Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete år 2021

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete har sedan år 2019 utvecklats mot en tydligare struktur, kunskapsbaserade arbetssätt och långsiktiga mål. Genom utvärderingen av kommunens arbete med lägesbilder och medborgarlöften kan verktyg och arbetssätt utvecklas ytterligare.

Illustration i grönt

Fagersta kommun har sedan år 2019 omorganiserat och omstrukturerat sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Baserat på kommunens framtagna plan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete så genomförs ett antal insatser kontinuerligt och i en struktur organiserad för att skapa största möjliga effekt.

Genom att arbeta kunskapsbaserat i samverkan på både universell nivå och med individuella insatser så ska brott på bästa möjliga sätt motverkas och upplevelsen av Fagersta som tryggt öka.

Lägesbildsrapportering och Medborgarlöften är två aktiviteter som genomförs kontinuerligt och är centrala i arbete. Kopplat till detta så finns en operativ grupp, Effektiv samverkan för trygghet (EST-gruppen) med uppdrag att genomföra lägesbildsrapporteringar varannan vecka utifrån en given mall och en brottsförebyggande grupp med beslutsmandat som med utgångspunkt bland annat i lägesbildsrapporteringen från EST-gruppen tar fram förslag till Medborgarlöften som förnyas var tredje månad. Den politiska förankringen sker dels genom att medborgarlöften antas, dels genom godkännande av styrdokument och samverkansöverenskommelser med externa aktörer dels genom beviljande av medel för brottsförebyggande insatser.

Den här rapporten kommer först att beskriva kommunens arbete med lägesbildsrapportering och medborgarlöften samt utvärderingen av dessa och sedan att beskriva många av de insatser som genomförts under året utifrån ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv.

År 2021 har varit ett år som präglats av pandemin och restriktioner. Stora delar av ett förebyggande arbete bygger på möten mellan människor och att stärka positiva skeenden, förebilder verksamheter med mera. Det betyder att det har varit svårt att genomföra flera insatser och en frustration och uppgivenhet har ibland infunnit sig över att inte kunna genomföra viktiga insatser och samtidigt se hur negativa effekter av uteblivna insatser framkommer. Här ska poängteras att trots de förutsättningar som år 2021 gett så har alla involverade i det brottsförebyggande arbetet arbetat hårt för att göra sitt yttersta inom sitt område för att göra det som varit möjligt. En stor eloge ska ges till samtliga involverade parter.

Lägesrapportering och Medborgarlöften

Lägesbildsrapportering

Effektiv samverkan för trygghet (EST-gruppen) har träffats 21 gånger under år 2021. Gruppen tar utgångspunkt i arbetet med att skapa gemensamma lägesbilder och har definierat följande områden som betydelsefulla:

 • Hot och våld
 • Ordningsstörning och otrygghet
 • Extremism och kriminella nätverk
 • Ungdomar och skolor, ANDT
 • Övrigt såsom hot och hat på sociala medier

Lägesbilderna samlas in och sammanställs till brottsförebyggande rådet som genomfört sex möten under år 2021. I EST-gruppen finns samtliga skolor representerade, socialförvaltningen, öppenvården, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK), näringslivsansvarig, kommunpolis samt fritidsverksamheter såsom Fagerstahallen, fritidsgården och projekt. De områden som stuckit ut är förekomsten av narkotika i kommunen och inom hot och våldsbrott så finns en ökad förekomst av unga som är inblandade i olika incidenter samt våldsbrott i nära relation. Olika verksamheter rapporterar om en hård attityd bland barn och unga och att psykisk ohälsa ökar.

Lokala brottsförebyggande rådet (brå)

Lokala brottsförebyggande rådet har träffats vid sex tillfällen under år 2021. Frekvensen har ökat från tidigare frekvens med fyra möten per år. I gruppen ingår kommunchef, avdelningschef Välfärd och service, social hållbarhetsstrateg, socialchef, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen, utbildningschef, utbildningsförvaltningens utvecklare, förbundschef för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, beredskapssamordnare samt kommunpolis.

Medborgarlöften

Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Polisen har i samråd med kommunen arbetat fram en form av medborgarlöfte, där inriktningen för arbetet prövas med tremånadersintervaller. Politiken fastställer medborgarlöften för varje tremånadersperiod och tar även del av uppföljningen.

