Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Att bilda förening, frågor och svar

Här får du svar på vad en förening är, hur du gör om du vill starta en förening och vilket ansvar det är att ha en förening. Har du frågor eller funderingar kontakta föreningsutvecklare Jimmy Vahlstedt på telefon 0223-448 29.

Vad är en förening?
En förening är en grupp personer som tillsammans bestämt sig för att hålla på med en förutbestämd sysselsättning. Sysselsättningen kan vara olika sportaktiviteter, musik, sång, dans eller olika ”pysselsaker” så som modellbygge, frimärkssamling, men även andra saker som man har gemensamt som var man bor (byalag) språk eller nationalitet. Det finns två olika sorters föreningar, ideell eller ekonomisk förening.

Ordlista
En ekonomisk förening är mer likt ett företag som vill tjäna pengar och måste betala skatt.
En ideell förening behöver inte betala skatt på intäkter och har inte som mål att tjäna pengar. Exempel på ideella föreningar kan vara fotbollsklubb , frimärkssamlare, språkkafé eller hembygdsförening.
Intäkt är föreningens samlade inkomster (pengar in) under en viss tid, till exempel under en månad eller ett år. Det kan vara medlemsavgifter, inkomster vid försäljning av t.ex lotter eller varor, inträde och fika vid matcher eller aktiviteter med mera.
Varor kan vara kakor, salami korv, klädpaket mm som föreningar kan sälja för att tjäna (få pengar) pengar till föreningen.

Måste jag bilda en förening?
Du måste inte bilda en förening bara för att ni är en grupp personer som träffas regelbundet, har samma intresse eller gör aktiviteteter tillsammans. Att bilda en förening kan vara bra men betyder mer ansvar.
Innan du/ni bestämmer er för att bilda en förening, undersök vad det innebär i arbete, ansvar och tid att sköta en förening. En bra början kan vara att läsa igenom den här informationen.

Varför bilda en förening?
För många är det viktigt att vara med i en förening. Dels för nöjet att träffa andra människor och göra saker tillsammans, dels för att känna tillhörighet och att kunna engagera sig i saker som man tycker är roliga och viktiga.

Genom en förening är det också lättare att påverka i samhället eller locka fler med samma intresse att delta.

Många kommuner ger stöd och bidrag till föreningar, särskilt till föreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar. För att kunna få bidrag krävs det att föreningen uppfyller vissa krav. Läs mer om det i bidragsbestämmelserna eller under fliken ”Föreningsbidrag och lokalt aktivitetsstöd” där vi samlat all information om bidrag riktade till föreningar.

Ordlista
Tillhörighet tillhöra betyder att man får ”vara med” eller känner sig ”hemma” en plats eller i en grupp där man är trygg och har gemensamma intressen.
Engagera sig är att bry sig om och att vilja lägga ner tid på det.
Bidrag är ett ekonomiskt stöd.


Föreningsregistret I Föreningsregistret finns en lista på alla föreningar som är registrerade i kommunen.

Finns det redan en förening med samma intressen eller aktiviteter kan det vara ett bättre alternativ att gå med i den föreningen än att starta en ny. Det är mycket jobb och ansvar att ha en förening, därför kan det vara lättare att vara med i en större förening som istället för att konkurera, delar på jobbet och ansvaret. De flesta föreningar blir glada för nya medlemmar som vill engagera sig.

Ordlista
Konkurera är att tävla mot varandra. I en förening kan det innebära att man försöker vara bättre än andra föreningar som gör samma saker, ha fler medlemmar, fler träningstider eller bättre lag.

Hur många måste man vara?
För att kunna starta en förening måste föreningen ha en ordförande, en sekreterare och en kassör, vilket innebär ett minimum på tre personer.

Ordlista
Ordföranden är oftast den person som håller i styrelsemötena och representerar föreningen, ungefär som en chef på ett företag.

Sekreteraren tar hand om föreningens administration, tillexempel tar hand om posten och skriver saker för föreningen.

Kassören ansvarar för föreningens ekonomi, tar hand om pengarna och betalar räkningar.

Hur gör jag för att starta en förening?
Bjud in alla som är intresserade av att starta föreningen till ett möte med en kallelse.
Väl på mötet håller du/ni som skickat ut kallelsen i själva mötet och den information som ni vill dela med er av, samt håller i diskussionerna.

