Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Så arbetar vi

Alfaskolan är en mångkulturell skola där elevernas, vårdnadshavarnas och personalens olika kulturella bakgrund medverkar till att skapa förståelse och ömsesidig respekt för varandra.

Alfaskolan är en av tre F- 6 skolor i Fagersta med cirka 340 elever. På skolan arbetar drygt 80 personer. Förskoleklassverksamheten bedrivs på förmiddagstid och de elever som är i behov av fritidshemsplaceringar före och efter sin skoltid har möjlighet till det på fritidshemmen A (Duvan),B (Svanen) och Dalen (Svalan/Sparven).

På Alfaskolan har vi nio olika ansvarsområden:

 • Trygghetsteamet
 • It-gruppen
 • Barn- och kulturgruppen
 • Elevhälsoteam
 • Filmgruppen
 • Kör
 • Hilda
 • Ledningsgrupp
 • Modellen

Dessa grupper är till för att bedriva skolutveckling. Lärare och skolledning ingår i de olika ansvarsområdena.

Vi ser till hela barnet – både kropp och själ.

Det är viktigt att eleven mår bra för att kunna uträtta sitt arbete i skolan.

Teamet träffas varje vecka på måndagar och onsdagar och består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator.

Kontakt
Michel Koznar, tillförornad rektor, telefon: 0223-446 23
Susanne Lundén, kurator, telefon: 0223-440 23
Mia Viberg, speciallärare, telefon: 0223-444 16
Kickie Sundström, specialpedagog, telefon: 0223-444 16
Linda Normann, specialpedagog, telefon: 0223-444 16
Helén Wikman, speciallärare, telefon: 0223-444 16
Victoria Nordenberg, skolsköterska, telefon: 0223-444 13

Trygghetsteamet

Du som misstänker att ditt barn utsätts för kränkande behandling i någon form, tveka inte att höra av dig till klasslärare, rektor eller någon i trygghetsteamet.

Kontakt
Victoria Nordenberg, skolsköterska, telefon: 0223-444 13
Susanne Lundén, kurator, telefon: 0223-440 23
Helena Zimmerman, elevcoach, telefon: 0223-444 44
Hamayoon Bostan Ali, elevcoach, telefon: 0223-440 18
Andreas Sommar, elevcoach, telefon: 0223-444 17

En elev kan behöva stöd för sin inlärning, sin sociala förmåga eller för ett fysiskt handikapp under kortare eller längre tid.

För att hitta det bästa stödet till varje enskild elev är samarbete mellan lärare och föräldrar grundläggande. Stödet ska eleven i första hand få inom den grupp eller klass eleven tillhör.

Som ett komplement till undervisningen i klassrummet kan eleven erbjudas särskilt stöd för vidare utveckling och lärande. Särskilt stöd kan innebära att mål, undervisningsmetoder och/eller miljöfaktorer anpassas till elevens behov och förutsättningar.

För elever som har ett annat modersmål än svenska finns modersmålsundervisning och studiehandledning.

 • Vi arbetar för att den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska vara hälsosam, trevlig och understödja elevernas utveckling och inlärning
 • Vi har aktiva samtal med eleverna om hur vi beter oss mot varandra, mobbningplan samt elev-, och föräldrainflytande i olika former
 • Vi har tillgång till skolpsykolog, kurator, talpedagog, skolläkare och skolsköterska

Krisgruppen träffas en gång per termin och består av:

 • rektor
 • beteendevetare
 • skolsköterska
 • skyddsombud
 • skoladministratör
 • kurator

Tänkbara krissituationer:

 • elev eller personal avlider till följd av olyckshändelse, sjukdom,självmord eller mord
 • nära anhörig till ovanstående avlider
 • elev eller personal skadas svårt
 • allvarliga händelser: misshandel, våldtäkt, bombhot, gisslandrama eller dylikt
 • olyckor eller naturkatastrofer i omgivningen sker.

Vi har följande traditioner på Alfaskolan:

  • Vid terminstart hälsas eleverna välkomna med saft och bulle
  • I år 6 vandrar och övernattar eleverna vid Onsjövallen
  • Lekdag för hela skolan arrangeras
  • Varje höst har vi friidrottstävling i årskurs tre, fyra, fem och sex
  • Skoljoggen
  • Värdegrundsdag
  • Loppis i samband med FN-dagen varannat år där intäkterna går till välgörande ändamål
  • Luciatåg för hela skolan, årskurs två och fem ansvarar för programmet
  • Innebandy-cup för mellanstadiet i december
  • Sista dagen på höstterminen dansar vi runt granen och sjunger
  • Innebandyturnering för lågstadiet i januari
  • Gemensam vintersportdag i februari
  • Uppfinnardag
  • Eleverna i årskurs sex spelar fotboll och brännboll mot skolpersonalen
  • Vi tackar av eleverna i årskurs sex som flyttar över till högstadiet
  • Skolavslutning i Vilhelminaparken

Alfaskolans vision är ”Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet. Från Alfaskolan går eleverna ut i världen med ett öppet och nyfiket sinne. Lust och nyfikenhet är våra ledord”

Vår vision för Alfaskolan bygger på att vi tror att alla kan lyckas. Alfaskolan ska vara en skola där alla är trygga, delaktiga, ansvarskännande och har lust att lära. Målen för vår verksamhet finns angivna i våra styrdokument. Vi vill ge eleverna en undervisning som ger variation i arbetssätt, tydlighet i mål och kriterier och återkoppling av mål och resultat.

Vi har en stor mångfald på Alfaskolan vilken är en tillgång när det gäller lärande och utveckling hos alla på skolan. Med den stora rikedom av erfarenheter, kompetenser och intressen som finns på skolan ska vi uppnå vår vision att ge våra elever den bästa tänkbara skolgången.

 • Trygga elever skapar vi genom att vi i all verksamhet har fokus på det som har betydelse för elevernas trygghet. Den sociala miljön ska utmärkas av tolerans och respekt för medmänniskor.
 • Delaktiga elever får vi genom att ge eleverna ansvar.
 • Vi har ett nära samarbete med elever och vårdnadshavare.
 • Vi jobbar för att alla elever på skolan ska känna att de blir mötta där de befinner sig och att de på ett hänsynsfullt sätt blir ledda till utveckling av professionella pedagoger i en stödjande lärmiljö.
 • Lärmiljön ska inbjuda till varierade, kreativa och motiverande arbetsformer.
 • Den individuella utvecklingsplanen (IUP) blir en viktig byggsten för att utveckla förmågan att lära och kunna se mening med det man lär sig.
 • Elevhälsa är ett prioriterat område.

När människor ska umgås med varandra på ett väl fungerande sätt behövs några grundläggande normer och värderingar att förhålla sig till.
På Alfaskolan har vi följande värdegrundsord som ledstjärnor i det dagliga arbetet.

Samarbete - på skolan samarbetar vi med alla, uppmuntrar och hjälper varandra så att alla får vara med.
Trygghet - på skolan har jag rätt att vara trygg och trivas. Skolan agerar mot alla former av trakasserier, mobbning, vål och utanförskap
Ansvar - på skolan tar vi ansvar för allt vi gör, vårt skolarbete, våra saker, vår skola och hur vi är mot varandra. Viktigt att du vet att skolan inte ansvarar för de saker du tar med hemifrån
Respekt - på skolan respekterar vi varandra genom att vi lyssnar på andras åsikter, bryr oss om varandra och hjälper varandra istället för att störa och förstöra för varandra. Vi använder ett vårdat språk utan svordomar.
Lika värde - på skolan är alla lika värdefulla oavsett förmåga, utseende eller sätt att vara.