Medborgarlöfte

Utvärdering av medborgarlöfte och lägesbildsrapportering

Med stöd av Länsstyrelsen Västmanland och Dalarna så fick Mälardalens högskola i uppdrag att genomföra en utvärdering av Fagerstas arbete med lägesbildsrapportering och medborgarlöften. Utvärderingen gav följande rekommendationer:

1. Arbetet med lägesrapportering har stärkt kommunernas kunskap om sina respektive lokala utmaningar och det är viktigt att kommunerna behåller och fortsätter utveckla arbetet med lägesrapportering

Kommunernas brottsförebyggande arbete skulle stärkas ytterligare av en mer tydlig och sammanhållen process enligt förslag nedan:

 • Kommunerna behöver ha en fastlagd plan över hur de brister som identifieras i lägesrapporteringen hanteras/fångas upp
 • Ta fram rutiner och tydliga ramar för arbetet med orsaksanalyser
 • Det brottsförebyggande arbetet bör prioriteras genom att långsiktiga och hållbara resurser avsätts
 • De som arbetar med brottsförebyggande frågor bör erbjudas kontinuerliga utbildningar och fortbildningar
 • Uppdragsbeskrivningar och riktlinjer för lägesbildsmöte bör tydliggöras och kommuniceras inom gruppen och ytterst viktigt när nya personer kommer in i gruppen
 • Det är av största vikt att det finns en samordnare för lägesbildsgruppen, en rekommendation är att det ska finnas en ersättare så att arbetet inte blir så personbundet och sårbart
 • Arbetet med lägesrapportering får inte leda till att ordinarie uppgifter som till exempel orosanmälan till socialtjänsten försummas
 • Medborgarlöften bör följas upp systematiskt – för att ge största möjliga effekt och för att möjliggöra tidsmässiga och interkommunala jämförelser
 • Det finns behov av ett systematiskt instrument, exempelvis digitala verktyg som kan komplettera lägesrapportering och möjliggöra interkommunala jämförelser och erfarenhetsutbyten

2. Återkopplingen till lägesrapporteringsgrupp och rapportörer behöver utvecklas så att aktuell information om prioriterade områden finns i alla led. Detta kan ske genom stärkta rutiner.

 • Kommunerna kan ytterligare stärka sitt förebyggande arbete genom att tydligare kommunicera de åtgärder som genomförs. På detta sätt kan arbetet synliggöras och engagemang väckas från medborgare. Medborgarlöften bör vara tillgängliga och välkända både bland medarbetare i kommunen och kommuninvånare

Efter att resultaten av utvärderingen offentliggjorts så bjöds lokala brottsförebyggande rådet och EST-gruppen in till en diskussion tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland kring hur resultaten i utvärderingen ska tas tillvara. Följande insatser pågår:

 • Införande av en årsrapport för kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
 • EST gruppen arbetar med att ta fram en uppdragsbeskrivning över uppdraget som deltagare i EST gruppen
 • Lokala Brå ska färdigställa ett årshjul och kommunikationsplan för vilka insatser som ska genomföras nästa år och hur dessa ska kommuniceras.
 • Länsstyrelsen bistår kommunen men en genomlysning över kommunens plan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Målet med samtliga insatser är att stärka upp struktur och organisation samt öka informationsflöde och transparens.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser år 2021

Här följer en sammanställning över insatser som genomförts under 2021 med syfte att förebygga brott och skapa trygghet. Sammanställningen följer samma upplägg som kommunens lägesbildsarbete det vill säga att den är indelad i följande områden:

 • Insatser för att minska ordningsstörningar och öka upplevelsen av trygghet
 • Insatser för att minska hot och våld
 • Ungdomar och skolor
 • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel – ANDTS
 • Övriga insatser
 • Positiva resultat och framtida utmaningar.

Denna indelning görs för att man ska kunna följa hur det operativa lägesbildsarbetet ligger till grund för kommunens medborgarlöften och resulterar i insatser.

Insatser för att minska ordningsstörningar och öka upplevelsen av trygghet

Här har vi identifierat ordningsstörningar och händelser som kan skapa otrygghet i samhället samt hur vi kan arbeta förebyggande för att minska förekomsten av dessa. Det rör sig om inbrott, buskörningar, bränder och skadegörelser.

