Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
group of people stacking hands at the beach

Elev/vårdnadshavare

Här kan ni bland annat läsa om hur ni anmäler frånvaro, ansöker om ledighet, modersmålsundervisning samt bedömning och betyg

Frånvaro anmäls i Infomentor eller till klassläraren/skolexpeditionen.
Infomentor
Anmälan ska göras före klockan 8.30.
Har eleven fritidshemsplats ska frånvaron även anmälas till repektive fritidshem.

Vid sjukfrånvaro ring:

Lärarrum - årskurs 2: 0223-444 20
Lärarrum - årskurs 1, 3, 4, 5 och 6: 0223-444 16
Expedition: 0223-444 14
Duvan: 0223-443 50
Svanen: 0223-444 24
Sparven: 0223-445 46
Svalan: 0223-444 25
Förberedelsklass Måsen: 0223-442 38

Läroplanen är den förordning som i Sverige utfärdas av Sveriges regering.

Den anger:

 • den värdegrund som skolan ska bygga sin undervisning på
 • de mål som ska genomsyra undervisningen
 • de mål som eleven ska nå (kunskapskrav).
 • läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11),
 • läroplan för grundsärskolan 2011 och läroplan för gymnasiet (Gy 2011).

Läroplanen skrivs av experter på uppdrag av regeringen. Riksdagen tar sedan beslut om läroplanen.

Den gäller för alla skolor i Sverige och:

 • bestämmer vilka kunskaper eleverna ska ha i år 3, 6 och 9
 • talar om vilket innehåll kunskaperna ska ha
 • vilka mål eleverna måste nå i olika åldrar och i olika ämnen.

Läroplanen finns på Skolverkets hemsida. Den kan även beställas i bokform från Skolverket eller köpas i vanlig bokhandel. Skolverket är den högsta beslutande myndigheten som bestämmer hur skolan ska se ut i Sverige.

Kursplaner

Till läroplanen finns en plan i varje ämne som talar om:

 • varför eleverna ska lära ämnet
 • vad eleverna ska lära sig
 • hur elevernas kunskaper ser ut på en viss bedömningsnivå

Pedagogiska planeringar

I varje ämne gör lärarna beskrivningar av vad man ska arbeta med under en kortare eller längre period. I planen står hur man har tänkt arbeta med det centrala innehållet och hur eleverna ska bedömas. Planen utvärderas tillsammans med eleverna när arbetsområdet är klart.

Föräldrarådet är vårdnadshavarnas möjlighet att påverka och hålla sig informerade om vad som händer på skolan och träffas en gång per termin. Representanter, ordinarie och eventuella ersättare utses i varje klass.


Inloggningsuppgifter till Infomentor får du av skolan.
Infomentor

Logga in eller ladda ned appen Infomentor Hub och bekräfta dina kontaktuppgifter.

Bra att veta om Infomentor

 • Du kan ändra dina egna kontaktuppgifter när som helst.
 • Det är viktigt att e-postadress och telefonnummer uppdateras vid ändringar då en stor del av kommunikationen sker via e-post.
 • Du kan inte ändra ditt barns kontaktuppgifter, det hanterar skolan.
 • Du har ett inloggningskonto även om du har flera barn som har Infomentor.

Bekanta dig med de olika funktionerna som din skola har valt att använda.

En film som visar hur du använder Infometor Hub.

Närvaro i skolan är viktigt!

Det har stor betydelse för kunskapsutvecklingen att ha en sammanhängande undervisning. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid Det är en sammanvägd bedömning som avgör om en sådan ledighet kan beviljas eller inte. Faktorer som vägs in är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisningstid samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Vi vill vädja till vårdnadshavare att inte ansöka om ledigheter när det går att undvika.
Man måste också ta med i beräkningen att en ledighetsansökan kan avslås, och därför kan man inte boka en resa innan ledigheten beviljats.

Lärare/studiepedagog har befogenhet att bevilja två dagar ledigt per läsår. Gäller ansökan en längre period är det rektor som tar beslut om ledigheten beviljas eller avslås. Under veckor med nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 beviljas ingen ledighet. Vi beviljar inte heller ledighet de två första veckorna vid läsårsstart.
Ansökan om ledighet ska lämnas in senast fyra veckor innan ledigheten.

