Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Bygglov, tillstånd, regler och tillsyn

Det är viktigt att ta reda på om verksamheten kräver tillstånd, registrering eller annan anmälan till någon speciell myndighet.

Skylt på svenska med texten tobak vid tobaksaffär.

Tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Datainspektionen och Livsmedelsverket är exempel på två rikstäckande sådana.

människor som sitter vid ett dukat bort på restaurang med mat på tallrikar, rött vin i vinglas och vattenglas.r,

Här finns samlad information från de lokala och regionala samarbetsfunktionerna: 

Bygga nytt, bygga till, eller väsentligt ändra användningen samt yttre utseende är exempel på åtgärder som nästan alltid kräver bygglov. Bygglov söker man hos Västmanland-Dalarna miljö - och byggförvaltning. Se mer information eller gå direkt till e-tjänsten nedan:Bygglov

E-tjänst Bygglov

En del verksamheter inom området för hälsoskydd måste anmälas. Det gäller både hygienlokaler och offentliga lokaler och det kan till exempel vara solarier och fotvård. Anmälan sker till miljöenheten som finns hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. Läs mer nedan: Hälsoskydd anmälningspliktiga verksamheter

Miljöskydd omfattar frågor som att upptäcka, förebygga och minimera riskerna för den yttre miljön. Om du till exempel ska installera ett enskilt avlopp, oljecistern, värmepump eller köldmedia ska du anmäla/ansöka om det hos miljöenheten på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvalning. Läs mer nedan: Miljöskydd, anmälningspliktiga verksamheter

Livsmedelsföretag ska anmäla sin verksamhet till miljöenheten och får regelbundna kontroller. Det är miljöenheten på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ansvaret för frågor som rör livsmedel. Läs mer nedan: Livsmedelsverksamhet

För tjänster hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning tar kommunen ut avgifter enligt fastställda taxor. Dessa gäller för till exempel handläggning av bygglov, kart- och mättjänster samt avgifter för miljö- och livsmedelstillsyn. Se nedan: Taxor och avgifter

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst i Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg och hanterar frågor rörande brandskydd, tillstånd för brandfarliga varor, eldning, sotning och utryckningar. Läs mer nedan: Södra Dalarnas Räddningsförbund

NVK ansvarar för allmän platsmark och lämnar tillstånd till och meddelar föreskrifter för utförande av arbete i allmän platsmark. Läs mer nedan:Grävning i allmän mark

Ansökan om fast saluplats och prisuppgifter (taxor) för upplåtelse av torgplats gör du på NVK - Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Läs mer nedan: Ansökan och taxor torghandel

Kommunerna har ansvaret för tillstånd och tillsyn vid servering och försäljning av alkohol

För alkoholservering krävs i de flesta sammanhang serveringstillstånd. Kraven regleras i alkohollagen och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Alkohollagen är tydlig med att det är du som sökande som ska visa att det är du som är lämplig för uppgiften.

Från kontakt till beslut

Boka möte

När du kontaktar oss och berättar att du vill ansöka om serveringstillstånd brukar vi föreslå ett möte där vi tillsammans går igenom processen samt vilka handlingar du behöver lämna tillsammans med din ansökan. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Gör ansökan

Ansök via våra blanketter som finns längre ner på sidan. Förbered alla bilagor som ska bifogas ansökan så slipper du komplettera och hanläggningen går snabbare. Handläggningstiden varierar men normaltiden för en ansökan om stadigvarande tillstång är två månader från en komplett ansökan. Ansökan behandlas först när den är komplett och avgiften är betald. Kvittokopia på inbetald avgift bifogas med övriga handligar.

Yttranden från andra myndigheter

Kommunen skickar remisser till andra myndigheter främst till Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Kunskapsprov

För att det ska vara möjligt att få serveringstillstånd ska du som söker visa att du besitter kunskap om svensk alkohollagstiftning. Detta görs oftast genom att du som söker får göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar en tid med dig när det är dags.

Utredning

Kommunen granskar de handlingar som du har lämnat samt remissvar från andra myndigheter. Kommunen besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.

Bifall eller avslag

Beslut fattas utifrån av vad som framkommit i utredningen. Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan serveringstillstånd beviljas och du får ett tillståndsbevis. Om alkohollagens krav inte är uppfyllda beviljas inte serveringstillståndet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du gör detta.

Innan din ansökan kan behandlas

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift, prövningstillstånd, som ska täcka den genomsnittliga faktiska kostnaden för att hanlägga och pröva en ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från själkostnadsprincipen, det vill säga att avgiften ska motsvara det arbete som kommunen lägger ner på att bereda ärendet. Se mer nedan under rubriken Taxor och avgifter.

Avgiften betalas in till Fagersta kommun på
Bankgiro: 547-6890
Postgiro: 123780-9

Vid inbetalning anger ni att inbetalningen avser ansökningsavgift för serveringstillstånd, namnet på företaget, föreningen eller organisationsnummer.