Trygghetsvandring

Under oktober månad genomfördes tre trygghetsvandringar i Fagersta tätort. Dessa vandringar var från början planerade att genomföras redan år 2020, men på grund av pandemin så flyttades de fram i tiden. Områdena som besöktes var Kolarbyområdet, centrum och Västanfors. Det var stor uppslutning av invånare, kommunens tjänstepersoner, NVK och polisen. Det var genomgående bra diskussioner och en god stämning. Under vandringarna kunde vi genom NVK:s app direkt rapportera in om lampor var trasiga med mera. Detta fungerade bra och det kan konstateras att NVK har röjt och därmed förbättrat sikten på många platser. På nationellt plan så lyfts tre faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet: skymd sikt, mörker och människor på platsen eller avsaknaden av människor. Under vandringen kunde konstateras att det är dessa faktorer som är övervägande även här.

Trygghetsenkät

Trygghetsundersökning genomförs återkommande i Fagersta. Metoden är öppen webbenkät, vilket innebär att det inte går att dra några allmänna slutsatser av resultatet, utan att resultatet används som en möjlighet att fånga in synpunkter med mera. Den senaste trygghetsenkäten har just blivit klar. Totalt inkom 187 svar och det var främst invånare i åldern 40 – 59 år boende i Västanfors, centrum och Kolarbyområdet som svarade. Svaren i enkäten kommer att sammanställas in en särskild rapport. Det kan noteras att, förutom att ange vilka platser som upplevs otrygga, så uppger flertalet svarande att man inte helt känner till var man hittar information om vad kommunen och polisen gör för att öka tryggheten. Det ligger i linje med rapporten från Mälardalens högskola, det vill säga att information och kommunikation är ett utvecklingsområde. På frågan vad som skulle öka tryggheten finns två svar som får betydligt fler svar än andra alternativ: Fler poliser och mer utebelysning där det är mörkt. I frisvaren lyfts kameraövervakning. Något annat som lyfts både i enkäten men även i trygghetsvandringen är att man efterfrågar belysning i korsningen Försäkringskassan och Bragevägen.

Trygghet på nätet för unga

Vecka 43 hade en elev från Risbroskolan praktik hos Stöd och styrning och hen gjorde en enkätundersökning bland eleverna på Risbroskolan gällande hur unga upplever trygghet på nätet. Hen fick in över 100 svar och några slutsatser är att olika sociala medier upplever unga som olika trygga bland annat beroende på hur man hanterat användarnamn och om man kan blocka samt att unga själva göra flera saker för att stärka deras upplevelse av trygghet.

App - NVK felanmälan

Denna app är ett verktyg som gör det möjligt för invånare att påverka kommunen genom att snabbt och enkelt rapportera in synpunkter, fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö. Det går även att rapportera in otrygghet. Parallellt med denna app så har kommunen en e-tjänst som heter Trygga platser som togs fram för ändamålet att rapportera in otrygghet men vi kan konstatera att NVK:s app används mer och därför så kommer Trygga platser att avvecklas. Under trygghetsvandringarna så blev det tydligt hur appen kunde användas. Det var flera av deltagarna i vandringarna som under tiden vi gick rapporterade in saker.

Projekt - Motorburen ungdom

Många unga i Fagersta har fått ett ökat intresse för att åka EPA och A-traktorer. Antalet nyregistrerade EPA-traktorer var under året högst i Fagersta jämfört med länet. Detta är väldigt positivt på många sätt men medför även en del utmaningar såsom att ungdomarna träffas på platser som till exempel bensinstationer och det blir en del nedskräpning.

Här har kommunen och polisen under en längre tid haft en dialog med ungdomarna och inriktningen motorburen ungdom har funnits med i kommunens medborgarlöfte. Med start sommaren år 2020 så inleddes en dialog med Fagersta Motorklubb. Föreningen ville locka ungdomarna till sig och såg detta som en möjlighet att förnya/föryngra klubben men även får in ungdomarna i en bra motormiljö. En nackdel med ökat bilintresse är att samlingarna drar till sig aktörer med intresse av kriminell karaktär där man till exempel vill använda unga till olika kriminella verksamheter eller utnyttja ungdomarna på olika sätt. Att skapa bra mötesplatser med positiv vuxennärvaro var därför prioriterat. Motorklubben fick stöd av kommunen att tillhandahålla en sådan mötesplats och under år 2021 så genomfördes en rad olika aktiviteter för motorintresserade unga. Bland annat en påsktävling med olika stationer och en träff med polisens trafikgrupp där polisen och unga diskuterade vad som var lagligt och inte. Till träffen kom 45 unga.

