Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Serveringstillstånd för alkohol

För servering av alkohol krävs i de flesta sammanhang serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd för sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker hos den kommun där restaurangen finns.

Good food and tasty red wine in a restaurant during lunch time

Kraven regleras i alkohollagen och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Alkohollagen är tydlig med att det är du som sökande som ska visa att du är lämplig för uppgiften.

Fagersta kommun köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.

Avgifter serveringstillstånd

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift, prövningstillstånd, som ska täcka den genomsnittliga faktiska kostnaden för att hanlägga och pröva en ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från själkostnadsprincipen, det vill säga att avgiften ska motsvara det arbete som kommunen lägger ner på att bereda ärendet.

Avgiften betalas in till Fagersta kommun på

Bankgiro: 547-6890
Postgiro: 123780-9

Vid inbetalning anger du att inbetalningen avser ansökningsavgift för serveringstillstånd, namnet på företaget, föreningen eller organisationsnummer.

Klicka på länken för att läsa mer om taxor och avgifter. Under rubrik individ- och familjeomsorg.

Socialnämndens taxor och avgifter

Ansökan om serveringstillstånd

Via vår e-tjänst kan du ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.

Ansökan om serveringstillstånd

Så här går ansökan till

Boka möte

När du kontaktar oss och berättar att du vill ansöka om serveringstillstånd brukar vi föreslå ett möte där vi tillsammans går igenom processen samt vilka handlingar du behöver lämna tillsammans med din ansökan. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Gör ansökan

Ansök via vår e-tjänst som finns här ovanför på sidan. Förbered alla bilagor som ska bifogas ansökan så slipper du komplettera och hanläggningen går snabbare. Handläggningstiden varierar men normaltiden för en ansökan om stadigvarande tillstång är två månader från en komplett ansökan. Ansökan behandlas först när den är komplett och avgiften är betald. Kvittokopia på inbetald avgift bifogas med övriga handligar.

Yttranden från andra myndigheter

Kommunen skickar remisser till andra myndigheter främst till polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Kunskapsprov

För att det ska vara möjligt att få serveringstillstånd ska du som söker visa att du besitter kunskap om svensk alkohollagstiftning. Detta görs oftast genom att du som söker får göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar en tid med dig när det är dags.

Utredning

Kommunen granskar de handlingar som du har lämnat samt remissvar från andra myndigheter. Kommunen besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.

Bifall eller avslag

Beslut fattas utifrån av vad som framkommit i utredningen. Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan serveringstillstånd beviljas och du får ett tillståndsbevis. Om alkohollagens krav inte är uppfyllda beviljas inte serveringstillståndet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Om du tycker att beslutet är fel kan du skriva och överklaga. Du har rätt att få hjälp med din överklagan.

Din överklagan ska skickas eller lämnas in skriftligt senast tre veckor (21 dagar) från den dag du har fått beslutet. Om den inkommer för sent går det inte att överklaga.

Du skickar din överklagan till

Hallstahammars kommun
Alkohol- och tobak
Norra Prästgårdsgatan 1
734 80 Hallstahammar

Din överklagan behöver innehålla:

 • Ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer
 • Information om vilket beslut du vill ska ändras
 • Information om vilken ändring du vill ha
 • Information om varför du vill ha ändringen
 • Dagens datum och din underskrift
 • Eventuella bifogade handlingar som du tycker styrker att ändringen bör ske

Det kostar inget att överklaga.

Olika sorters tillstånd för att servera alkohol

Den som bedriver en restaurangrörelse eller liknande och vill servera alkoholhaltiga drycker mot betalning måste ha serverings­tillstånd. Ett stadigvarande tillstånd kan antingen gälla servering året runt eller under en viss tid av året, så kallade säsongsrättigheter. Det kan handla om servering till allmänheten eller till slutna sällskap.

Är du osäker på om du behöver ett serveringstillstånd kan du kontakta kommunens alkohol- och tobakshandläggare.

Om du vill servera alkohol vid ett enstaka tillfälle eller under en begränsad tid ska du ansöka om ett tillfälligt serverings­tillstånd. Du kan ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten eller till ett slutet sällskap, exempelvis ett företag eller en förening. Det kan till exempel handla om tillstånd att servera alkohol vid ett arrangemang eller evenemang som pågår under en eller flera dagar.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Om du vill servera alkohol vid ett enstaka tillfälle ska du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Evenemanget kan pågå under en eller flera dagar.