Om det beslutas på mötet att ni ska starta en förening, börjar man med att välja en tillfällig styrelse. En tillfällig styrelse ska bestå av minst en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Ordlista
Kallelse är en formell inbjudan som skickas ut eller sätts upp så att medlemmar eller andra kan komma till mötet. I kallelsen ska det stå vad man bjuds in till, (ex möte) och varför, (ex dikutera möjligheterna att bilda förening).

Tillfällig styrelse är den grupp personer som leder och ansvarar för föreningen tills en ordinarie styrelse är vald.

Ordföranden är oftast den person som håller i styrelsemötena och representerar föreningen, ungefär som en chef på ett företag.

Sekreteraren tar hand om föreningens administration, tillexempel tar hand om posten och skriver saker för föreningen.

Kassören ansvarar för föreningens ekonomi, tar hand om pengarna och betalar räkningar.

Vad gör den tillfälliga styrelsen?
Den tillfälliga styrelsens uppgift är att så snart som möjligt kalla till ett årsmöte. Till årsmötet ska den tillfälliga styrelsen samla in och ge egna förslag på föreningens namn och ta fram förslag på stadgar (föreningens regler). De ska även ta fram förslag på en verksamhetsplan och en budget.

Det finns normalstadgar som de flesta föreningar kan utgå ifrån när man ska göra föreningens stadgar.

Ordlista
Stadgar är föreningens interna regler, som utgör grunden för föreningens verksamhet.
Normalstadgar är en mall/förslag på de regler som en förening bör ha. De flesta föreningar har utgått från normalstadgarna och sedan anpassat dessa efter föreningens inriktning.

Årsmöte hålls en gång om året och är ett möte som är till för alla medlemmar. På årsmötet har alla medlemmar en möjlighet att ta del av föreningens ekonomi, verksamhetsberättelse och rösta på ledamöter/representanter till styrelsen.

Verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av vad din förening ska göra det kommande året, till exempel vilka aktiviteter föreningen ska ha och när.

Budget är en uppskattning av föreningens inkomster (pengar in)och utgifter (pengar ut) under kommande året.

Inkomster innebär pengar som kommer in till föreningen, exempelvis medlemsavgifter, betalning för aktiviteter, försäljning med mera.

Utgifter är föreningens kostnader, exempelvis hyra för lokaler, material med mera.

På årsmötet väljs föreningens första riktiga styrelse av föreningens medlemmar. Först när föreningen har sin riktiga styrelse kan viktiga beslut som ska gälla för föreningen tas.

Styrelsens medlemmar väljs vanligtvis på ett eller två år. Det bestäms även vilken roll (ordförande – 1år, ledamöter – 2år, suppleanter – 1år samt revisorer – 1år och valberedning – 1år) de olika styrelsemedlemmarna ska ha. Övriga roller/ansvarsområden beslutas på det konstituerande mötet.

Andra viktiga beslut som ska tas varje år vid årsmötet är bland annat hur mycket ett medlemskap ska kosta (medlemsavgiften), vilka stadgar (regler) föreningen ska följa, samt beslut om budget och verksamhetsplan.

Vid ett första årsmöte måste man dessutom ta beslut om vilket namn föreningen ska ha.

Det kan vara bra att innan mötet ge ut en dagordning, där alla punkter som ska diskuteras på mötet står med, så att alla som kommer på mötet vet vad som ska avhandlas.

Vid alla möten (styrelse möten, årsmöten eller möten där ni diskuterar eller beslutar saker i åt föreningen) som man har i föreningen behöver ett protokoll skrivas. Det spelar ingen roll hur protokollet ser ut, det viktiga är att det står vad som bestämts på mötet. För att få lite hjälp i början, kan man ta hjälp av en standardmall för protokoll. Det finns även mallar för årsmötes protokoll och konstituerande mötes protokoll. Alla protokoll ska sparas i 5 år och kunna läsas av medlemmarna.

Det är viktigt att sekreteraren skriver ned allt som bestäms i ett protokoll, då många myndigheter, företag, banker mm vill kunna se vem som tex fått ansvaret att sköta föreningens ekonomi eller skriva på avtal.

Årsmöte hålls en gång om året, vanligtvis under februari eller början av mars. Mellan årsmötena träffas styrelsen på styrelsemöten regelbundet. Vanligtvis bestämmer man datum för kommande styrelsemöten på det konstituerande mötet i direkt anslutning till årsmötet.

Ordlista
Årsmöte hålls en gång om året och är ett möte som är till för alla medlemmar. På årsmötet har medlemmarna en möjlighet att ta del av föreningens ekonomi, verksamhetsberättelse och rösta på medlemmar till styrelsen.

