SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Trygghetsenkät som en del i vårt vidare arbete med trygghet

Under sommaren 2019, mellan den 20 juni och 31 augusti, genomfördes en trygghetsenkät på fagersta.se med syfte att få en bild av hur Fagerstabor upplever tryggheten i Fagersta på olika platser samt samla in förslag på vad som skulle kunna öka upplevelsen av trygghet. Deltagande i enkäten byggde på eget intresse och engagemang och det går därför inte att dra några generella slutsatser om hur tryggheten upplevs i Fagersta.

Totalt svarade 118 personer på enkäten, varav 34 män, 82 kvinnor och 3 personer som valde att inte uppge kön. Frågorna i enkäten var baserade på tidigare trygghetsdialoger som genomförts på bland annat Våryran och där man på kartor har fått markera trygga respektive otrygga platser samt ge förslag på åtgärder för ökad trygghet.

Det är stora skillnader i svaren utifrån kön då en majoritet av de män som har svarat anger en lägre upplevelse av otrygghet samt i mindre utsträckning än de kvinnor som har svarat uppger att de avstår från att besöka platser och aktiviteter utifrån att det inte känns tryggt. Värt att notera är att unga kvinnor i åldern 20 - 39 år i mycket större utsträckning än andra svarande uppger att de avstår från att besöka platser och delta i aktiviteter utifrån upplevelsen av otrygghet. Här finns likheter med resultatet från Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning vad gäller mäns och kvinnors upplevelse av otrygghet.

Det är stor skillnad på hur olika platser i Fagersta upplevs utifrån ett trygghetsperspektiv. Denna fråga tål att undersökas djupare då upplevelser av platser kan förändras beroende på till exempel årstid och nyligen inträffade händelser. Platsen upplevs också olika beroende på vilken relation den som svarar har till platsen, om man bor där eller inte till exempel. Svaren i enkäten ligger dock i linje med de svar som tidigare inkommit i trygghetsdialoger med mera.

Många av de platser som de svarande upplever som otrygga är platser som man passerar på väg till något eller som man uppehåller sig vid för att vänta på till exempel buss eller tåg. Det är främst avsaknad av belysning, skymd sikt och växtlighet samt människor eller grupper av människor och deras beteenden på platsen som skapar känslan av otrygghet enligt de svarande. Åtgärdsförslagen som får flest röster är: fler poliser, utebelysning samt flera vuxna ute kvällstid. Därutöver återkommer förslag såsom kamerabevakning, kollektivtrafik kvällstid och olika typer av kvällsöppna mötesplatser.

Trygghetsenkätens resultat har presenterats i EST-gruppen (Effektiv Samverkan för Trygghet). I gruppen deltar representanter från Fagersta kommun, polisen, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och Norra Västmanlands Utbildningsförbund. Deltagarna i EST-gruppen är operativt verksamma och fångar upp olika typer av händelser och aktiviteter som rör trygghet, till exempel ordningsstörningar. Gruppen träffas varannan vecka och skapar gemensamma lägesbilder utifrån en mall. Gruppen rapporterar till Lokala Brottsförebyggande Rådet och Länsstyrelsen.

Som en direkt följd av enkätens resultat, kommer vi även i dagarna att lansera en e-tjänst som vi kallar "Trygga platser". Mer information om den kommer på fagersta.se samt i våra sociala medier.

Vi kommer att genomföra en ny trygghetsenkät i december.

Trygghetsenkätens resultat

Brottsförebyggande arbete

Scrolla upp