Blanketten hittar du här

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning), om:

 • eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • eleven önskar få sådan undervisning

Vi strävar efter att förlägga modersmålsundervisningen utanför timplanebunden tid, efter samråd med vårdnadshavare.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns lämpliga lärare och om minst fem elever önskar undervisning i språket. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har utökad rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Modersmålsundervisningen anordnas utanför timplanenebunden tid och/eller som elevens val, från och med årskurs 1 (Grundskoleförordningen 2 kap. 9-11, 13§). Då Fagersta Kommun är ett finskt förvaltningsområde kommer vi att erbjuda modersmålsundervisning i finska från förskoleklass.

Ansökningsblanketten hittar du här

"Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas." (föräldrabalken 6 kap. 2§)

6 kap. föräldrabalken reglerar förhållanden kring vårdnadshavare, föräldrar och barn – och inte enligt dess ordalydelse skolpersonal. Det är genom praxis från domstolarna och tillsynsmyndigheterna samt Riksdagens ombudsmän (JO) som ovan citerade lagrums tillämpning har utvidgats till att omfatta även skol- och fritidspersonal.

Skol- och fritidspersonal har således under en viss tid ett ansvar för:

 • att barnets behov blir tillgodosedda,
 • att den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter ges och
 • att ha uppsikt över barnet eller att vidta andra lämpliga åtgärder i syfte att hindra att barnet orsakar skada.

Skolpersonalen ska, kort och enkelt sagt, se till att barnen mår bra samt att de varken skadar sig själva eller andra.

Under vilken tid har skol- och fritidspersonal ett tillsynsansvar?
Tillsynsansvaret råder under den tid barnen vistas i skolan och i fritidshemmet samt en viss tidsrymd före och efter skoldagens början respektive slut.

Skolans tillsynsansvar börjar i allmänhet när elevens schemalagda tid börjar och upphör när elevens schemalagda tid upphör. För skolan föreligger ett visst tillsynsansvar innan skolans start och efter skolans slut, en rimlig tid kan vara femton minuter innan och efter.

För elever som kommer med skolskjuts gäller tillsynsansvaret från det att skolskjutsen anländer till skolskjutsen går hem. Skolan har enligt skollagen en skyldighet att kontakta vårdnadshavare om en elev inte kommit till skolan på utsatt schematid om man inte innan fått information från hemmet att eleven ska vara frånvarande.

Återkommer en elev inte efter en rast har skolans en skyldighet att ta reda på vart eleven tagit vägen och om eleven inte återfinns ta kontakt med vårdnadshavare.

Vid stor oro ska polisen kontaktas

Fritidshemmes tillsynsansvar börjar när elevens schemalagda fritidstid börjar och upphör när elevens schematid slutar, i praktiken när vårdnadshavare hämtar sitt barn eller barnet går hem själv.

Det finns ingen anmälningsskyldighet för en förälder vid ett barns frånvaro då fritidshemmet inte är en obligatorisk verksamhet men praxis är att föräldrarna kontaktar fritidshemmet om eleven inte ska vara på fritidshemmet av någon anledning.

Likaså finns det ingen informationsskyldighet från fritidshemmet om barnet inte kommer till verksamheten när den schemalagda tiden börjar men praxis i Fagersta är att fritidshemmen kontaktar vårdnadshavare om ett barn inte kommit till verksamheten.

Om något bryter den uppgjorda schematiden för ett barn ska vårdnadshavarna kontakta fritidshemmet och informera kring detta.

Om något barn har en privat aktivitet utanför fritidshemmet men under fritidstid men med syfte att återkomma till fritidshemmet under dagen övergår ansvaret till föräldrarna när barnet är borta från fritidshemmet.

Skolan eller fritidshemmet har inget tillsynsansvar avseende andra barn än de barn som är inskrivna på skolan och som är behöriga att vistas på skolområdet under skol- och fritidshemstid.