Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Jämlikhetsfond

Fagersta kommuns jämlikhetsfond ger stöd till föreningar som vill förbättra jämlikheten i kommunen. Medel kan sökas löpande under året.

Agenda 3020 målområde 10

Kommunfullmäktige i Fagersta har beslutat att inrätta en gemensam jämlikhetsfond bestående av särskilt avsatta medel till föreningar för jämlikhetsarbete. Syftet med fonden är att uppmuntra och underlätta för framtida förändringsarbete inom jämställdhet och jämlikhet.

Riktlinjer för jämlikhetsfonden

Bidrag avser riktade insatser som syftar till att förbättra jämlikheten i Fagersta kommun. Dessa utgår bland annat från de nationella jämställdhetspolitiska delmålen samt diskrimineringsgrunderna.

Medel kan beviljas till föreningar som är aktiva och verksamma i Fagersta kommun.

Medel kan sökas löpande under året.

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelande av medel, efter yttrande från kommunens utvecklare med inriktning folkhälsa och jämlikhet.

Kommunens social hållbarhetsstrateg stöttar föreningen genom arbetet från idé till slutrapport.

Länk till e-tjänst - ansökan

Frågor kontakta: Annika Hedberg Roth via mail annika.hedberg.roth@fagersta.se eller via telefon 0223-440 64

De nationella jämställdhetspolitiska delmålen - Jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete, jämställd hälsa, mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Diskrimineringsgrunderna - Kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test