Medlem är en person som anmält intresse om att tillhöra föreningen och betalat en medlemsavgift.

Medlemsavgift är den avgift som årsmötet beslutat om och alla medlemmar ska betala för att få tillhöra föreningen. Medlemsavgiften används oftast till att köpa in saker till föreningen som medlemmarna har nytta av.

Styrelse är den grupp av människor som är valda av medlemmarna att leda och ansvara för föreningen.

Protokoll kallas det papper där sekreteraren skriver ner det man pratat om och bestämt på styrelsemötet.

Stadgar är föreningens interna regler, som utgör grunden för föreningens verksamhet.
Dagordning är en lista på de punkter som styrelsen ska prata om på mötet.

Sekreteraren tar hand om föreningens administration, tillexempel tar hand om posten och skriver saker för föreningen.

Årsmötesprotokoll kallas det papper där sekreteraren skriver upp vad som beslutades på årsmötet.

Rimligt är att ha ett styrelsemöte ca en gång i månaden. Då träffas styrelsemedlemmarna för att diskutera föreningens verksamhet och ta viktiga beslut som är bra för föreningens medlemmar.

På det konstituerande mötet bestäms vilken roll de olika medlemmarna i styrelsen ska ha fram till nästa årsmöte.

På årsmötet väljs vilka som ska ingå i styrelsen. På det konstituerande mötet bestäms vilken roll de olika medlemmarna i styrelsen ska ha fram till nästa årsmöte. Alla roller ska skrivas ner på ett protokoll för konstituerande möte. För rollerna, se mallen

Ordlista
Årsmöte hålls en gång om året och är ett möte som är till för alla medlemmar. På årsmötet har medlemmarna en möjlighet att ta del av föreningens ekonomi, verksamhetsberättelse och rösta på medlemmar till styrelsen.

Styrelse är den grupp av människor som är valda av medlemmarna att leda och ansvara för föreningen.

Styrelsemedlem är en person som av föreningens medlemmar blivit vald att sitta i styrelsen som leder och ansvarar för föreningen.

Behöver vi registrera vår förening?
En förening behöver inte registreras eller godkännas enligt lag för att drivas. Däremot ska du ansöka om ett organisationsnummer, detta är ett unikt nummer och kan jämföras med våra personnummer. Ett organisationsnummer behöver föreningen för att kunna öppna bankkonto, teckna försäkringar eller andra avtal, kunna ansöka om bidrag mm. För att ansöka om ett organisationsnummer kontaktar föreningen skattemyndigheten.

Vad är en styrelse?
En styrelse är en grupp personer som är utsedd av föreningens medlemmar att ansvara för föreningen. Det kan till exempel vara föreningens ekonomi och verksamhet, samt att föreningen följer alla lagar och regler.

Arbetet med en förening är både varierande och tar stundtals mycket tid. Då är det bra om personerna som sitter i styrelsen har olika kunskaper och kan arbeta bra tillsammans.

Ordlista
Ansvar innebär att se till att föreningen gör saker rätt och till föreningens och medlemmarnas bästa.

Verksamhet är de träffar eller aktiviteter som föreningen ordnar.

Styrelsens uppgift är att ansvara och leda föreningen samt tillsammans med medlemmarna driva föreningens verksamhet.

Att ta ansvar för föreningen är till exempel att se till att föreningen följer alla lagar och regler och har rätt försäkringar tecknade för medlemmarna. Lokalen/Platsen för föreningsaktiviteter ska vara godkända och säkra samt försäkrade, oavsett om man äger, hyr eller lånar dessa.

Har föreningen medlemmar som hjälper till med olika saker utan att få betalt eller har föreningen anställd personal, kan det vara idé att teckna ett kollektivavtal. Det finns kollektivavtal speciellt utformade för ideella föreningar och då kan man få hjälp och stöd i frågor som rör ideell arbetskraft, avlönad personal, arbetsmiljö mm.

Ordlista
Årsmöte hålls en gång om året och är ett möte som är till för alla medlemmar. På årsmötet har medlemmarna en möjlighet att ta del av föreningens ekonomi, verksamhetsberättelse och rösta på medlemmar till styrelsen.

Ansvar innebär att se till att föreningen gör saker rätt och till föreningens och medlemmarnas bästa.

Verksamhet är de träffar eller aktiviteter som föreningen ordnar.