Insatser för att minska hot och våld

Här arbetar vi med att identifiera händelser och trender vad gäller hot och våldsbrott både i hemmet och i offentliga miljöer samt hur vi kan förebygga dessa.

ICA trygghetsråd – dagligvaruhandel

I början av r 2021 kontaktades polisen och Fagersta kommun av ICA-handlarna nationellt för att man på uppdrag av lokala ICA-handlare ville skapa ett samarbete kring att öka tryggheten i och omkring dagligvaruhandeln i Fagersta.

I juni undertecknades en trygghetsöverenskommelse och ett arbete påbörjades men ett lokalt råd där representanter för olika dagligvaruhandlare, kommunen och svenska kyrkan finns representerade och man diskuterar gemensamma beröringspunkter utifrån ett trygghetsperspektiv. Bland annat så har man redan fått till stånd en trygghetsvandring vid butikerna och ett samarbete kring Lindgårdsskolans högstadie, öppenvård och Ica vid skolstart där man pratar om framtid och att välja rätt. Stärka relationer och korta kontaktvägar har varit ett syfte med samarbetet.

Samverkan kring trender och tendenser, hot och våld

Lägesbilderna blir samtidigt en kartläggning av trender och tendenser för olika typer av hot och våldsbrott som inkommit till exempel till Socialtjänsten (exempelvis heder, gäng, våld i nära relation). Genom kartläggningen ges möjlighet att med olika verksamheters perspektiv gemensamt lyfta, rikta och samverka kring insatser och därmed få en helhetssyn över de utmaningar kommunen står inför.

Insatser mot extremism och kriminella nätverk

Här uppmärksammar vi indikationer på aktivitet inom området våldsbejakande extremism, kriminella nätverk och/eller aktörer. Aktiviteten kan uppmärksammas genom bland annat i form av klotter, klistermärken, propagandaspridning och rekrytering som kommer till kommunens kännedom. Detta är ett område där vi främst samlar in uppgifter om aktivitet och lämnar vidare, inte genomför egna aktiviteter i dagsläget.

Ungdomar och skolor

Fagersta kommun har unga som prioriterad målgrupp i sitt förebyggande arbete. Tillsammans med en långsiktig plan görs inrapporteringar från skolor och fritidsverksamheter vart man uppmärksammat bråk eller oroligheter bland unga samt vilka faktorer som kan påverka detta.

Nattvandring

I samverkan med Nattvandrarna så har kommunen genom projektet Framtidens Fagersta kunnat erbjuda föreningar stöd för att vara med och nattvandra. Detta utifrån ett uppkommet behov av att fler vuxna vistas ute på kvällar och helger.

SIG – social insatsgrupp

Arbetet med social insatsgrupp tog fart under år 2021 och fanns med bland de Medborgarlöften som antogs. Detta handlar om nära samverkan på individnivå mellan polis, skola och socialtjänst.

Ungdomsledare

Genom stöd från Tillväxtverket så har en ungdomsledare anställts med uppdrag att arbeta uppsökande och aktiverande mot unga. Ungdomsledaren är en tjänst med delat uppdrag över förvaltningarna med syfte att samordna och samverka kring frågor som rör unga för att förhindra stuprör. Projektet kommer att fortgå hela år 2022 och utvärderas löpande.

Steget vidare

För att fånga upp unga som inte har färdigt gymnasium så skapade ett samverkansprojekt utifrån en dansk studie som visar att kompletterande samordnade insatser är vägen mot egen försörjning. Tillsammans med samordningsförbundet och dåvarande Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) så togs en struktur fram och med finansiering av statliga riktade medel så kunde projektet påbörjas augusti. Steget vidare pågår till mars 2022 och kommer att utvärderas för att undersöka om detta är ett arbetssätt att fortsätta arbeta med och för vilken målgrupp.

Feriejobb för unga - Unga jobb

Med statliga medel och stöd från Tillväxtverket har kommunen de senaste två somrarna kunnat erbjuda alla unga i åldern 16 – 18 år som ansökt om sommarjobb i kommunen. Ambitionen är att fortsätta med detta och även erbjuda feriejobb för unga även under andra lov än sommarlovet.

