Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina

Många känner oro med anledning av läget i vår omvärld och har frågor. Här samlar vi frågor och svar, länkar och information från oss och svenska myndigheter. Var källkritisk och sprid inte rykten vidare.

Ukraine - waving flag - 3D illustration

På webbplatsen krisinformation.se kan du hålla dig informerad. Där finns samlad information om vad vi vet just nu. Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.se

På Försvarsmaktens webbplats kan du läsa mer om säkerhetsläget.

Försvarsmakten

När asylsökande kommer till Sverige ska de få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Det är Migrationsverket som ansvarar för asylprocessen.

Migrationsverket

Guiden till svenska samhället med länkar till olika myndigheter. Information finns på 10 olika språk, löpande översättning till ukrainska

Informationsverige.se

Bibliotek i Västmanland tipsar om litteratur på ukrainska som är fritt att läsa

Bibliotek i Västmanland

Utbildning/skola på distans för ukrainska barn

Educational Resources for Ukrainian Children (ukrainska)
Educational Resources for Ukrainian Children (engelska

Om ditt företag bedriver handel med Ryssland kan du påverkas av restriktionerna. Sanktionerna gäller för försäljning, leverans, överföring och export av många varor och tjänster. Här hittar du som företagare viktig information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Verksamt.se

Risken för att personer utnyttjas i prostitution eller människohandel ökar i samband med stora flyktingströmmar. Det finns redan indikationer på att förövare på flera platser i landet söker kontakt med personer som flytt invasionen av Ukraina i syfte att exploatera dem. Jämställdhetsmyndigheten har ansvaret att på nationell nivå samordna arbetet mot prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina, Jämställdhetsmyndigheten.se

I nuläget är kommunens ansvar relativt begränsat. Ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid.

Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige till dess ärendet är prövat. Migrationsverket har därför ansvar att ordna mat och boende för asylsökande som inte kan ordna det själva.

Kommuner har ansvar att ta hand om de barn (under 18 år) som kommer utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.

När det gäller vuxna som söker asyl har kommunen ansvar för deras barns skolgång och att erbjuda förskola för barn 3–5 år.

När det gäller asylboenden är det Migrationsverket som upphandlar boenden hos privata anordnare. Det kan innebära att kommunen får information först när upphandlingen är klar. Asylboenden är en statlig angelägenhet men berör kommunen när det gäller barnens skolgång.

Idag måste alla kommuner ta emot ensamkommande barn enligt ett fördelningstal.

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, även kallad bosättningslagen, gäller för alla kommuner i Sverige och innebär att vissa nyanlända invandrare ges bosättning genom anvisning till en kommun. Lagen gäller en nyanländ som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt:

 1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
 2. 12 kap. 18 § utlänningslagen
 3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen

Alternativt:

 1. Beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 2 §, och
 2. Ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som den nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun.

Vuxna asylsökande bor vanligtvis hos släktingar eller vänner. Migrationsverket har ett antal lägenheter i Fagersta, där det bor asylsökande.

Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som är relevant för dem.

Ett ensamkommande barn har rätt till en god man som bevakar barnens rättigheter och ansvarar för barnets ekonomi. Den gode mannen har kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet till dess hen är myndig, alltså 18 år.

Om den asylsökande saknar pengar eller andra medel kan de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår.

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:

 • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 12 kr/dag för barn till och med 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Mer information om ersättning

För mer information om asylprocessen besök Migrationsverkets hemsida

Migrationsverket om asylprocessen

Alla som behöver hjälp med boende och uppehälle ska vända sig till Migrationsverket (upp till 90 dagar kan man befinna sig i Sverige utan kontakt med Migrationsverket OM man har eget boende och uppehälle ordnat. Barn och unga som är flyktingar bör genast ansöka om skydd för att få tillgång till förskola och skola).

Ansökan om till­fäl­ligt skydd enligt massflykts­di­rek­tivet ska göras på något av Migra­tions­ver­kets kontor som hanterar ansökningar utifrån massflyktsdirektivet:

Boden – servicecenter

Göteborg, Kållered – ankomstenheten

Malmö – servicecenter

Norrköping – servicecenter

Stockholm, Märsta

Stockholm, Sundbyberg – servicecenter

Sundsvall – servicecenter

Örebro – servicecenter (från och med 16 mars)

Ansökan via Migrationsverkets e-tjänst

E-tjänsten går att använda för de som har ett giltigt pass eller annan id-handling. Det behövs också en mejladress och en mobiltelefon.

Det är många som vill engagera sig just nu för de människor som kommer från Ukraina på flykt från kriget. Migrationsverket är ansvarig för många frågor kring människor på flykt, det kan du läsa mer om på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverket

Bostäder

Gällande bostäder så har Migrationsverket uppdraget och ansvaret att tillhandahålla boende för alla skyddssökande som så önskar. Men beräkningar visar att Migrationsverkets boendekapacitet inte räcker för att motsvara behovet som finns i samband med situationen i Ukraina. Migrationsverket har inte möjlighet att placera sökande i privatpersoners bostäder. En människa på flykt som kommer till Sverige kan välja att bo privat ifall detta arrangeras på eget initiativ. Migrationsverket uppmanar privatpersoner att vända sig till lokala hjälporganisationer.

Frågor och svar från Migrationsverket om bostäder

Hjälporganisationer

De finns flera hjälporganisationer som du kan engagera dig genom. Du kan söka efter dem på internet. Just i samband med situationen kring de människor som kommer hit från Ukraina så finns till exempel den ideella föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnad, TGVS, att kontakta för att se hur du kan bidra. Föreningen har sitt säte i Västerås och bidrar genom olika insatser till att nyanlända flyktingar får stöd till ett fungerande vardagsliv.

Föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnad

Mer om hur du kan hjälpa på Röda korsets webbplats

Röda korset

Kommunen rekommenderar att människor som vill söka asyl i Sverige och som ännu inte kommit i kontakt med myndigheter - snarast kontaktar Migrationsverket.

Detta är med hänsyn till människornas säkerhet och för att de människor som anländer ska få den hjälp de behöver.

Ansökan om till­fäl­ligt skydd enligt massflykts­di­rek­tivet ska göras på något av Migra­tions­ver­kets kontor som hanterar ansökningar utifrån massflyktsdirektivet:

Boden – servicecenter

Göteborg, Kållered – ankomstenheten

Malmö – servicecenter

Norrköping – servicecenter

Stockholm, Märsta

Stockholm, Sundbyberg – servicecenter

Sundsvall – servicecenter

Örebro – servicecenter (från och med 16 mars)

Ansökan via Migrationsverkets E-tjänst

E-tjänsten går att använda för de som har ett giltigt pass eller annan id-handling. Det behövs också en mejladress och en mobiltelefon.

Har de själva inget boende eller försörjning i Sverige behöver de ansöka om det på något av Migrationsverkets kontor. När de gjort det ansvarar Migrationsverket för boende och försörjning (mat med mera).

Har de boende och försörjning kan de stanna max 90 dagar i Sverige utan att ansöka om skydd eller asyl.

Du som hämtar flyktingar behöver därför planera för ankomsten till Sverige och planera för att uppsöka någon av dessa kontor där de får ansöka om skydd eller asyl.

Dessa kontor är öppna för ansökan om skydd enligt massflyktsdirektivet:

Boden – servicecenter

Göteborg, Kållered – ankomstenheten

Malmö – servicecenter

Norrköping – servicecenter

Stockholm, Märsta

Stockholm, Sundbyberg – servicecenter

Sundsvall – servicecenter

Örebro – servicecenter (från och med 16 mars)

Ansökan via Migrationsverkets e-tjänst

E-tjänsten går att använda för de som har ett giltigt pass eller annan id-handling. Det behövs också en mejladress och en mobiltelefon.

Ja, om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket.

Familjen har då rätt till förskola på samma villkor som för svenska medborgare. Barn i åldern 1-12 år har rätt till plats inom förskola och fritidshem om vårdnadshavaren

 • Arbetar
 • Studerar
 • Är arbetslös (och aktivt söker arbete enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring)
 • Är föräldraledig (och omfattas av föräldraledighetslagen)

Allmän förskola

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till så kallad allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. För allmän förskola finns inget krav på sysselsättning i form av arbete eller studier. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan som vanligtvis fördelas på tre timmar per dag. Verksamheten är avgiftsfri.

Ja, om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Svensk skola utgår från svensk lagstiftning och den svenska läroplanen.

Ja, om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Asylsökande elever har endast rätt till utbildning i gymnasie-skola om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år. Svensk skola utgår från svensk lagstiftning och den svenska läroplanen.

Mer information om nyanlända barns rätt till utbildning, Skolverket

Ansökan görs via e-tjänst av vårdnadshavare, god man eller kontaktperson. Ingen inloggning behövs.

E-tjänsten finns på svenska och engelska.

E-tjänst för ansökan om plats i skola

En handläggare på utbildningsförvaltningen tar emot din ansökan och erbjuder plats på någon av kommunens för-, grund- eller gymnasieskolor utifrån ett antal kriterier, till exempel närhetsprincip/upptagningsområde och/eller tillgängliga platser i respektive årskurs.

För-, grund- eller gymnasieskolan kallar vårdnadshavare, god man eller kontaktperson tillsammans med barnet/eleven till ett första informationssamtal.

Flyktingar är i dagligt tal ett begrepp som används om alla som söker skydd i Sverige av olika skäl. En person som kommer till Sverige och som flyr från förföljelse och krig har rätt att söka asyl . Det är Migrationsverket som utreder och tar beslut om den som söker asyl ska få stanna i Sverige.

När man fått beslut om permanent uppehållstillstånd har man rätt att vistas i Sverige på obestämd tid. Tillfälligt uppehållstillstånd ger rätten att vistas i Sverige under den tid uppehållstillståndet gäller. Vanligtvis 13 månader eller 3 år. Flyktingar som sökt asyl och fått uppehållstillstånd anvisas till en kommun. Fagersta tar emot flyktingar som fått uppehållstillstånd efter dialog med Migrationsverket och när det finns möjlighet att erbjuda boende.

Nyanlända invandrare” kallas i princip alla som fått uppehållstillstånd i Sverige.
De som har fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, andra skyddsbehov och vissa av deras anhöriga omfattas av Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och har möjlighet att delta i särskild introduktion som svenska för invandrare, Sfi och samhällsorientering och erhålla etableringsersättning. Ansvarig för etableringen är sedan år 2010 Arbetsmarknadsverket.

Den som kommer från ett land utanför EU och vill arbeta, gästforska eller studera i Sverige måste ansöka om uppehållstillstånd.

Enligt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna har alla rätt att söka asyl i ett annat land. De flesta flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl kommer till en flyktingförläggning men en del väljer att bo hos släktingar eller vänner. De bör så snabbt som möjligt få kontakt med Migrationsverket för att registrera sin ansökan om asyl. Man kan alltså inte hindra någon från att söka asyl då det är en mänsklig rättighet att söka och få skydd, men också att få leva tillsammans och bilda familj med vem man vill.

Migrationsverket

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test