Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ha en sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar för kvalitet och säkerhet i de verksamheter som kommunen bedriver.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att se till att den hälso- och sjukvård kommunen bedriver är säker, av hög kvalitet och att den utförs enligt de lagar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården.

Detta gör MAS genom att utfärda riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvården och följer upp vårdkvaliteten genom kontinuerliga kvalitetsgranskningar och genom att allmänt fungera som ett stöd för personalen i olika verksamheter.

Därutöver utreder MAS de avvikelser som sker inom vårdverksamheten och anmäler allvarliga risker och brister till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. MAS är en ledningsfunktion som arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen.

Rollen som MAS omfattar inte något primärt ansvar för enskilda kunder. Däremot har MAS skyldighet att ingripa i enskilda fall om det krävs för att garantera en god och säker vård, ansvaret kan betecknas som ett tillsynsansvar.

Du kan kontakta MAS för ytterligare information, om frågor hur vården bedrivs, om bemötande eller vid misstanke om att allt inte står rätt till.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0223-441 71
petra.ludvigson@fagersta.se

Lex Maria & Lex Sarah

Lex Maria och Lex Sarah är regelverk för utredning och anmälan om vårdskador och missförhållanden.

Lex Maria är det vardagliga namnet på anmälningsskyldigheten som finns i patientsäkerhetslagen.

Om du som kund inom medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvarsområde, i samband med vård eller behandling, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) rapportera till socialnämnden. Efter internutredning beslutas om anmälan enligt lex Maria ska göras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Lex Sarah är en bestämmelse som finns för att komma tillrätta med missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionshinder).

Lex Sarah betyder att det är anmälningsplikt för all personal hos den som utför omvårdnad vid misstanke om missförhållande.

Om utredningen visar på ett allvarligt missförhållande eller att risken är stor för att det kan uppstå ska socialnämnden göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Skyldigheten att anmäla gäller även om missförhållandet eller risken redan har tagits bort.

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test