Medborgarbudget - Din idé

Under år 2021 påbörjades kommunens arbete med Medborgarbudget unga genom konceptet Din idé. Det blev en lyckad uppstart med över 300 unga involverade på olika sätt och fem förslag på aktiviteter genomfördes för att motverka psykisk ohälsa och otrygghet. Nu har politiken beslutat att fortsätta satsa på Medborgarbudget för unga och beslutat att de medel som inte gått åt får användas fram till och med år 2025. Det betyder att vi kan fortsätta genomföra Din idé under en lång tid framöver. Detta är väldigt positivt då medborgarbudget är en metod som handlar om att stärka demokratin genom att involvera människor i förslag och beslut.

Trick shot

En av de bidrag som fick flest röster i Din idé medborgarbudget och som även genomfördes var Ayas idé: Utanför Utanförskap. Det handlade om att unga på högstadiet från olika grupperingar skulle träffas och diskutera olika teman tillexempel segregation och könsroller. Det blev så lyckat att detta sedan fick eget liv och utvecklades till konceptet Trick shot, som nu drivs vidare av Aya och Sara.

Föräldrastöd

På universell nivå i kommunens regi genomförs allt från öppna samtal med vårdnadshavare, föräldrautbildningar och utskicka av information. Under år 2021 har det varit svårt att genomföra allt som krävt fysiska träffa och därför har fler föräldrastödsinsatser legat vilande.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel - ANDTS

I kommunens folkhälsoarbete är ett förebyggande arbete att motverka riskbruk, skadligt bruk och beroende ett prioriterat område.

ANDTS-coachutbildning och ANDTS-grupp

Under februari månad så genomfördes för första gången en utbildning av ANDTS-coacher för anställda inom kommuner med uppdrag att arbeta förebyggande med alkohol, narkotika, dopning tobak och spel (ANDTS). Även regionen i form av ungdomsmottagningen deltog och därefter så har en samverkansgrupp skapats som träffas fyra gånger om året och diskutera samverkan. Syftet var att stärka grundkunskaperna inom ANDTS samt hur man kan jobba förebyggande med ANDTS i Fagersta samt att skapa ett nätverk för kommunens ANDTS-coacher för att möjliggöra fortsatt informationsspridning och samverkan. Bland annat så har man i denna grupp samverkat kring gemensamma insatser runt Valborg och att förhindra ungas alkoholdebut.

Drogtesta avloppsvattnet

Fyra gånger per år så genomförs drogtestning på avloppsvattnet för att undersöka hur mycket och vilka droger som är i omlopp. Detta genomförs på prov under år 2021 och 2022.

Alkohol- och drogfria aktiviteter på riskhelger

Ett anta riskhelger har identifierats och genom stöd från Tillväxtverket kan kommunen genomföra större alkohol- och drogfria aktiviteter för unga under dessa helger. Detta kompletteras med att flera skolors trygghetsteam har lagt om sin planering så att de kan fälta under dessa helger. På grund av pandemin har inte aktiviteter kunnat genomföras i önskad omfattning men en struktur är skapad och arbetet kommer att fortsätta under år 2022.

ANT-informatörer

Det började som ett lite annorlunda sommarjobb sommaren 2021 där man kunde jobba med att inspirera andra unga att avstå från att använda alkohol, narkotika och tobak. Det har fortsatt med att kommunen har fyra unga anställda som ANT-informatörer som besöker skolor och fritidsverksamheter och pratar om varför de tycker att det är viktigt att inte använda alkohol, narkotika och tobak. Denna satsning är genomförbar genom det stöd som kommunen fått från av Tillväxtverket.

Livesända samtal om alkohol

Inför skolavslutningen så genomfördes en livesändning på kommunens Facebook. Det var ett samtal mellan kommunens öppenvård och polisen och handlade om unga och alkohol. Dels riktade man sig till föräldrar med råd och stöd, dels till unga. Evenemanget blev lyckat och fick över 2 000 visningar.

Hundsvep i skolan

I samverkan med polis har så kallade hundsvep genomförts i kommunens skolor för att upptäcka eventuell narkotika.

Övriga insatser

Här har vi samlat insatser som baseras på rapporter om hot mot personal och politiker, ryktesspridning på sociala medier samt arrangemang eller evenemang som är planerade att genomföras och som kräver samverkan och samordning.