Allt som inte är ett slutet sällskap räknas som allmänheten. Det kan vara festivaler eller andra arrangemang där gästerna inte är kända på förhand, eller där en inbjudan har gått ut till allmänheten

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Om du ska servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för slutna sällskap.

Ett slutet sällskap är personer som har något gemensamt utöver själva festtillfället. Det kan till exempel vara föreningsmedlemmar eller en grupp inbjudna släktingar, vänner eller kollegor.

Ett tillfälligt serveringstillstånd gäller för ett enstaka tillfälle eller under en begränsad tid.

När du inte behöver serveringstillstånd

Du behöver inte ha tillstånd för att servera alkohol om alla tre punkter nedan uppfylls. Serveringen sker:

 • Under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • I lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan ansöka om ett stadigvarande serverings­tillstånd. När du vill servera alkoholhaltiga drycker vid ett catering­uppdrag måste du anmäla adressen till den lokal som planeras att användas. Detta under förutsättning att du beviljats serveringstillståndet.

Förutsättningar för att få servera alkoholhaltiga drycker vid cateringuppdrag

Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap måste:

 • Ha ett eget kök för lagning eller tillredning av mat.
 • Ha ansökt om och beviljats ett stadigvarande serverings­tillstånd.
 • Anmäla vilken lokal serveringen ska äga rum i till alkohol- och tobakshandläggare.
 • Få ett godkännande av lokalens lämplighet.

Provsmakning av alkoholhaltig dryck

Du som vill ordna provsmakning av alkoholdrycker måste för det första ha ett serverings­tillstånd. När du vill ordna provsmakning måste du anmäla evenemanget till alkohol- och tobashandläggare i god tid innan det äger rum.

Provsmakning innebär att du serverar små mängder av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. Vid provsmakning behöver du inte servera mat.

Du som vill anordna provsmakning för allmänheten eller ett slutet sällskap måste:

 • Ha ansökt om och beviljats ett stadigvarande serverings­tillstånd.
 • Anmäla när provsmakning ska ske och vilka olika drycker som ska provsmakas.
 • Ange om partihandlare eller tillverkare kommer att delta vid provsmakningen (dessa måste också ansöka om prov­smaknings­tillstånd).
 • Även den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serverings­tillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egen­producerade dryckerna.
 • Få ett godkännande av kommunen.

Du som vill anordna provsmakning för allmänheten eller ett slutet sällskap måste:

 • Ha ansökt om och beviljats ett tillfälligt serveringss­­tillstånd.
 • Anmäla när och var provsmakning ska ske och vilka olika drycker som ska provsmakas.
 • Få ett godkännande av kommunen.

Kryddning av spritdryck

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Kryddning ska ske av brännvin som är ett vedertaget begrepp och som tillverkas av potatis eller säd. Egen kryddad snaps är tänkt att kunna serveras till julbord eller liknande tillställningar.

Du som vill krydda spritdryck för att servera som snaps till allmänheten eller ett slutet sällskap måste:

 • Ha ansökt om och beviljats ett stadigvarande serverings­tillstånd.
 • Anmäla att du önskar krydda spritdryck för att servera som snaps

I din anmälan ska det framgå:

vilka olika spritdrycker och kryddor som ingår, samt namnet på den färdiga snapsen.

 • En uppskattning över hur stor volym (hur mycket) egenkryddad snaps du tänker servera.
 • Eå ett godkännande av kommunen.

Förändrad verksamhet påverkar tillståndet

E-tjänst för anmälan om förändring i verksamhet

Du som redan har ett serveringstillstånd ska anmäla förändringar i din verksamhet till kommunens alkohol- och tobakshandläggare. Tänk på att du måste anmäla förändringarna i god tid då handläggningen kan ta några veckor.

Du ska alltid anmäla till kommunen om det kommer in nya personer i bolaget. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av tillståndsenheten. Det kan gälla till exempel firma­tecknare, VD, aktieägare eller finansiärer.

Du ska alltid anmäla till kommunen om du tänker genomföra ändringar i din verksamhet då detta kan påverka ditt serveringstillstånd. Exempel på förändringar kan vara att du byter namn på din restaurang, du flyttar verksamheten till en annan adress eller att du ändrar inriktning på din verksamhet. Du kanske ändrar från att vara en nattklubb till att bli en gourmetrestaurang, eller så inför du musikunderhållning eller vill öppna uteservering.

