SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Kommunen informerar

2020-11-19 Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 november 2020. Protokollet kan läsas på hemsidan under Kommun & politik/Möten, handlingar och protokoll efter att det justerats.

Revidering av Vision 2030

Vision 2030 för Fagersta kommun som beslutades av fullmäktige år 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till revidering. Visionen har fått en tydligare koppling till FN:s globala mål, Agenda 2030. Det görs också en tillbakablick på beslutade åtgärder och som nu är genomförda. Exempel på genomförda åtgärder:

  • Ny förskola
  • Nytt produktionskök
  • Utbyggnad av kommunens skolor för årskurs f-6
  • Återöppnande av gamla simbadet i Västanfors
  • Avgiftsfri kollektivtrafik i tätorten

Den reviderade Vision 2030 ska fastställas av fullmäktige.

Strategi för folkhälsa

Fagersta kommuns folkhälsoarbete grundar sig på definitionen jämlik hälsa. Det handlar om hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället och faktorer som påverkar hälsan. Jämlik hälsa handlar om att alla människors rätt till god och jämlik hälsa oavsett kön, utbildningsnivå, etnicitet, ålder och andra socioekonomiska faktorer. Strategin är baserad på Agenda2030, Fagersta kommuns Vision 2030 och de folkhälsopolitiska målen.

Strategi för folkhälsa ska fastställas av fullmäktige.

Skyddsjakt på vildsvin

Fagersta jaktklubb föreslås få en generell fullmakt att bedriva skyddsjakt på vildsvin på kommunens mark. Bakgrunden är att vildsvin gör skada på närliggande privatägd mark.

Ärendet avgörs slutligen av kommunstyrelsen.

Införande av tjänsteman i beredskap (TiB)

Tjänsteman i beredskap (TiB) är en funktion som allt fler samhällsviktiga aktörer inrättar i sina verksamheter. En ständigt tillgänglig TiB är en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna agera snabbt och effektivt i det akuta skedet vid en samhällsstörning, allvarlig händelse, kris eller extraordinär händelse. Vidare utgör funktionen en viktig aspekt i hela samhällets krishanteringssystem. Vid samhällsstörningar är det viktigt att samhällsviktiga aktörer snabbt kan nå varandra via tydliga och uttalade ingångskanaler för en snabb och effektiv informationsspridning. Funktionen TiB innebär ökade förutsättningar för berörda aktörer att tillsammans uppnå samordning av de åtgärder som krävs för att hantera oönskade händelser och samhällsstörningar som kan drabba samhället. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tjänsteman i beredskap införs i Fagersta kommun.

Ärendet avgörs slutligen av fullmäktige.

Införande av parkeringsvakter

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) får i uppdrag att upphandla parkeringsövervakning. Syftet med införande av parkeringsvakter är att minska felparkeringarna i kommunen. Parkeringsvakterna ska se till att parkeringsregler följs och att parkeringsböter utfärdas vid felparkeringar. NVK får även i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för parkeringsövervakning.

Ärendet avgörs av kommunstyrelsen.

Scrolla upp