Taxor och avgifter

Klicka på länken nedan så kan du se taxor och avgifter. Se under rubrik Individ och familjeomsorgen: Socialnämndens taxor av avgifter

Kontakt, alkohol- och tobakshandläggare

Vi köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.
Telefon: 0220-247 02
Skicka e-post till: alkohol.tobak@hallstahammar.se

Här hittar du blanketter för anmälan och ansökan

Tillgänglighet

Nedanstående filer i PDF-format är inte tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa dem, eller komplettera/ersätta med tillgänglig e-tjänst. Kontakta oss om du på grund av ovanstående brister hindras från att ta del av vår digitala service.

Ansökan tillstånd för servering av alkoholdrycker Pdf, 974.1 kB.

Ansökan och beslut tillfälligt serveringstillstånd Pdf, 934.6 kB.

Bilaga till stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Pdf, 1012.7 kB.

Anmälan ändring av nuvarande serveringstillstånd Pdf, 983.3 kB.

Anmälan upphörande av serveringstillstånd Pdf, 892.4 kB.

Anmälan ändring av serveringsansvaringa personer Pdf, 910.3 kB.

Anmälan och beslut serveringslokal för cateringtillstånd Pdf, 970 kB.

Anmälan provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd Pdf, 901.6 kB.

Anmälan provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd Pdf, 883.6 kB.

Anmälan provsmakning för partihandlare och tillverkare Pdf, 909.9 kB.

Anmälan att krydda spritdryck för servering som snaps Pdf, 878.7 kB.

Ansökan om gemensamt serveringsutrymme Pdf, 911 kB.

För att få sälja tobaksvaror behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen. Om du ska starta försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och folköl behöver du göra en anmälan till kommunen.

Tobaksvaror

Tobaksvaror är bland annat cigaretter, cigariller, röktobak, snus och portionstobak. För tobaksförsäljning krävs i de flesta sammanhang tobakstillstånd. Kraven regleras i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Lagen säger att du som söker ska visa för kommunen att du är lämplig för uppgiften. 

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla. Utöver bestämmelserna om tillstånd innebär lagen bland annat att förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner. Lagen innefattar också ett utökat rökförbud som bland annat innebär att den som har butik eller annan lokal dit allmänheten har tillträde ansvarar för att rökförbudet efterlevs och att ingen röker i anslutning till entrén.

Tillstånd behövs oavsett om det gäller tillfällig försäljning, till exempel i samband med en stadsfest eller en privat tillställning, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din butik. Både partihandlare som säljer tobak till butiker (partihandelstillstånd) och detaljhandlare som säljer tobak till konsumenter (detaljhandelstillstånd) måste ha tillstånd för sådan försäljning.

18 års-gräns

Tobaksvaror får inte säljas till någon som är under 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen har fyllt 18 år. Om det är svårt att uppskatta köparens ålder ska du alltid fråga efter legitimation. Det måste finnas tydliga skyltar eller dekaler där det står att tobak bara får säljas till den som är 18 år eller äldre, dessa placeras lämpligen vid entré, kassa och där tobaksvaror förvaras i butiken. Den som säljer tobaksvaror till någon som är under 18 år kan få böter eller, om brottet av domstolen bedöms som särskilt allvarligt, fängelse i upp till sex månader. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kontrollköp är ett verktyg som kommunen kan använda i syfte att ha en dialog kring vikten av ålderskontroller.

Vad krävs för att beviljas tillstånd?

Tillstånd kan endast meddelas juridisk person, d.v.s. ett företag (enskild firma, handelsbolag, aktiebolag, m.m.). En privatperson kan alltså inte meddelas tobakstillstånd. Vidare ska den som söker tillstånd med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter visa sig lämplig att utöva verksamheten. Det innebär att den som söker (både bolaget och dess företrädare) ska vara ekonomiskt skötsam och inte brottsligt belastad.

Från kontakt till beslut

Boka möte

När du kontaktar oss och berättar att du vill ansöka om tobakstillstånd brukar vi föreslå ett möte där vi tillsammans går igenom processen samt vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna tillsammans med din ansökan. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Lämna ansökan

Ansökan lämnas in till Fagerstas kommun. Vi rekommenderar att ni förberett alla bilagor och lämnar dem tillsammans med ansökan, så att vi kan undvika kompletteringar. På så sätt går handläggningen av ditt ärende snabbare. Ansökan behandlas först när den är komplett och avgiften är betald. Se Taxor oah avgifter nedan. Kvittokopia på inbetald avgift bifogas med övriga handligar.

Yttranden från andra myndigheter

Kommunen skickar remisser (frågor) till andra myndigheter, främst Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Utredning

Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om lagens krav är uppfyllda.

Bifall eller avslag

Beslut fattas utifrån av vad som har framkommit under utredningen. Om alla krav i lagen om tobak och liknande produkter är uppfyllda kan tobakstillstånd beviljas. Ett tillståndsbevis skrivs ut och du kan börja sälja tobak. Om kraven inte är uppfyllda kan tobakstillstånd inte beviljas. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du gör detta.