Styrelsemedlem är en person som av föreningens medlemmar blivit vald att sitta i styrelsen som leder och ansvarar för föreningen.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivarorganisationen som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

Arbetstagare/arbetstagarorganisation. Arbetstagare är en person som har ingått ett avtal om att utföra arbete mot ersättning. När flera arbetstagare går samman och bildar en förening med syfte att föra fram arbetstagares åsikter, kallas dessa för arbetstagarorganisationer.

Arbetsgivare/arbetsgivarorganisation.
Arbetsgivare är ett företag eller förening som har ingått ett avtal med en eller flera personer om att få ersättning för utfört arbete. När flera arbetsgivare går samman och bildar en förening med syfte att föra fram arbetsgivarens åsikter, kallas dessa för arbetsgivarorganisationer.

Anställningsvillkor är dina rättigheter och skyldigheter som gäller din anställning.

Personal är en eller flera personer som arbetar för en gemensam huvudman.

Din arbetsmiljö är allt du har runt omkring dig på arbetet, arbetsredskap, luft, ljud, ljus, samt hur arbetet är organiserat, hur du trivs på arbetsplatsen.

Ideell arbetskraft är personer som utför en uppgift, oftast i en förening, utan att få betalt. Personen utför uppgiften frivilligt på sin fritid.

Anställd kallas också arbetstagare och är den person som har ett anställningsavtal med en annan part, till exempel ett företag eller en förening.

Vad gör ordföranden?
Ordföranden är oftast den person som representerar föreningen, ungefär som en chef på ett företag. Man går på möten som är viktiga för föreningen, är i kontakt med kommunen, gör beställningar till föreningen och är en av firmatecknarna mm.

Det är ordförande som kallar till styrelsemöten, sätter ihop dagordningen och leder styrelsemötena. Ordföranden följer upp så att det som bestäms på styrelsemötet blir gjort.

Ordlista

Att vara firmatecknare innebär att man får företräda föreningen. Det betyder att du har rätt att exempelvis öppna ett bankkonto i föreningens namn samt sätta in och ta ut pengar från det kontot. Firmatecknaren får även teckna försäkring och vara i kontakt med andra företag och myndigheter, samt teckna avtal för föreningen.

Avtal är en överenskommelse mellan två parter (personer, företag, föreningar).

Rimligt är att ha ett styrelsemöte ca en gång i månaden. Då träffas styrelsemedlemmarna för att diskutera föreningens verksamhet och ta viktiga beslut som är bra för föreningens medlemmar.

Dagordning är en lista på de punkter som styrelsen ska prata om på mötet

Vad gör vice ordföranden?
När ordförande är borta, tar vice ordförande över ansvaret. I en del föreningar delar ordförande och vice ordförande på uppgifterna.

Vad gör sekreteraren?
Sekreteraren tar hand om föreningens administration, skriver dagordning och protokoll mm. Sekreteraren skickar ut dessa till styrelsemedlemmarna och ansvarar för arkivering av alla viktiga handlingar som rör föreningen, till exempel bankpapper, försäkringar, protokoll, avtal med mera.

Ordlista
Dagordning är en lista på de punkter som styrelsen ska prata om på mötet

Protokoll kallas det papper där sekreteraren skriver ner det man pratat om och bestämt på styrelsemötet.

Styrelsemedlem är en person som av föreningens medlemmar blivit vald att sitta i styrelsen som leder och ansvarar för föreningen.

Ansvar innebär att se till att föreningen gör saker rätt och till föreningens och medlemmarnas bästa.

Arkivering betyder att viktiga papper som rör föreningen sparas, så att det enkelt kan hittas vid behov.

Vad gör kassören?
Kassören ansvarar för föreningens ekonomi och är ofta en av föreningens firmatecknare. Det innebär att alla inkomster (pengar in)och utgifter (pengar ut) ska bokföras, antingen i en kassabok eller i ett ekonomiprogram. Bokslut ska också göras. Kassören ansvarar för att medlemmarna betalar sin medlemsavgift.

Ordlista

Ansvar innebär att se till att föreningen gör saker rätt och till föreningens och medlemmarnas bästa.

Att vara firmatecknare innebär att man får företräda föreningen. Det betyder att du har rätt att exempelvis öppna ett bankkonto i föreningens namn samt sätta in och ta ut pengar från det kontot. Firmatecknaren får även teckna försäkring och vara i kontakt med andra företag och myndigheter, samt teckna avtal för föreningen.

