Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (KAA)

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i samhället.

Ungdomar planterar

Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

Vad innebär det kommunala aktivitetsansvaret?

Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder.

I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som exempelvis arbete.

Aktivitetsansvaret gäller året runt och får inte begränsas till skolterminerna eller liknande. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas och insatserna måste dokumenteras på ett lämpligt sätt.

Källor: 29 kapitlet 9 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar sidan 13 och 29–30.

Målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret

Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som:

· inte har fyllt 20 år

· har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder.

· inte går i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

· inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat.

Källa: 29 kapitlet 9 § skollagen.


Omfattar det kommunala aktivitetsansvaret asylsökande och papperslösa ungdomar?

Nej, aktivitetsansvaret gäller bara ungdomar som har fullgjort sin skolplikt eller som skulle ha haft skolplikt om de varit i skolpliktig ålder när de blev folkbokförda i Sverige. Asylsökande och ungdomar som är papperslösa har inte skolplikt och omfattas inte.

Asylsökande och barn under 18 år som är papperslösa har däremot rätt till utbildning i Sverige. Hemkommunen måste se till att ett asylsökande barn som har rätt till gymnasieutbildning erbjuds detta så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden, men senast en månad efter ankomsten till Sverige.

För att vara säkra på att nyanlända ungdomar som har rätt till utbildning får gå i skolan så snart som möjligt, behöver kommunen ha kontinuerlig kontakt med exempelvis Migrationsverket och socialtjänsten. Ytterligare information finns på Skolverkets hemsida.

Frågor? Kontakta oss gärna via mejl.
kaa@fagersta.se

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test