Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Medborgarundersökning 2022

Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen och kommunens arbete för att minska diskriminering i samhället? Statistiska centralbyrån och Fagersta kommun genomför just nu en medborgarundersökning bland slumpmässigt utvalda. Är du en av dem? Svara gärna på enkäten.

Blå bakgrund. Sex vektoriserade personer i en ring. Ovanför flyger ett frågetecken och i rubriken står det "Är du utvald?"

Kort om undersökningen

Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras? Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

1 200 Fagerstabor har slumpmässigt valts ut för att medverka i undersökningen. Alla urvalspersoner får information om undersökningen via ett informationsbrev som skickas per post.

Medborgarundersökningen gör det möjligt att jämföra vad olika grupper i kommunen tycker men även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

Genom att dela med dig av din uppfattning av kommunen bidrar du till vårt arbete med att göra Fagersta till en ännu bättre plats.

Besvara enkäten så här

Gå in på: insamling.scb.se/eleg och logga in med BankID eller annan e-legitimation för att besvara frågorna.

Vill du hellre svara på papper?

Invänta då pappersblanketten som vi skickar hem till dig om ett par veckor.

Dina svar är viktiga

Det är frivilligt att svara på enkäten, men genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun.

Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt.

Tidsplan

24-30 augusti*
Utsändning av informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten

19-23 september*
Utsändning av enkät i pappersform

31 oktober
Sista dag för att skicka in enkäten med post

3 november klockan 13.00
Insamlingen stänger samt sista dag för att besvara webbenkäten

* På grund av mängden brev görs utskicken under fem vardagar. Om många kommuner deltar i undersökningen, kommer utskicken behöva göras under sju vardagar.

Undrar du över något?

Frågor om hur man besvarar enkäten

SCB:s uppgiftslämnarservice
SCB, D/INS/IH, 701 89 Örebro
Telefon: 010-479 69 30
enkat@scb.se
scb.se/med

Reply in English?
Please visit scb.se/medborgarundersokningen-eng
for information in English.

Svara på andra språk?

Enkäten finns även på

  • engelska - webb
  • arabiska - papper

Telefon: 010-479 69 30

scb.se/medborgarundersokningen-arabisk

Vad handlar enkäten om?

  • Du kommer att svara på frågor som:
    Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen och kommunens arbete för att minska diskriminering i samhället?
  • Hur stort förtroende har du för kommunens politiker?

Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor?

Det är din uppfattning som vi vill ha reda på. Om du inte har någon direkt erfarenhet av vissa frågor räcker det med din uppfattning utifrån vad du kanske hört eller läst.

Behöver jag svara på alla frågor?

Nej, det går bra att hoppa över frågor. Det är du som bestämmer vilka frågor du vill svara på.

Varför är mina svar viktiga?

Beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som underlag när ledningen i din kommun beslutar om framtiden. Det är därför dina svar är viktiga.

Vem står bakom undersökningen?

Statistiska centralbyrån (SCB) gör medborgarundersökningen på uppdrag av Sveriges kommuner.

Vem använder svaren och hur?

När Statistiska centralbyrån (SCB) har samlat in svaren sammanställs dem till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framför allt av ledningen och förvaltningar i Sveriges kommuner.

Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till undersökningen komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. När data lämnas ut sker det restriktivt och efter särskild prövning. Forskning och statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess.

För att inte fråga mer än nödvändigt kommer dina svar att komplettera med uppgifter som redan finns på Statistiska centralbyrån. Det är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, födelseland, utbildning och inkomst från SCB:s register. Ibland hämtar vi även in uppgift om vilken del av kommunen var och en som svarar tillhör.

Hur skyddas mina svar?

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test