Bokföra är att skriftligen redovisa föreningens inkomster och utgifter. Det finns speciella ekonomiprogram, så att man kan sköta bokföringen på en dator.

Inkomster innebär pengar som kommer in till föreningen, exempelvis medlemsavgifter, betalning för aktiviteter, försäljning mm

Utgifter är föreningens kostnader, exempelvis hyra för lokaler, material mm

Bokslut är en sammanställning av bokföringen för en viss tid, vanligtvis 12 månader.

Medlem är en person som anmält intresse om att tillhöra föreningen och betalat en medlemsavgift.

Medlemsavgift är den avgift som årsmötet beslutat om och alla medlemmar ska betala för att få tillhöra föreningen. Medlemsavgiften används oftast till att köpa in saker till föreningen som medlemmarna har nytta av.


Vad gör en ledamot?
Ledamöter finns det olika många i en styrelse, vilket beror på vad man bestämt i föreningens stadgar. Det finns regler för hur många man kan ha som minst och som mest.

Ledamöterna kan ha olika områden som man ansvarar för eller är bara en del av styrelsen som ska ansvara för och driva föreningens verksamhet. Exempel på ansvarsområden kan vara ungdomsansvarig, utbildningsansvarig, web-ansvarig, tävlingsansvarig, kioskansvarig mm.

Ordlista

Stadgar är föreningens interna regler, som utgör grunden för föreningens verksamhet..

Ansvar innebär att se till att föreningen gör saker rätt och till föreningens och medlemmarnas bästa.

Revisorn granskar styrelsens arbete så att man följer de stadgar man beslutat och den verksamhetsplanering föreningen bestämt. De kontrollerar föreningens bokföring, protokoll och andra viktiga handlingar som rör föreningen. Inför årsmötet skriver revisorn en revisionsberättelse som delas ut på årsmötet.

Föreningar med en omsättning på över 3 miljoner kronor/år måste välja en auktoriserad revisor. Föreningar med mindre omsättning än 3 miljoner kronor/år kan välja en förtroendevald revisor.

Ordlista

Styrelse är den grupp av människor som är valda av medlemmarna att leda och ansvara för föreningen

Stadgar är föreningens interna regler, som utgör grunden för föreningens verksamhet..

Verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av vad din förening ska göra det kommande året, till exempel vilka aktiviteter föreningen ska ha och när.

Bokföra är att skriftligen redovisa föreningens inkomster och utgifter. Det finns speciella ekonomiprogram, så att man kan sköta bokföringen på en dator.

Inkomster innebär pengar som kommer in till föreningen, exempelvis medlemsavgifter, betalning för aktiviteter, försäljning mm

Utgifter är föreningens kostnader, exempelvis hyra för lokaler, material mm

Protokoll kallas det papper där sekreteraren skriver ner det man pratat om och bestämt på styrelsemötet.

Årsmöte hålls en gång om året och är ett möte som är till för alla medlemmar. På årsmötet har medlemmarna en möjlighet att ta del av föreningens ekonomi, verksamhetsberättelse och rösta på medlemmar till styrelsen.

I revisionsberättelsen berättar revisorn skriftligen om den granskning som han/hon gjort av föreningens ekonomi.

Revisor kallas en person som är utbildad eller har god kunskap i ekonomi och i att granska företags och föreningars hantering av ekonomin.

Valberedningen följer styrelsens arbete under året och föreslår nya personer till styrelsen.

Ordlista

Styrelse är den grupp av människor som är valda av medlemmarna att leda och ansvara för föreningen

På Fagersta kommuns hemsida finns ett föreningsregister. Där kan du enkelt söka om det finns en förening med samma intresse som du har, samt hur man kommer i kontakt med föreningen.

Föreningsregistret är ett sätt för föreningen att marknadsföra sig och få flera medlemmar.

Vill föreningen kunna söka bidrag, måste föreningen vara godkänd hos Utbildnings- och fritidsnämnden. För att bli godkänd måste föreningen vara registrerad.

Hur registrerar jag min förening hos kommunen?

Fyll i E-tjänsten föreningsuppgifter och skicka den tillsammans med föreningens stadgar och senaste årsmötesprotokollet, till Utbildnings- och fritidsförvaltningen.

Adress: Norbergsvägen 19, 737 80 Fagersta

utbildning.fritid@fagersta.se

Ordlista

Stadgar är föreningens regler.

Årsmötesprotokoll kallas det papper där sekreteraren skriver ner det man bestämt på årsmötet.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?Test