Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

God man för ensamkommande barn

Alla flyktingbarn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska få en god man utsedd för sig.
Den gode mannen fungerar som barnets ställföreträdare i vårdnadshavares ställe och har i uppdrag att företräda barnet i ekonomiska och personliga frågor. Viktigt att påpeka är dock att det inte är den gode mannen som svarar för barnets dagliga omvårdnad utan det ansvaret har det familjehem eller HVB-boende som barnet blir placerat i.

Några viktiga huvudpunkter i allmänhet för uppdraget

  • Den gode mannen ska hålla regelbunden kontakt med barnet och med dem som har omedelbar insyn i dess boende och skolgång
  • Den gode mannen ska stå i kontakt med socialtjänsten i den kommun där barnet är placerat eller ska placeras och vid sådana kontakter lämna uppgifter om barnet och dess behov
  • Den gode mannen bör hålla sig informerad om hur behandlingen av barnets ansökan om asyl eller uppehållstillstånd fortskrider och för det ändamålet stå i kontakt med den som utsetts till offentligt biträde för barnet
  • Den gode mannen ska utöva ett avgörande inflytande över frågan om barnets boende

Uppdraget upphör

Godmanskapet är en tillfällig lösning i väntan på att barnets asylutredning avslutas eller att någon av barnets föräldrar kommer till Sverige. Om barnet blir beviljat uppehållstillstånd ska god man snarast meddela detta till Överförmyndarnämnden som i sin tur uppmanar socialtjänsten att ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare.

Godmanskapet upphör genom beslut från Överförmyndarnämnden när:

  • Barnets vårdnadshavare kommer till Sverige
  • Barnet får en särskilt förordnad vårdnadshavare
  • Barnet varaktigt lämnar landet

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Information gällande arvode och kostnadsersättning till god man för ensamkommande barn

För mer information om arvoden och kostnadsersättningar se länkat protokollsutdrag.

Vill du bli god man för ensamkommande barn?

För att kunna får uppdrag som god man för ensamkommande krävs det att du genomfört SKL:s nätbaserade utbildning. När du genomfört utbildningen skriver du ut ett intyg och sänder in det till nämnden. Överförmyndarnämnden kontrollerar också att du inte förekommer i Kronofogdens, Rikspolisstyrelsens eller socialtjänstens register.

Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande barn för du intresseanmälan via e-tjänsten

Intresseanmälan god man för ensamkommande barn

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test