Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Bild på Mariaskolan

Om Mariaskolan

Om Mariaskolan

Mariaskolan - en skola för förskoleklass till årskurs sex.


Mariaskolan är en skola för årskurs F-6. Läsåret 2023/2024 går cirka 310 elever på skolan. Mariaskolan har två paralleller i varje årskurs förutom årskurs fem som är treparallellig. Skolan är belägen i Västanfors, som ligger i södra Fagersta. Närheten till naturen och Västanfors idrottsplats skapar goda förutsättningar för daglig fysisk aktivitet och naturupplevelser.

De flesta av våra elever bor i Västanfors, cirka 80 elever bor i byarna utanför Fagersta och dessa elever åker skolskjuts till och från skolan.
Skolan har ett högt "söktryck", vilket gjort att antalet elever succesivt ökat. Förskoleklassen bedrivs på förmiddagarna klockan 8.30 - 13.00. Förskoleklassen följer grundskolans kalendarium och är obligatoriskt. I förskoleklasserna har man arbetat enligt Bornholmsmodellen under lång tid. Idag arbetar man utifrån centrala innehållet i läroplanen. De elever som är i behov av fritidshemsplacering före och efter skoltid har sina placeringar på två fritidshemsavdelningar. Cirka 170 elever i åldrarna 6-13 år är inskrivna på fritidshemmen. Knuten F-klass till årskurs ett och och Älgen årskurs två till årskurs sex.

I förskoleklass arbetar två lärare/klass. I årskurs ett till tre arbetar en lärare/klass, utöver detta har vi samverkanspersonal i lågstadiet. Årskurs fyra till sex har ämneslärarsystem. Tre lärare är handledare för eleverna i varje årskurs.
Skolan arbetar med tydligt ledarskap och lektionernas struktur och innehåll för att öka måluppfyllelsen. Skolans resultat har utvecklats i positiv riktning. Utvecklingssamtalen är elevledda i årskurs ett till sex. Vi arbetar med kollegialt lärande genom forskningsbaserade bokcirklar. Lärarna och rektor genomför auskultation i alla årskurser. Vi arbetar med NTA i F-6 (natur och teknik för alla). Samordnaren för NTA är anställd på skolan. Vi har tre förstelärare.
Samverkan med föräldrar sker framförallt via lärplattformen men också via föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldraråd.


Konferenser och arbetslagsplaneringar följer en tydlig struktur. Arbetsplatsträffar hålls cirka en gång/månad. Arbetslagsledare finns utsedda för arbetslagen. Elevhälsan består av rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagoger.
Mariaskolan är ombyggd och tillbyggd 2012 - 2016. Lokaler för förskoleklass, fritidshem och skolbyggnaden är renoverade och tillbyggda. En ny aktivitetshall med idrottshall och slöjdsalar stod klar våren 2015. Även utemiljön har fått nya lekutrustningar.

Alla klassrum är utrustade med projektorer. Tillgången till Ipads och datorer är relativt god.
Vi använder oss av en lärplattform "Infomentor" där elevernas utveckling dokumenteras, bedömningar görs och där vi kan kommunicera med vårdnadshavare.
Skolan leds av en rektor och en biträdande rektor. Rektor har huvudansvaret och operativt ansvar för årskurs 1 - 6. Biträdande rektor har operativt ansvar för förskoleklass och fritidshem. På skolan finns en administratör som ansvarar för administration. Totalt arbetar ca 60 personer på skolan. Andelen behöriga/legitimerade lärare är god. Tillgång till skolläkare och skolpsykolog.