Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Så arbetar vi

Uppdraget för skolan är att arbeta mot de mål och kurskrav som anges i läroplanen.

För att nå målen är det viktigt att personalen jobbar i lag där man tillsammans formar arbetssätt och värderingar, så att eleverna utvecklas utifrån sina förmågor, talanger och kan känna trygghet och arbetsglädje.

I årskurs ett och två är det "samlad skoldag" vilket innebär att personal från fritids tar hand om halva klasser under förmiddagstid från måndag till torsdag.

Grunden är att alltid ha elevens bästa i centrum genom att se och bekräfta varje elev.

Elevstödet i Fagersta kommun består av ett stödteam på varje skola och förskola. På övergripande nivå finns Elevhälsan bestående av: skolpsykolog, tal- och språkpedagog, kurator samt en samordnare/rektor.

Vid behov av stöd från Elevhälsan krävs att ärendet gått via förskolans/skolans egna elevhälsoteam/stödteam. Om man som förälder är orolig över sitt barn vänder man sig till klasslärare/mentor eller rektor som lyfter frågan i skolans elevhälsoteam/stödteam.

Elevhälsan erbjuder stöd, handledning samt utredningar av skolpsykologen. I tal- och språkpedagogens arbete ingår handledning och fortbildning för vårdnadshavare och olika personalgrupper, kartläggning av barns/elevers tal och språk, samt individuellt arbete med barn/elever.

Kurator arbetar mot grundskolans F-6 och samarbetar med kurator på Risbroskolan årskurs sju till nio.

I teamet ingår:

Anna Maria Lindberg, skolsköterska
0223-444 34

Ida Pihlgren, skolkurator
0223-441 83

Maria Kriikkula Nykänen, speciallärare
0223-447 88

Kerstin Bergström-Bylund, rektor
0223-444 35

Katarina Eriksson, speciallärare
0223-447 87

Susanne Sagström, specialpedagog
0223-444 32

Christina Ålind, socialpedagog
0223-446 14

En elev kan behöva stöd för sin inlärning, sin sociala förmåga eller för ett fysiskt handikapp under kortare eller längre tid.

För att hitta det bästa stödet till varje enskild elev är samarbete mellan lärare och föräldrar grundläggande. Eleven ska i första hand få stöd inom den grupp eller klass eleven tillhör.

Som ett komplement till undervisning i klassrummet, kan eleven för vidare utveckling och lärande, erbjudas särskilt stöd. Särskilt stöd kan innebära att mål, undervisningsmetoder och/eller miljöfaktorer anpassas till elevens behov och förutsättningar.

För elever som har ett annat modersmål än svenska finns förberedelseklass, studiehandledning på hemspråket, modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andra språk.

Vi arbetar för att den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska vara hälsosam, trevlig och understödja elevernas utveckling och inlärning. Vi har aktiva samtal med eleverna om hur vi beter oss mot varandra. I skolans likabehandlingsplan redogörs hur skolan agerar kring diskriminering, kränkningar och mobbning.

Vi har tillgång till skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska och talpedagog.

I Fagersta har ett datatek inrättats med uppgift att informera och handleda den pedagogiska personalen kring de olika hjälpmedel som idag finns, främst knutet till olika dataprogram. Datateket sköts av Gunilla Brammås, utbildad specialpedagog.

Stödundervisningen sköts av ett stödteam på skolan som leder specialundervisningen och leder och stöttar de elever i behov av särskilt stöd

I förberedelseklassen arbetar vi med att i första hand lära eleverna svenska. De kommer ifrån många olika länder och kulturer, och de har olika modersmål. Studiehandledare med samma modersmål som eleverna hjälper till med studierna.

Eleverna är 10–13 år och går i årskurserna 4–6. Undan för undan slussas eleverna in i sina ordinarie klasser i olika ämnen beroende på hur mycket svenska de har lärt sig.

Hantering av nyanlända elever i förberedelseklass

Nyanlända barn med inga eller bristfälliga kunskaper i svenska får en klasstillhörighet och därefter en utvecklingsplan utifrån förutsättningar. Eleven placeras i förberedelseklass med huvudinriktning mot svensk språk- och färdighetsträning: SVAS-undervisning.

Eleven ska även vara med i sin klass främst i praktiska ämnen, för att bygga en social kontakt och via nya kamrater träna sig i svenska.

Eleven går 2–3 terminer i förberedelseklassen och slussas undan för undan in i ordinarie klass. Läraren i förberedelseklassen är huvudmentor.

Huvudmentors ansvar:

 • introduktionsmöte och uppföljning
 • förbereda eleven för en skoltillvaro i vanlig klass
 • rådgöra med "klassmentorn" om när det passar att eleven är med i klassen
 • frånvarokontroll
 • föräldrakontakt
 • utvecklingssamtal (IUP)
 • eventuellt åtgärdsprogram
 • kontakt med "klassmentorn" och övriga på skolan
 • överlämning till ordinarie klass med tillgång till SVAS när eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska

Klassmentors ansvar:

 • delta vid introduktionssamtal och uppföljning
 • kontakt med "huvudmentorn" och informera om studieval och aktuella aktiviteter i klassen eller i skolan
 • rådgöra med "huvudmentorn" om när det passar att eleven är med i klassen.


 • Kontakt Huvudmentor: Nada Massoud, 0223-444 59

Inom utbildnings- och fritidsförvaltningen finns en övergripande krisledningsgrupp som leds av förvaltningschefen. I gruppen ingår bland annat skolchefen.

I Per Olsskolans krisgrupp ingår:

 • Kerstin Bergström Bylund, rektor, 0223-444 35

 • Anna Maria Lindberg, skolsköterska, 0223-444 34.

Vi har följande årliga traditioner:

 • vid terminstart hälsas eleverna välkomna med saft och bullar eller glass
 • vi går Luciatåg
 • adventsfirande
 • sista dagen på höstterminen samlas F–3 och sjunger och dansar runt granen, 4–6 har pysseldag
 • vårterminens skolavslutning äger rum i Västanfors kyrka
 • pillardag
 • vi firar Nobeldag med olika innehåll
 • lekdag
 • innebandyturnering