Eftersom brandsäkerhet är en del av bedömningen för serveringstillstånd är det viktigt att anmäla till oss om du tänker bygga om i lokalen. Du ska också skicka med en ritning. Om du bara bygger om och det inte skett någon annan förändring i bolaget eller verksamheten behöver du inte skicka med andra dokument.

Din verksamhet måste alltid ha någon som är serveringsansvarig när verksamheten håller öppet. Om du byter serveringsansvariga personer måste du anmäla det.

Serveringstillstånd kan inte överlåtas eller flyttas

 • Serveringstillståndet gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utställt på och för den lokal som är angivet på beviset.
 • Tillståndet kan inte överlåtas till någon annan eller flyttas till annan lokal.
 • Tillståndet gäller bara så länge tillståndshavaren driver verksamhet i lokalen.

Anmälan för att sluta servera alkohol

Om du inte längre ska servera alkohol i din verksamhet ska du anmäla det.

E-tjänst gällande anmälan för att sluta servera alkohol

Ansvarig för servering av alkohol

Du behöver utse serveringsansvarig personal när du ska servera alkohol. När du utser en eller flera serveringsansvariga ska du alltid meddela kommunen. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

E-tjänst gällande serveringsansvarig personal

Det här gäller för den som är serveringsansvarig

Den serveringsansvariga personen ska:

 • Kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen.
 • Ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift.
 • Befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden.
 • Vara minst 20 år gammal.

Tänk på att det inte är kommunen eller alkohol- och tobakshandläggaren som gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personerna är lämpliga för uppgiften. Det är ditt ansvar som tillståndshavare att förvissa dig om att personen är lämplig och avgöra detta.

Marknadsföring

I alkohollagen finns det regler för hur du får och inte får marknadsföra alkohol på serveringsställen. Om du är intresserad av reglerna för marknadsföring av alkohol på serveringsställen kan du läsa under alkohollagens kapitel 7.

Alkohollag (2010:1622) - Sveriges Riksdag

När du marknadsför alkoholdrycker och vänder dig till konsumenter ska du vara särskilt måttfull:

 • Det är förbjudet med marknadsföringsåtgärder som är påträngande eller uppsökande eller som uppmanar människor att dricka alkohol.
 • Marknadsföringen får inte rikta sig till barn och ungdomar, och inte heller på något sätt beskriva eller handla om barn och unga.
 • Det ska framgå tydligt att du även säljer alkoholfria drycker och mat.

Kommunen och Konsumentverket delar på tillsynsansvaret och kontrollerar att regler följs ute på serveringsställen. Kommunens del i det här ansvaret är att se till att företagen sköter sin marknadsföring av alkohol på rätt sätt, till exempel vid reklam i fönster, på markiser och så vidare.

Om företag bryter mot marknadsföringsreglerna på serveringsställen är det kommunens tillståndsenhet som ingriper. Kommunen kan också bestämma särskilda villkor för att företaget ska kunna få behålla sitt serveringstillstånd. I allvarliga fall kan serveringstillståndet återkallas.

Kontroll att alkohollagen följs

Fagersta kommun och polisen ansvarar för att kontrollera att du som är innehavare av ett serveringstillstånd följer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering. Följer du inte alkohollagen kan det innebära en polisanmälan, att du får en varning och att vi återkallar (drar in) ditt serveringstillstånd.

Den inre tillsynen innebär att vi samarbetar med olika myndigheter som polismyndigheten, skatteverket och kronofogden för att kontrollera att du som har tillstånd för servering av alkohol uppfyller de lagkrav som finns.

Den yttre tillsynen innebär att vi kontrollerar att alkoholservering sker enligt det tillstånd som utfärdats och att verksamheten uppfyller de lagkrav som finns.

Viktiga delar i den yttre tillsynen är

 • bedömningar av ordningsläget,
 • graden av berusning hos gästerna och
 • kontroll av att servering till underåriga inte bedrivs.

Andra exempel på yttre tillsyn är

 • att ansvariga är på plats,
 • att man erbjuder tillredd mat under hela serveringstiden,
 • kontroll av restaurangens kassarutiner och
 • kontroll av den marknadsföring av alkoholdrycker som finns inne i restaurangen.

Kontakt alkohol- och tobakshandläggare

Fagersta kommun köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.
Telefon Ann Hellberg: 0220-390 14
Telefon Åsa Nilsson: 0220-247 02
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se

Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test