Gemensam insats Valborg

Valborg är en helg då statistiskt många unga gör sin alkoholdebut. För att motverka detta så hade kommunen och polis extra bemanning då med bland annat fältning och öppna verksamheter.

Gemensam insats vid skolavslutning

Även skolavslutning är ett tillfälle då många unga riskerar att dricka alkohol eller använda droger. Genom samverkan mellan ungdomsledare och fritidsgårdspersonal genomfördes diverse alkohol och drogfria aktiviteter samtidigt som trygghetsteam från både Alfaskolan och Risbroskolan fältade. Här skedde samverkan även med Nattvandrare och polis.

Polisen informerar

För att få bättre genomslagskraft med informationsinsatser så samarbetar polisen och kommunen genom att polisen lägger upp information på kommunens hemsida på sidan Polisen informerar. Under år 2021 informerade polisen vid fyra tillfällen på kommunens hemsida.

Positiva resultat och framtida utmaningar

Flera samverkansformer har börjat ta form och nya kontaktvägar har upprättats. Trots pandemin har mång insatser genomförts. På grund av pandemin har även det brottförebyggande arbetet fått finna nya vägar och detta har resulterat i att vi testat nya grepp som kommer finnas med även framöver.

Under året har andelen inrapporterade ordningsstörningar minskat såsom inbrott, buskörning, bränder och skadegörelse. Inom flera områden har lägesbilden varit mer grön än tidigare år, det betyder att läget bedöms som lugnt eller normalt. Främst kan en skillnad konstateras i rapporteringen kring unga och lov som år 2021 inom de flesta områden varit relativt lugnt på ett generellt plan. Vilken påverkan Covid-19 och restriktioner haft på detta är svårt att avgöra.

Däremot så lyfts med jämna mellanrum från olika parter en upplevd negativ attitydförändring generellt bland unga. Det handlar om allt ifrån att personal i skolmatsal rapporterar om konflikter och handgemäng, lärare vittnar om en ökad ifrågasättande attityd, polis rapporterar om attitydförändring och socialförvaltningen får in fler anmälningar som rör konflikter mellan unga.

Psykisk ohälsa ökar och kommer under år 2022 vara en stor utmaning att kraftsamla kring brett och djupt. Här kommer några insatser vara kopplade till brottsförebyggande arbete och andra till närliggande områden såsom tillexempel folkhälsa. En handlingsplan för psykisk hälsa är under framtagande med rutiner för suicidprevention som bilaga.

Polisen lyfter att de ser en ökning av våld i nära relation och efterlyser ett gemensamt krafttag kring detta år 2022.

Sammanfattning

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete har sedan år 2019 utvecklats mot en tydligare struktur, kunskapsbaserade arbetssätt och långsiktiga mål. Genom utvärderingen av kommunens arbete med lägesbilder och medborgarlöften kan verktyg och arbetssätt utvecklas ytterligare.

Trots pandemin har många olika brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser genomförts och på grund av pandemin har arbetet förändrats och hittat nya lösningar. Det går inte att härleda insatser till resultat som brottsstatistik och det är omöjligt att veta hur året hade sett ut om vi inte gjort något. Dessutom kan resultaten av årets insatser visa sig på längre sikt. Det vi kan konstatera är att vi har en större förståelse, kunskap och insikt kring hur olika brottsområden ser ut och vilka bakomliggande faktorer som påverkar. Vi kan verka mer preventivt nu än tidigare och upplevelsen som fanns när arbetet påbörjades år 2018, att vi enbart genomförde ”brandkårsutryckningar” har förändrats. Vi har en bra utgångspunkt för att arbeta vidare med 2022 års utmaningar.

De utmaningar som framträder redan nu handlar bland annat om unga och attityder, psykisk hälsa och våld i nära relation. Dessutom ska det preventiva ANDTS-arbetet som påbörjats under året vidareutvecklas och de universella föräldrasatsningar som genom pandemin fått vila ska återupptas. Kommunen har tillsammans med polisen och Fagersta motorklubb en god dialog med motorburen ungdom och vi hoppas att vi under året kan utveckla det.

I efterdyningarna av pandemin med avstamp i föregående års erfarenheter tar vi sikte på att fortsätta kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete systematiskt och kunskapsbaserat.

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test