Vilka handlingar måste lämnas in?

 • Registreringsbevis från Bolagsverket (får ej vara äldre än tre månader)
 • Egenkontrollprogram (mall finns hos kommunen)
 • Redovisning av ägarförhållanden
 • Information om aktiefördelning (aktiebolag) eller andelsfördelning (handelsbolag)
 • Dispositionsrätt till lokal (t.ex. hyresavtal)
 • Finansiering (om verksamheten funnits i samma regi i mindre än tre år)

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lagen om tobak och liknande produkter innefattar även bestämmelser som rör försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Till skillnad mot kravet om tillstånd för försäljning av tobaksvaror krävs dock endast en anmälan till kommunen innan försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare påbörjas. För detta lämnas en anmälningsblankett in till kommunen senast samma dag som försäljningen påbörjas.

Egenkontroll

Vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, försäljning/servering av folköl krävs att den som säljer bedriver egentillsyn (egenkontroll) över försäljningen, d.v.s. har rutiner som säkerställer att all personal vet vad som gäller kring åldersbestämmelser, produktkrav, ordning och nykterhet (gäller folköl), m.m. Rutinerna ska dokumenteras i ett egenkontrollprogram och en kopia av detta ska lämnas in tillsammans med anmälan till kommunen.

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folköl

Den som vill sälja eller servera folköl måste anmäla detta till kommunen. Anmälan görs på anmälningsblankett som lämnas in till kommunen senast samma dag som försäljningen eller serveringen påbörjas.

Vid försäljning eller servering av folköl måste lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning, och det måste också säljas/serveras mat.

Tillsyn

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de försäljningsställen som säljer tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt folköl för att kontrollera att de lagar och regler som finns följs. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi och marknadsföring på försäljningsstället, m.m. Vid försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel gör kommunen endast tillsyn genom besök på försäljningsstället.

Ansökningsavgifter

Vid ansökan om tobakstillstånd tar kommunen ut en avgift som täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från självkostnadsprincipen, det vill säga den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet. Se Taxor och avgifter nedan. För anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och folköl tar kommunen inte ut någon avgift.

Avgiften sätts in på Fagerstas kommun Bankgiro: 547-6890 eller Postgiro: 123780-9. På inbetalningstalongen anger ni att inbetalningen avser tobakstillstånd, namnet på bolaget/firman och organisationsnummer.

Tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. Tillsynsavgiften täcker arbetsuppgifter kring tillsynen, så som

 • Tillsynsbesök som görs på försäljningsstället
 • Den inre tillsyn som görs av bolaget, t.ex. granskning av årsredovisning och bokföring (gäller försäljning av tobaksvaror)
 • Service till dig som verksamhetsutövare, t.ex. information om relevanta förändringar i lagstiftning eller liknande
 • Vägledning
 • Administration, t.ex. arkivering och diarieföring
 • Samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
 • Övriga kostnader knutna till kommunens verksamhet

Taxor och avgifter

Klicka på länken nedan så kan du se socalnämndens taxor och avgifter. Se under rubrik Individ och familjeomsorg:Socialmändens taxor och avgifter

Kontakt, alkohol- och tobakshandläggare

Vi köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.
Telefon: 0220-247 02
Skicka e-post till: alkohol.tobak@hallstahammar.se

Här hittar du mer information och blanketter

Tillgänglighet

Nedan finns filer i PDF-format är inte tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa dem, eller komplettera/ersätta med tillgänglig e-tjänst. Kontakta oss om du på grund av ovanstående brister hindras från att ta del av vår digitala service.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning Word, 66.2 kB.

Bilaga-finansiering tobaksförsäljning Word, 59.5 kB.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Word, 66 kB.

Ny lag e-cigaretter Pdf, 164.5 kB.

Anmälan försäljning av e-cigaretter Word, 38.6 kB.

Egenkontrollprogram e-cigaretter Fagersta Word, 31.8 kB.

Vägledning egenkontrollsprogram, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Pdf, 443.2 kB.

Anmälan försäljning folköl Pdf, 66.1 kB.

Text

Regler om rökfria miljöer

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, som bland annat innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer utomhus. Att införa fler rökfria miljöer utomhus syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.

Med den nya lagen är det även förbjudet att röka på följande platser

 • Vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • Uteserveringar utanför restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Följande produkter omfattas av den nya lagen

 • Röka tobak
 • Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa).
 • Att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak
 • Röka örtprodukter
 • Använda e-cigarretter

Vad gäller för mig som företagare?

Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger platser dit allmänheten har tillträde, till exempel hotell, restauranger och butiker. Du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Om det tidigare varit tillåtet att röka måste du ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Om någon röker trots tillsägelse, får personen avvisas.

Läs mer om rökfria miljöer på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. Se nedan länk:

Rökfria miljöer

Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test