Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Annan pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar, ett till 12 år.

Olika former av pedagogisk omsorg

Det finns flera olika exempel på hur pedagogisk omsorg kan bedrivas, exempelvis

• En person bedriver pedagogisk omsorg i sitt hem

• En person bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är inskrivna i verksamheten

• En person bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal

Ingen av dessa verksamheter bedrivs i Fagersta kommuns regi i dagsläget.

Ansökan om att bedriva pedgogisk omsorg och annan information kan erhållas från förskoleavdelningen.
Hör av dig till oss vid frågor

Bidragsnivåer till verksamhet inom pedagogisk omsorg
för förskola och fritidshem i Fagersta kommun 2017
Antagna av kommunfullmäktige 2017-02-20, § 6


Utbildnings- och fritidsnämndens detaljbudget för verksamheterna, med en
schablonkostnad för månadslön, ligger till grund för beräkningen av bidragen till
pedagogisk omsorg. Kommunen har i bidraget utgett en momskompensation
med 6 % samt en ersättning för administrativa kostnader med 1 % enligt gällande
schablon.

Pedagogisk omsorg förskola:
Timmar/vecka per barn/månad
1-15 3 603 kronor
16-30 7 206 kronor
31- 9 312 kronor

Pedagogisk omsorg fritidshem:
Timmar/vecka per barn/månad
1-15 1 070 kronor
16-30 2 139 kronor
31- 2 764 kronor

Riktlinjer för godkännande av pedagogisk omsorg enligt 25 kap i Skollagen
Antagna av kommunfullmäktige 2017-02-20, § 6

Inledning
Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem och vänder sig till
barn i samma åldrar, 1 – 12 år. Den pedagogiska omsorgen ska stimulera barns
utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barn för fortsatt
lärande.
Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (2010:800) och andra tillämpliga lagar och
förordningar.
Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg (2012) bör följas och
Läroplanen för förskolan (Lpfö 2010) är vägledande.
Läroplanens avsnitt om normer och värden är lika relevanta för pedagogisk omsorg som för förskolan och blir därmed vägledande i samband med kvalitetsbedömningen vid prövning av enskild verksamhet.
Olika former av pedagogisk omsorg
Det finns flera olika former av hur pedagogisk omsorg kan bedrivas, exempelvis
• En person bedriver pedagogisk omsorg i sitt hem.
• En person bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som
är inskrivna i verksamheten.
• En person bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.
• En person bedriver huvudsakligen pedagogisk omsorg i sitt hem men
under del av tiden i annan lokal med andra personer.
• Flera personer bedriver pedagogisk omsorg tillsammans i särskild lokal.
• Flerfamiljslösningar av pedagogisk omsorg där familjerna alternerar i de
olika familjernas hem.
• Flerfamiljslösningar av pedagogisk omsorg i särskild lokal.
• Huvudman som i bolagsform anställer personal.

Verksamheten syfte och utformning
I skollagen1 anges att den pedagogiska omsorgen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Styrdokument 2
Den pedagogiska omsorgen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på. Var och en som arbetar inom verksamheten ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling ska finnas.

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.
Den pedagogiska omsorgen ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barns fortsatta lärande. Rutiner ska finnas i verksamheten för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
Lpfö 98 är vägledande för pedagogisk omsorg, den pedagogiska omsorgens
värdegrund och uppdrag preciseras i skolverkets Allmänna råd med kommentarer, Pedagogisk omsorg.

Öppettider
Den pedagogiska omsorgen ska ha öppet kontinuerligt hela året i den omfattning
det behövs. Tiderna ska så långt det är möjligt ta hänsyn till vårdnadshavarnas och barnens behov.
Barn och vårdnadshavares inflytande
Den pedagogiska omsorgens arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.
Barnets särskilda rättigheter bör säkerställas och barnens delaktighet och inflytande ska uppmuntras samt stödja dem i att ta ansvar för sina egna handlingar.
Kost
Kosten ska vara näringsriktig, varierande och vällagad. Måltiderna ska serveras
jämnt fördelade över dagen. Vid behov ska specialkost erbjudas.
Övergång och samverkan
Den pedagogiska omsorgen ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete
med förskoleklass, skola och fritidshem. Vid övergång till nya skolformer ska särskilt fokus ägnas barn i behov av särskilt stöd.

