Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sjuksköterskor

Fagersta kommun har en sjuksköterskegrupp som består av legitimerade sjuksköterskor.

Läkare på sin arbetsplats

Sjuksköterskegruppens ansvar för hälso- & sjukvårdsinsatser

Sjuksköterskegruppen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå på;

  • Särskilt boende
  • Korttidsplats
  • Gruppbostad
  • Dagverksamhet

Sjuksköterskorna har också ansvar för dem som är inskrivna i hemsjukvården.

Medicinska bedömningar, åtgärder & planering av omvårdnad

 Sjuksköterskan utför medicinska bedömningar och åtgärder samt planerar den specifika omvårdnaden runt den enskilde. Sammanfattningsvis har sjuksköterskan ett övergripande ansvar för att samordna den enskildes vårdbehov av hälso- och sjukvård och se till att vårdkedjan fungerar för den enskilde. Sjuksköterskan har ett nära samarbete med ansvarig läkare och kontaktar tjänstgörande läkare vid behov.

Kvalitetssäkrad vård

Våra sjuksköterskor kvalitetssäkrar vården, tillsammans med övriga yrkesproffesioner, för de personer som vi har hälso- och sjukvårdsansvar för genom att arbeta med förebyggande åtgärder genom att förhindra och förebygga risk för trycksår, undernäring, fall och munohälsa. Multiprofessionella vårdåtgärder sker för att minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom/kognitiv sjukdom.

Vi kvalitetssäkrar också vården som sker i livets slutskede genom Svenska palliativregistret som är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården.

Fast vårdkontakt

Vården i Fagersta kommun är organiserad så att alla personer som bor på kommunens särskilda boenden och är i behov av hälso- och sjukvård har en fast vårdkontakt.

Fast vårdkontakt

Kontakt

Vid kontakt med sjuksköterska kontakta ansvarig omsorgsavdelning som förmedlar kontakt.

Boende

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test