Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Skolskjuts

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan.

Skolskjuts

Ansökan om berättigande till skolskjuts görs via vår e-tjänst under Förskola och skola - Ansökan om skolskjuts.

Läs mer om ansökningsprocessen lite längre ner på sidan. Vill du gå direkt till vår e-tjänst
gå till Skolskjutsansökan.

Längst ner på ansökningssidan hittar du ”logga in”, där du loggar in med e-legitimation (till exempel Bank ID). Vid frågor som rör skolskjutsar går det bra att kontakta skolskjutshandläggaren på. E-post: skolskjutsar@fagersta.se eller 073-746 55 03.

Skolskjutsen sker antingen med kollektivtrafiken (buss, VL trafik) eller taxi (Fagersta taxi). Läs mer om hållplatser/upphämtningsplatser och tider lite längre ner på sidan.

För att ansvarsfördelningen enligt nedan ska gälla, krävs det att eleven har en beviljad skolskjuts. Reser eleven med den avgiftsfria bussen och/eller inte har ansökt om skolskjuts ligger allt ansvar på vårdnadshavaren.

Ansvar

  • Föräldraansvar gäller till och från hållplatsen, därefter övergår ansvaret på skolan och skolskjutsentreprenören
  • Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer i tid till hållplatsen/upphämtnings-platsen
  • Om eleven inte hinner med skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan
  • Om eleven väljer att åka en annan avgång än den som är i direkt anslutning till skoldagens början eller slut, väljer att stiga på eller av vid en annan hållplats än hemhållplatsen eller åker en annan busslinje räknas det inte längre som skolskjuts och vårdnadshavaren ansvarar därmed för sitt barn under denna resa

Ansökan

Ansökan om skolskjuts görs inför varje läsår via e-tjänsten. Ansökningsperioden är mellan 2 maj - 30 juni för att skolan/eleven ska vara garanterad beviljad skolskjuts till skolstarten.

E-tjänsten är öppen året om för att kunna ta emot ansökningar från elever som är nyinflyttade, flyttar under läsåret eller av andra anledningar som medför att eleven behöver söka skolskjuts under en pågående termin.

Tillfälliga färdbevis

Behöver ditt barn tillfälligt åka skolskjuts, ber vi er göra en ansökan som vanligt via e-tjänsten och uppge anledningen till varför ni söker tillfällig skolskjuts.

Handläggningstid

Normal handläggningstid brukar vara cirka 5 - 10 arbetsdagar från det att ansökan kommit in tills den är behandlad. Belastningen på skolskjutshanteringen är alltid lite extra ansträngd veckorna inför och efter skolstart (augusti). Under denna tid kan därför handläggningstiden vara något längre.

Beviljad skolskjuts?

När din ansökan är färdig behandlad får du ett beslut om skolskjutsen är beviljad eller inte. I beslutet får du veta anledningen till ett eventuellt avslag på skolskjuts eller information om beviljad skolskjuts. Har man frågor eller funderingar kring innehållet i beslutet är man alltid välkommen att höra av sig till skolskjutshandläggaren.

Elever som slutar eller flyttar

Alla elever som slutar på skolan samt flyttar ska rapporteras till handläggaren för skolskjuts.

Hållplatser och tider för buss och taxi

Buss

Hållplatser och tider (tidtabeller) för bussen hittar du på VLs hemsida www.vl.se
(välj fliken för tidtabeller och därefter busstidtabell och ladda ner tidtabell). Tidtabeller brukar publiceras någon vecka före en ny giltighetsperiod. Du kan söka direkt på linjenummer.

Linje 82 – Fagersta – Ängelsberg – Virsbo

Linje 83 – Fagersta – Åvestbo – Bastmora

Linje 84 – Fagersta – Hedkärra – Björsbo södra

Taxi

Taxitider och hållplatser läsåret 2022/2023

7.20 Virsbovägen

7.20 Bodarne (Bil 1)

7.20 Vretarne

7.20 Djupnäs

7.25 Oppgården

7.25 Bastmora

7.30 Korsningen Blåbärsvägen/Lingonstigen

7.30 Brandbo

7.30 Mobottsvägen/Torpvägen

7.35 Rönningtorp

7.35 Köpmanhamn

7.40 Aspatorp

7.50 Sjöhagen (Elever till Per Olsskolan, Risbroskolan och Lindgårdsskolan)

7.55 Korsningen Lundagård/Ulvsbovägen

7.55 Saxbokorset

7.55 Infarten till Kringelviken (vid postlådorna)

8.00 Ulvsbo byn (elever till Lindgårdsskolan (högstadiet) och Risbroskolan)

8.00 Stabäck

8.10 Ulvsbo byn (elever till Lindgårdsskolan, låg och mellanstadiet)

8.10 Sundbo

8.10 Andra sidan, vid anslagstavlan

8.10 Ombenning

8.10 Sjöhagen (elever till Mariaskolan)

8.40 Bodarne (Bil 2)

Taxihållplatser på skolorna

Alfaskolan

Alfavägen, längst ned vid personalparkeringen.