Styrdokument
Kvalitetskrav
Kvalitetskraven på verksamheten gäller främst
• Lokalernas utformning
• Barngruppens sammansättning och storlek
• Personalens utbildning eller erfarenhet
Lokaler
Verksamheten ska bedrivas i säkra och ändamålsenliga lokaler i enlighet med
gällande lagstiftning.
Det ska också finnas tillgång till lämplig utomhusmiljö.
Lokalen/bostaden som pedagogisk omsorg drivs i ska godkännas av utsedd
tjänsteman vid utbildnings- och fritidsförvaltningen.
Barngrupp
Barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek.
Egna barn får utgöra maximalt halva barngruppen.
Barnsäkerhet
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas i verksamheten utan föräldrar. Personalen ska dagligen registrera barnens närvaro respektive frånvaro.
Närvarolistor ska sparas 12 månader och ska finnas tillgängliga vid tillsyn.
Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas av huvudmannen. Vårdnadshavare ska informeras omgående. Skyddsrond ska genomföras två gånger per år.
Personal
Ett krav för godkännande är att personalen har sådan utbildning eller erfarenhet
att barns behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
Personalen ska behärska det svenska språket i tal och skrift10 och vara väl förankrad i styrdokumenten.
Registerkontroll
All anställd personal är skyldig att lämna ett utdrag ur belastningsregistret.
Av den som arbetar i verksamheten men inte är anställd görs en så kallad vandelprövning, se under rubriken Ansökan.
Tystnadsplikt
Den som är eller varit verksam i pedagogisk verksamhet får inte obehörigt röja
vad han eller hon då har fått veta om enskildas personliga förhållanden12.

Styrdokument
Anmälningsplikt
Anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen gäller för den som arbetar
inom pedagogisk omsorg.
Uppföljning och utvärdering
Huvudman är enligt skollagen13 skyldig att följa upp och utvärdera verksamheten.
I den systematiska uppföljningen och utvärderingen bör huvudmannen bland
annat kartlägga verksamhetens förutsättningar och genomförande, analysera
kvaliteten och bedöma verksamhetens utvecklingsbehov. Med utgångpunkt i analysen planerar och beslutar huvudmannen (i dialog med personalen när det finns
sådan) vilka områden som behöver utvecklas för att stimulera barnens utveckling
och lärande. Huvudman är även skyldig att ha skriftliga rutiner för och informera om klagomålshantering.
Försäkring
Huvudmannen för annan pedagogisk omsorg ska teckna och vidmakthålla
ansvarsförsäkring.
Administration, köhantering
Pedagogisk omsorg ingår i Fagersta kommuns system för de kommunala förskolorna gällande kö och placering. I systemet ingår köordning, närvarotid, uppsägning, avgifter och övriga bestämmelser kring placering. Övrig administration,
information och kontakt med vårdnadshavarna åligger huvudmannen.
Avgifter
Fagersta kommun administrerar och beslutar om avgifter för plats i pedagogisk
omsorg. Fagersta kommun tillämpar maxtaxa vilket innebär att enskild huvudman som är
verksam i Fagersta kommun ska följa det som gäller maxtaxan. Inga avgifter får
debiteras vårdnadshavarna av den fristående huvudmannen.
Bidrag
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutar om enskild huvudman som bedriver
pedagogisk omsorg har rätt till bidrag enligt skollagen kapitel 25, § 10.
Bidrag utbetalas för barn som är berättigade till förskoleverksamhet och skolbarnomsorg enligt skollagen kapitel 8 §§ 3-7 och kap. 14 § 3.
Storleken på bidraget bestäms för ett kalenderår i taget och beslutas av utbildnings- och fritidsnämnden.
13 Skollagen 25 kap 8 §

