SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Rapport från senaste trygghetsenkäten

Fagersta kommun har under perioden november 2019 till februari 2020 genomfört en trygghetsenkät med syfte att undersöka upplevd trygghet bland invånarna i Fagersta kommun med utgångspunkt i plats och orsak. I enkäten ges även möjlighet för den svarande att ge förslag på åtgärder som man tror skulle öka upplevelsen av trygghet.

Bakgrund

Detta är den andra trygghetsenkäten som genomförs då en tidigare trygghetsenkät genomfördes under sommaren 2019. Arbetet med trygghetsenkäter är en del av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och tillsammans med andra underlag såsom tillexempel Brottsförebyggande rådets trygghetsmätning och lokala lägesbilder så utgör dessa en grund för fortsatt arbete. Frågorna i enkäten var baserade på tidigare trygghetsdialoger som genomförts på bland annat Våryran 2019. Trygghetsenkäten är en webbenkät som marknadsförts via Fagersta kommuns hemsida och sociala medier. Det är frivilligt att delta och man kan vara anonym. Därför går det inte att säkerställa om någon svarat flera gånger eller om svaren överensstämmer med en generell uppfattning.

Här följer en rapport av de svar som inkommit.

Enkätens upplägg

Enkäten inleddes med frågor om den svarande utifrån, kön, bostadsområde och ålder. Bostadsområdena indelades efter valkrets och var sju stycken. Därefter följde generella frågor om upplevde trygghet i Fagersta utifrån Fagersta som helhet men även som bostadsort, arbetsplats och plats för fritidsutövning.

Sedan följde frågor om upplevd otrygghet begränsar den svarande i aktivitet och plats, huruvida den upplevda otryggheten eller obehaget för en plats gör att livsutrymmet begränsas i och med att man avstår från att besöka plats eller delta i aktivitet.

Därefter fick de svarande rösta på vad som skulle göra att upplevelsen av trygghet ökade.

Sedan fick den svarande berätta om hur man upplever olika platser från väldigt otrygg till väldigt trygg. Avslutningsvis fick de som ville lämna kontaktuppgifter för återkoppling på enkätsvar och vidare info.

Resultat

Del 1, de svarande, vilka de är och vart de bor

Enkäten fick 222 svar. Det är mer än 100 fler svar än tidigare och 87 procent hade inte tidigare svarat på enkäten.

På frågan om kön så definierade 62 procent sig som kvinnor, 37 procent som män och 1 procent som övrigt.

Gällande åldersfördelningen på de svarande så var den fördelad enligt följande:

0-19 år 5,9 procent

20–39 år 37,8 procent

40-59 år 45 procent

60-79 år 10,8 procent

80 år och uppåt 0,5 procent

På frågan vilket område den svarande bor i så bor de flesta svarande 25,7 procent i Centrum. Därefter är flest svarande boende i Västanfors (20,7 procent), Kolarbyn (16,2 procent) och Per Ols (15,9 procent). De områden med minst andel svarande var Risbro (9,9 procent), Åvestbo – Västervåla (6,8 procent), och Meling (4,5 procent). Områdena är uppdelade efter valdistrikt.

Del 2 - var man känner sig trygg

Denna del består av påståenden som man får svara hur mycket man tycker att de stämmer. Man kan välja på stämmer inte, stämmer till viss del, stämmer till stor del och stämmer helt.

Alla svar redovisas i procent.

Här finns med en jämförelse av svaren från den trygghetsenkät som genomfördes sommaren 2019, dessa svar redovisas med ljusare färger.

På frågan ”Jag känner mig trygg i Fagersta” så märks en tydlig förskjutning bland de svarande från att detta stämmer till stor del till stämmer inte.

På frågan ”Jag känner mig trygg i mitt hem” så svarar majoriteten att det stämmer till stor del eller stämmer helt. Största förändringen här är att det är en ökning bland svarande män att det stämmer till viss del.

På frågan ”Jag känner mig trygg på mitt arbete” så märks en positiv ökning bland svarande kvinnor att det stämmer till stor det eller stämmer helt och en negativ förskjutning bland svarande män från stämmer till stor del till stämmer till viss del.

På frågan ”Jag känner mig trygg på min fritid” märks en kraftig förskjutning bland svarande män från stämmer till stor del och stämmer helt till stämmer till viss del och stämmer inte.

Nedan följer två frågor som handlar om, om man avstår från att göra saker för att man inte känner sig trygg och om man avstår från att vara på platser för att man inte känner sig trygg på platsen.

Bland de svarande männen så är det främst äldre män som instämmer i påståendet helt eller till stor del. Yngre män svarar i hög grad att det inte stämmer men även att det stämmer till stor del. Bland de svarande kvinnorna så uppger fler i högre grad att det inte stämmer eller stämmer till viss del. Bland de yngre kvinnorna så svarar flest stämmer helt men svaren är jämt fördelade mellan alla svarsalternativ.

I jämförelse mellan kön så har det skett en tydlig förflyttning bland svarande män från stämmer inte till stämmer helt. Inom gruppen män så är det en högre grad äldre män som svarar stämmer till stor del och en högre grad yngre män som svarar stämmer helt. Inom gruppen kvinnor är det en högre grad både yngre och äldre kvinnor som svarar stämmer inte.

I jämförelser inom kön är det viktigt att påpeka att några av jämförda grupper är små i relation till hela gruppen svarande. Därför kan enskilda svar ha stor påverkan.

Del 3 - trygga och otrygga platser

På frågan hur man upplever tryggheten respektive otryggheten på följande platser se svaret nedan. Svaren är i procent och visar att det är stor skillnad på hur olika platsen upplevs. De platser med långa staplar som är gröna och lila upplevs som trygga eller väldigt trygga och de platser med långa röda och mörkblå staplar upplevs som otrygga eller väldigt otrygga.

På frågan om man saknar någon plats bland de valbara som man upplever otrygg så lyfter flera svarande generellt mörka platser, hela centrala Fagersta, gångvägar, cykelvägar, tunnlar och viadukter. Några specifika områden som får många frisvar är viadukten vid Andra sidan, området runt Alfaskolan, Kolarbyområdet och Fagerstahallen med omnejd.

På frågan i vilket sammanhang man befinner sig på eller passerar otrygga platser uppges att man passerar platsen till och från hemmet, affär, arbete eller fritidsaktivitet. Det är vanligt att man upplever platser som otrygga som man befinner sig på när man är ute och går eller umgås. Några uppger att de är otrygga i sitt bostadsområde.

Del 4 - ökad trygghet

På frågan: Vad skulle göra att du känner dig mer trygg i Fagersta så svarar de flesta: mer utebelysning där det är mörkt, fler poliser, och vuxna som är ute på kvällarna. De alternativ som får relativt många svar är: lägre buskar på otrygga platser, kollektivtrafik på kvällstid, kvällsöppna mötesplatser, och mera/flera ungdomsgårdar. Svaren överensstämmer med resultaten från tidigare enkät.

Här finns möjlighet till frisvar och ökad kamerabevakning är återkommande, så även önskan om fler väktare. Man föreslår att viadukter målas i ljusa färger och att buskage tas bort. En satsning på förebyggande åtgärder och dialog efterfrågas.

Annika Hedberg
Utvecklare inriktning folkhälsa och jämlikhet

Scrolla upp