Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Placering av den enskildes tillgångar

Här kan du läsa vad som gäller när en god man, förvaltare eller av tingsrätten förordnad förmyndare ska placera den enskildes tillgångar. Vidare förklaras även vad som gäller för föräldrar som har omyndiga barn vars tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp. År 2016 är ett prisbasbelopp 47 300 kr.

Placeringar

Huvudregeln enligt föräldrabalken är att den enskildes medel ska förvaltas på ett sätt som ger trygghet för dess bestånd och en skälig avkastning. Reglerna om placering har kommit till för att förhindra spekulation och riskfyllda placeringar av den enskildes medel och fungerar således som ett skydd mot ekonomiska förluster.

Enligt föräldrabalkens regler krävs Överförmyndarnämndens samtycke till vissa placeringar som en god man, förvaltare eller förmyndare vill göra.

Placeringar som inte kräver Överförmyndarnämndens samtycke

Följande placeringar kräver inte Överförmyndarnämndens samtycke:

  • Placering i andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.
  • Placering i skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun.
  • Placering i skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet..
  • Placering av pengar i räntebärande konton såsom sparkonton och fasträntekonton kräver inte Överförmyndarnämndens samtycke.

Hur vet man om en fond är en värdepappersfond?

För varje fond finns fondbestämmelser som har godkänts av Finansinspektionen. Det framgår av fondbestämmelsernas villkor om fonden är en värdepappersfond eller inte. På Finansinspektionens hemsida finns listor över godkända värdepappersfonder.

www.fi.se

Listan finns under Företagsregistret – Söka i företagsregistret per kategori –Värdepappersfond. Information om en fond är en värdepappersfond eller inte ska även gå att få från den bank eller fondbolag som säljer fonden. Om du är osäker inför en placering bör du kontakta Överförmyndarnämnden för att få svar på om samtycke behövs eller inte.

Placeringar som kräver Överförmyndarnämndens samtycke

Övriga placeringar än de som tas upp ovan under rubriken ”Placeringar som inte kräver Överförmyndarnämndens samtycke” kräver alltså Överförmyndarnämndens samtycke. Detta innebär att placeringar i till exempel aktier, specialfonder, kapitalförsäkringar och aktieindexobligationer kräver Överförmyndarnämndens samtycke.

Ansöka om samtycke till placering

Ansökan om samtycke till placering görs av ställföreträdaren och ställs till Överförmyndarnämnden. För att vara säker på att ansökan behandlas vid kommande nämndsammanträde ska samtliga handlingar inkommit till nämnden senast två veckor innan sammanträdet. Information om när nämnden håller sammanträde finns på nämndens hemsida.

För att Överförmyndarnämnden ska kunna ta ställning till om samtycke kan lämnas krävs att följande handlingar är bifogade till ansökan:

  • En fullständigt ifylld ansökan, använd blanketten ”Ansökan om Överförmyndarnämndens samtycke till placering av den enskildes tillgångar”
  • Information om summan av den enskildes nuvarande tillgångar och hur de är placerade.
  • Bifoga till exempel kontoutdrag eller värdebesked
  • Ett prospekt över placeringen, om det finns tillgängligt.

Om ansökan är komplett när den kommer in blir handläggningstiden kortare.

Den enskildes samtycke

I vissa fall krävs att den enskilde samtycker till placeringen vilket då ska styrkas genom ett skriftligt godkännande. De fall som kräver ett skriftligt godkännande är godmanskap där den enskildes tillstånd är sådant att dennes samtycke går att inhämta. Att den enskilde samtycker till placeringen visas genom dennes underskrift på ansökningsblanketten.

Yttrande från den enskilde

Vid förvaltarskap och i de fall ansökan gäller en omyndig som fyllt 16 år ska ställföreträdaren, om det kan ske, höra den enskilde. Den enskilde ska också ges tillfälle att skriftligen yttra sig över placeringen vilket ska bifogas till ansökan.

Skriftligt yttrande från närmast anhöriga

Det är avslutningsvis önskvärt att skriftliga yttranden från den enskildes make, sambo och närmast anhöriga bifogas till ansökan i de fall samråd föreligger gällande placeringen. Om dessa godkännanden bifogas kan handläggningstiden hos Överförmyndarnämnden förkortas.

Åtgärder efter att samtycke har lämnats

När placeringen är genomförd ska bevis om detta snarast lämnas till Överförmyndarnämnden. Placeringen ska vara överförmyndarspärrad, vilket ska framgå av det bevis som skickas in till Överförmyndarnämnden.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test