Styrdokument
Bidragssystemet till den pedagogiska verksamheten består av ett grundbelopp och
ett tilläggsbelopp. I grundbeloppet ingår ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogisk material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.
Tilläggsbelopp kan ansökas för barn som har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Beslut om tilläggsbelopp tas av utbildnings- och fritidsnämnden arbetsutskott.
Bidraget betalas ut månadsvis. Huvudmannen för den pedagogiska omsorgen
redovisar närvaron den 15:e varje månad till utbildnings- och fritidsförvaltningen.
Bidraget utbetalas innevarande månad.
Bidrag lämnas för egna barn, men endast för maximalt halva barngruppen.
Tillsyn
Enligt skollagens 26:e kapitel §§ 4 och 9 har kommunen tillsyn och ska lämna råd
och vägledning till annan pedagogisk omsorg.
Fagersta kommun kommer systematiskt följa upp och utvärdera pedagogisk omsorg. Tillsyn kan genomföras både föranmält och oanmält.
Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven i lagar
och förskrifter. Tillsynsmyndigheten har rätt att i den omfattning det behövs få tillträden till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Den fristående verksamheten ska tillhandhålla de handlingar samt upplysningar som tillsynsmyndigheten efterfrågar.
Om det vid tillsyn framkommer brister i verksamheten utifrån lagar och annan
gällande lagstiftning och förskrifter ska utbildnings- och fritidsnämnden besluta
om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som upptäckts.
Fagersta kommun kan vid framkomna brister ingripa i form av15
• Anmärkning
• Föreläggande
14 Skollagen 26 kap. 6-7 §§ 15 Skollagen 26 kap. 10-16 §§

Styrdokument
• Återkallande av godkännande
Huvudmannen ska årligen lämnas följande handlingar till utbildnings- och fritidsförvaltningen
• Verksamhetsplan
• Plan för systematiskt kvalitetsarbete
• Plan för barn i behov av särskilt stöd
• Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling
• Rutiner för misstanke om att barn far illa
• Rutiner för klagomålshantering
• Rutiner för skyddande av personuppgifter
• Handlingsplan för barnsäkerhet
• Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall
• Protokoll från skyddsronder
• Ekonomisk årsredovisning
Ansökan
Ansökan om rätt till bidrag för bedrivande av pedagogisk omsorg ska göras på
särskild blankett.
Ansökan ska göras i god tid innan verksamheten beräknas starta.
Ansökningshandlingar finns att få hos Fagersta kommun
Med ansökningsblanketten följer anvisningar och checklista för vad som krävs
för att en ansökan ska anses komplett.
Ansökan ska visa att huvudman har förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller den pedagogiska omsorgen. I ansökan om rätt till bidrag ska huvudmannen
redovisa verksamhetens organisation, hur verksamheten ska utformas, lokalen,
barngruppens tänkta sammansättning, personalens utbildning/erfarenhet och hur
uppföljning och utvärdering av verksamheten ska göras.
Om en ansökan innehåller brister som inte rättas till efter påpekande kan ansökan
avslås.

Sökande kallas efter inkommen ansökan till intervju för att vidareutveckla
tankarna kring hur verksamheten kommer att bedrivas. Personal vid utbildningsoch fritidsförvaltningen besöker därefter den lokal/bostad som enligt ansökan
ska användas. En lämplighetsprövning görs av den eller de som ansöker om
Ansvarig: Utbildnings- och fritidsnämnden

Styrdokument
rätten till bidrag för pedagogisk omsorg, i den ingår en så kallad vandelsprövning.
Ansökan, intervjuen, besöket i lokalen/bostaden och lämplighetsprövningen
kommer tillsammans med referenser vara en del av den samlade bedömningen
inför beslut om godkännande.
Beslut
Fagersta kommuns utbildnings- och fritidsnämnd fattar beslut om godkännande.
Godkännand av verksamheten upphör om huvudmannen inte har startat upp
verksamheten inom ett år efter datum för godkännande. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande.
Ett beslut gällande rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg förutsätter att
verksamheten pågår löpande.
Beslut om godkännande och rätt till bidrag kan överklagas genom förvaltningsbesvär.
Förändring i verksamhet
Om en enskild pedagogisk omsorg helt eller delvis ändras i förhållande till de
uppgifter som lämnats i huvudmannens ansökan om rätt till bidrag ska ansökan
om ny rätt till bidrag göras innan förändringarna genomförs.
Det gäller exempelvis ägarbyte/huvudman, byte av lokal eller förändrat antal
platser.
Ansökan skickas med bilagor till:
Fagersta kommun, utbildnings- och fritidsförvaltningen, 737 80 Fagersta.
Beslut om godkännande och bidrag tas av utbildnings- och fritidsnämnden.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test