gång i månaden i Infomentor. Efter denna koll rapporterar handledare till skolsköterska och skolkurator om de har elever som har:

  • Tio dagars frånvaro eller mer. Alternativt tidigare om det upptäcks ett mönster i frånvaron - att eleven ofta är frånvarande en viss veckodag till exempel
  • Ofta kommer för sent på morgonen
  • Har ogiltig frånvaro registrerad
  • Varit sjukanmälda en längre tidsperiod