Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Avgifter

Avgifter bestäms för varje år och gäller från och med den 1 januari till och med den 31 december. Fagersta kommun får information om de nya avgifterna i början av året och uppgifterna på den här sidan uppdateras efter det.

Socialnämndens taxor & avgifter

Socialnämndens taxor och avgifter

Information om avgifter

Riksdagen beslutar om maxtaxa för vård- och omsorgsavgifter inom äldreomsorgen och inom området för funktionsindrade.

Beslutet innebär att ett lägsta förbehållsbelopp införts. Förbehållsbeloppet är den summa som du har rätt att behålla av dina egna medel innan avgift får tas ut för äldreomsorg och området för funktionshindrade.

Beslutet innebär även att det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en maxavgift som kommunerna får ta ut för vård- och omsorgstjänster.

Du betalar avgift efter din betalningsförmåga. När betalningsförmågan prövas utgår man från de medel som du har kvar sedan hyra och skatt betalts. Ingen hänsyn tas till eventuell förmögenhet. Dessa regler gäller inte insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Avgiftsutrymme

För att fastställa hur stor avgiften blir beräknas först vilket avgiftsutrymme du har. Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet, det vill säga minimibeloppet och boendekostnad eller hyra, har räknats av. För gifta makar läggs inkomsterna ihop och fördelas därefter med hälften per person.

Inkomstredovisning

I e-tjänsten inkomstredovisning fyller du i de uppgifter som gäller för dig och eventuellt även för din maka, make, eller sambo. Du har en skyldighet att rapportera om det sker förändringar i hushållets inkomst. Du kan också välja att betala högsta avgift och behöver då inte uppge några uppgifter om inkomster och kostnader för boende. Val av högsta avgift görs i tjänsten.

Dina inlämnade inkomster kontrolleras mot Skatteverket, därför är det viktigt att du lämnar in rätt uppgifter.

Vi behöver spara och behandla de personuppgifter som du lämnar in i denna tjänst. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna beräkna din avgift och ditt förbehållsbelopp.

E-tjänst – Inkomstredovisning

Information om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test