Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sälja tobak

För att få sälja tobaksvaror behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen. Det är lag om tobak och liknande produkter som reglerar hur försäljning får gå till.

Skylt på svenska med texten tobak

Fagersta kommun köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.

Två typer av tobakstillstånd

Det finns två typer av tillstånd för att sälja tobaksprodukter, beroende på vem du säljer till:

Krävs för dig som vill sälja tobak till konsumenter. Detta gäller även dig som vill sälja tobak via internet till konsument.

Krävs för dig som vill sälja tobak till butiker.

Vad krävs för att beviljas tobakstillstånd?

Tillstånd kan endast meddelas juridisk person, det vill säga ett företag (enskild firma, handelsbolag, aktiebolag, med mera). En privatperson kan alltså inte meddelas tobakstillstånd. Vidare ska den som ansöker om tillstånd med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter visa sig lämplig att utöva verksamheten. Det innebär att den som söker (både bolaget och dess företrädare) ska vara ekonomiskt skötsam och inte brottsligt belastad.

Ansökan om tobakstillstånd samt anmälan om förändringar

När du ansöker om tillstånd att sälja tobak krävs ett bra underlag för att handläggaren ska kunna göra tillstånds­prövningen. Förutom själva tillstånds­ansökan måste du även lämna in en finansieringsplan och ett egen­kontroll­program när du ansöker om tillstånd att sälja tobaksvaror.

Om det sker förändringar i din verksamhet måste du anmäla det till kommunen. Det kan till exempel vara förändringar i ägande eller i styrelsen. Du måste även anmäla om du inte längre ska sälja tobak i din verksamhet.

E-tjänst för tobak, redovisning och egenkontrollprogram

Så här går ansökan till

Boka möte

När du kontaktar oss och berättar att du vill ansöka om tobakstillstånd brukar vi föreslå ett möte där vi tillsammans går igenom processen samt vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna tillsammans med din ansökan. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Ansök

Ansökan sker via vår e-tjänst. Ansökan behandlas först när den är komplett och avgiften är betald. Se socialnämndens taxor och avgifter nedan. Kvittokopia på inbetald avgift bifogas med övriga handligar.

Yttrande från andra myndigheter

Kommunen skickar remisser till andra myndigheter, främst polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Utredning

Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om lagens krav är uppfyllda.

Bifall eller avslag

Beslut fattas utifrån av vad som har framkommit under utredningen. Om alla krav i lagen om tobak och liknande produkter är uppfyllda kan tobakstillstånd beviljas. Ett tillståndsbevis skrivs ut och du kan börja sälja tobak. Om kraven inte är uppfyllda kan tobakstillstånd inte beviljas. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Om du tycker att beslutet är fel kan du skriva och överklaga. Du har rätt att få hjälp med din överklagan.

Din överklagan ska skickas eller lämnas in skriftligt senast tre veckor (21 dagar) från den dag du har fått beslutet. Om den inkommer för sent går det inte att överklaga.

Du skickar din överklagan till

Hallstahammars kommun
Alkohol- och tobak
Norra Prästgårdsgatan 1
734 80 Hallstahammar

Din överklagan behöver innehålla:

 • Ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer
 • Information om vilket beslut du vill ska ändras
 • Information om vilken ändring du vill ha
 • Information om varför du vill ha ändringen
 • Dagens datum och din underskrift
 • Eventuella bifogade handlingar som du tycker styrker att ändringen bör ske

Det kostar inget att överklaga.

Ansökningsavgift

Vid ansökan om tobakstillstånd tar kommunen ut en avgift som täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från självkostnadsprincipen, det vill säga den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan.

Tillsyn & tillsynsavgift

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de försäljningsställen som säljer tobaksvaror för att kontrollera att de lagar och regler som finns följs. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi och marknadsföring på försäljningsstället med mera.

När du har fått tillstånd ska du betala en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften täcker arbetsuppgifter kring tillsynen, så som:

 • Tillsynsbesök som görs på försäljningsstället
 • Den inre tillsyn som görs av bolaget, till exempel granskning av årsredovisning och bokföring
 • Service till dig som verksamhetsutövare, till exempel information om relevanta förändringar i lagstiftning eller liknande
 • Vägledning
 • Administration, till exempel arkivering och diarieföring
 • Samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
 • Övriga kostnader knutna till kommunens verksamhet

Avgifter betalas in till Fagerstas kommun på

Bankgiro: 547-6890
Postgiro: 123780-9

Vid inbetalning anger du att inbetalningen avser tobakstillstånd, namnet på bolaget/firman och organisationsnummer.

Socialnämndens taxor och avgifter

Detta gäller vid föräljning av tobak

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha skyltar om åldersgränsen som syns tydligt. Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja tobaksvaror till någon du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för tobak genom att ge rabatt på tobak, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Samtliga förpackningar av tobaksvaror ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din leverantör.

I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 20 cigaretter. Det finns också krav på att en förpackning med rulltobak måste innehålla minst 30 gram tobak. En förpackning med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner.

Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Saknas märkningen får du inte sälja tobaksvaran. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styck­förpackningar med tobaks­varor ska förses med en unik identitets­märkning som gör det möjligt att fast­ställa bland annat datum och plats för tillverkningen och leverans­vägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Utöver den unika identitets­märkningen ska alla styck­förpackningar med tobaks­varor som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhets­märkning. Säkerhets­märkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthets­detaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthets­detalj ska tillhanda­hållas av en oberoende tredje­parts­leverantör.

Det är ditt ansvar som näringsidkare att kontrollera att alla förpackningar till tobaksvaror som du säljer eller förvarar i lokalen har korrekt information. Kommunen har ansvar för tillsynen över spårbarhets- och säkerhetsmärkningen i detaljhandeln.

Det är viktigt att du som närings­idkare och dina med­arbetare har tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller. Du som är butiks­ägare eller försäljnings­ansvarig ska se till att personalen känner till försäljnings­reglerna och verksam­hetens rutiner. Som stöd kan du använda dig av ett egenkontrollprogram.

Ett egenkontrollprogram innebär att du tar fram och skriver ner butikens rutiner för att förhindra försäljning till minderåriga men även hur butiken i övrigt arbetar för att följa lagen. Det ifyllda programmet ska finnas på försäljningsstället och en kopia ska skickas till kommunen.

Kom ihåg att regelbundet uppdatera både din personal (gäller även eventuell extrapersonal) och dig själv om regler och rutiner.

Vägledning för egenkontrollprogram - Folkhälsomyndigheten

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Påföljder – så kan du straffas om inte lagen följs

Följs inte lagen kan kommunen ta tillbaka tillståndet för att sälja tobak i din butik. Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning kan också få ett straff. Ett straff är antingen böter eller fängelse. Om du till exempel säljer tobaksvaror utan tillstånd gör du dig skyldig till olovlig tobaksförsäljning och kan få böter eller fängelse.

Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Mer & fördjupad information

Har du frågor är du välkommen att vända dig till kommunens alkohol- och tobakshandläggare som även har tillsynsansvar när det gäller försäljning av tobak.

Information om försäljning av tobaksvaror till konsumenter - Folkhälsomyndigheten

Vägledning gällande egenkontrollprogram - Folkhälsomyndigheten

Lag om tobak och liknande produkter - Sveriges Riksdag

Kontakt alkohol- och tobakshandläggare

Fagersta kommun köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.
Telefon Ann Hellberg: 0220-390 14
Telefon Åsa Nilsson: 0220-247 02
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se

Reglementen och förbundsordningar - Socialnämndens delegationsordning

Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test