Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Elevhälsa

Elevhälsan i skolan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, samt stödja elevernas utveckling mot läroplanens och kursplanernas mål.

I Fagersta sker det mesta av elevhälsoarbetet under respektive rektors ledning i elevhälsoteam/stödteam på varje skola. I teamen ingår rektor, ev biträdande rektor, specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator och eventuellt annan personal som rektor utser.

På övergripande nivå finns skolläkare och skolpsykolog. Besök hos skolläkare bokas via respektive skolas skolsköterska. En samordnartjänst finns för övergripande uppdrag inom elevhälsan. Kontakt med skolpsykolog går genom respektive skolas elevhälsoteam till samordnare som förmedlar kontakt. Samordnare ansvarar även för mottagande i grundsärskolan, samt ansökningar om tilläggsbelopp. Logopedtjänst köps in externt.

Skolläkare: Anders Södergård

Skolsköterska: Anna-Maria Lindberg

Skolpsykolog: Per-Erik Hästö

Skolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska och övergripande speciallärare. Skolläkare, skolpsykolog och kurator deltar vid behov.

Teamet träffas fyra gånger per termin eller oftare vid behov.

Anders Södergård är skolläkare för Olsboskolan sedan hösten 2020.

Anna Maria Lindberg arbetar som skolsköterska på Olsboskolan och Per Olsskolan.

Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Mottagningsarbete.
  • Rådgivning.
  • Delta i elevvårdssamtal.
  • Assistera vid läkarundersökningar.

Besöks- och öppettider

Per Olsskolan, E-huset.

Måndag–torsdag
08:00 – 14:00

Telefon
0223-444 34