Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
friendship, summer vacation, holidays, gesture and people concept - group of smiling friends sitting on beach

Elevinflytande

Eleverna har regelbunda klassråd från förskoleklass och årskurs ett till årskurs sex. Där tas viktiga saker upp som berör klassen.

Vissa ärenden förs till elevrådet som träffas en gång per månad och sköts av Susanne Andersson.

En till två gånger per termin träffas matrådet där eleverna får föra fram sina synpunkter på kosten och matmiljön tillsammans med kostchefen.

Matråd Per Olsskolan 2022-05-10 Pdf, 268.8 kB.

Skolans mål är att varje elev

 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
 • Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan
 • Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former

Läraren skall

 • Utgå ifrån att elever kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan
 • Se till att alla elever oberoende av bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad
 • Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen * svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans planera och utvärdera undervisningen
 • Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle

Syfte

 • Att utbilda till demokrati, det vill säga påverka, ta ansvar och vara delaktig
 • Att utbilda till ansvarstagande, det vill säga för det egna och det gemensamma
 • Att bibehålla och utveckla nyfikenheten, kreativiteten och lusten att lära
 • Att utveckla förmågan till samarbete, förståelse och respekt
 • Att flickor och pojkar får utvecklas och vara delaktiga oberoende av kön


Mål

Varje enskild elev ska:

 • Utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former
 • Bli medveten om sina skyldigheter och rättigheter,
 • Successivt få större inflytande över sin utbildning
 • Ta personligt ansvar för sitt eget handlande och sin arbetsmiljö
 • Bli medveten om sitt eget sätt att lära och ta ansvar för sitt eget lärande
 • Få vidgade vyer och fördjupade kunskaper
 • Tillåtas finna sin unika egenart

Medel

Läraren ska:

 • Träna demokratiska arbetsformer genom klassråd och klass-samtal
 • Tillsammans med klassen planera och utvärdera arbetet
 • Arbeta med olika metoder och arbetssätt utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt
 • Uppmuntra elevernas egna förslag till metoder och arbetssätt
 • Tillsammans med elev och föräldrar upprätta en plan för elevens fortsatta arbete och utveckling ( IUP - samtal)
 • Kontinuerligt planera och utvärdera arbetet tillsammans med den enskilde eleven,
 • Ge eleverna allt mer ansvar i takt med ökande mognad
 • Ge eleverna tid och möjlighet att använda sin kreativitet och nyfikenhet
 • Genom beröm och uppmuntran stärka eleven