Lindgårdsskolan

Förskoleklass, ”Gula Villan”

Åk 1-6, busshållplatsen

Åk 7-9, Sturen eller busshållplatsen vid Lindgården

Mariaskolan

Mariavägen, busshållplatsen

Per Olsskolan

Floravägen, busshållplatsen

Risbroskolan

Risbroplan, parkeringen nedanför busshållplatsen

Retur med taxi

Sker i nära anslutning till skoldagens slut för respektive skola och årskurs.
För exakt tid för ditt/dina barn, kontakta Taxi Fagersta, 0223-102 40

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för
elever i kommunens grundskola och särskola. Kommunens policy är dock, att
även erbjuda elever i förskoleklass skolskjuts. Skolskjuts gäller enligt följande
bestämmelser;

Lågstadieelev som bor minst 2 km från skola/skolskjutslinje, mellanstadieelev som bor
minst 3 km från skola/skolskjutslinje, högstadieelev som bor minst 4 km från
skola/skolskjutslinje.

• Med skolväg avses kortaste vägen mellan hemmet/bostaden och skolan.

• Skolskjuts gäller till- och från folkbokföringsadressen. Har eleven dubbelt/växelvis
boende äger eleven rätt till skjuts till och från båda adresserna inom Fagersta kommun
under förutsättning att eleven bor 50 % på vardera adress.

• Vårdnadshavare ansvarar för resa till och från fritidshemmet. Grundskoleelev som har
plats i fritidshem har rätt till skolskjuts i anslutning till skoldagens början alternativt slut
under förutsättning att eleven i övrigt har rätt till skolskjuts enligt detta reglemente.
Särskilda föreskrifter enligt fastlagt schema som godkänns.

• Om vårdnadshavaren själv väljer annan skola än den enligt närhetsprincipen åligger det
vårdnadshavaren att ombesörja skolskjuts. De elever som på grund av organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter hänvisas av skolledningen till annan skola är berättigade till
skolskjuts enligt gällande regler i reglementet.

• För elev som på grund av vårdnadshavarens önskemål tas emot i en annan kommuns
grundskola har varken hemkommunen eller mottagande kommun någon skyldighet att
anordna skolskjuts.

• För elev som av medicinska skäl, genom läkarintyg kan påvisa behov av skolskjuts kan
ansöka om skolskjuts. Denna skolskjuts kan efter ansökan beviljas av skolan.

• Med skola jämställs arbetsplats, till vilken elev hänvisas för praktisk arbetslivsorientering.

• Om trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet föreligger kan skolskjuts ges även om färdvägen är kortare än rådande
bestämmelser. Beslut fattas av skolskjutsansvarig.

• Huvudprincipen vid anordnandet av skolskjuts skall vara att eleven i tid kommer till
skolan och efter skoldagens slut så snart som möjligt får skjuts till hemmet. Väntetider
kan uppstå av varierande längd och det är skolans uppgift att ordna tillsyn för väntande
elever.

• Respektive skola svarar för att eleverna undervisas om vad de ska iaktta för att undvika
olyckor i samband med skolskjutsning. Vid läsårets början bör hållas särskild genomgång
med de elever som färdas till och från skolan med skolskjuts. Genomgången bör omfatta
trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färden
samt vid förflyttning till och från fordonet. Vidare bör lämnas råd och anvisningar om
åtgärder och uppträdande i samband med eventuell olycka.

• För att minska väntetiden måste schemaläggningen för kommunens skolor i största
möjliga utsträckning samordnas. Den som ansvarar för skolskjutsarnas organisation har
rätt att ge schemaläggarna anvisningar för att skolskjutsarna skall kunna utnyttjas
rationellt och ekonomiskt.

• Samtliga skolor skall följa det i nämnden antagna kalendariet. Gör man avvikelser från
detta får man själv stå för eventuella skolskjutskostnader.

• Elev som kommer för sent till tidsbestämd skolskjuts och det är uppenbart att skolan ej
har förorsakat förseningen ansvarar vårdnadshavaren att anordna eller bekosta
skolskjuts.

• Utöver dessa bestämmelser gäller de föreskrifter och anvisningar angående
skolskjutsning som utfärdas av överordnade myndigheter.

Delegation – delegationsbeslut
I Fagersta kommun är delegationsrätten för närmare detaljfrågor och enskilda ärenden
delegerad till förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen med dennes rätt till vidaredelegation. Härvid har beslutanderätten avseende skolskjutsärenden vidaredelegerats till den som är kommunens skolskjutshandläggare.

Överklagande
Beslut i skolskjutsfrågor kan bara överklagas för en så kallad laglighetsprövning, alltså enligt 13 kap. kommunallagen. Detta innebär att beslutsfattaren inte är skyldig att lämna
någon fullföljdshänvisning till besluten. Om en sökande frågar hur han kan överklaga
får han naturligtvis en korrekt upplysning om saken.
Om till exempel en vårdnadshavare inte är nöjd med ett ställningstagande av det slag som ovan betecknas som ren verkställighet, bör han vända sig till Utbildningsnämnden eller den som har delegation på att fatta beslut i skolskjutsärenden, som då kan ompröva ställningstagandet och ersätta det med ett formellt beslut i ena eller andra riktningen.

Skolskjutsentreprenörer;
Busstransporter: Västmanlands Lokaltrafik AB
Taxiresor: Taxi Fagersta AB

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test