Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
 • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

GDPR - dataskyddsförordningen

Överförmyndarnämnden i Fagersta kommun(nedan kallad nämnden) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för nämndens verksamhet. Nämnden har som ändamål att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt även utreda behov och på förekommen anledning skicka ansökan till Västmanlands tingsrätt om behov av ställföreträdare.

Behandling av personuppgifter inom verksamheten

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter och ibland känsliga personuppgifter. För att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet och fullgöra sina åtaganden enligt lag behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Dataskyddsförordningens artikel 6.1 c. Nämndens verksamhet lyder under offentlighetsprincipen och dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med de gallringsbeslut som finns i den av nämnden antagna dokumenthanteringsplanen. Dokumenthanteringsplanen innehåller information om när nämnden får gallra allmänna handlingar, i vilka personuppgifter om dig kan förekomma. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt med anledning av nämndens åtaganden gentemot dig som registrerad, gallringsbesluten och gällande lagstiftning.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Så här behandlar Överförmyndarnämnden i Fagersta dina personuppgifter.

Överförmyndarnämnden värnar om din personliga intigritet. Därför sker all behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Detta innebär att nämnden skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Det kan handla om personuppgifter som du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster, vid personliga kontakter med oss eller de uppgifter om dig som kommunen fått på annat sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna information samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Fagersta kommun.

Denna information förklarar hur Överförmyndarnämnden samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 • Personuppgiftsansvarig
 • Hur och när får Överförmyndarnämnden in personuppgifter om dig? Vilka personuppgifter behandlas?
 • Vad gör vi med informationen?
 • Vem har tillgång till dina personuppgifter?
 • Överföring till tredje land eller internationell organisation.
 • Hur längre sparar vi dina personuppgifter?
 • Uppdatering av denna information till registrerade
 • Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden i Fagersta är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Kontaktuppgifter:

Överförmyndarnämnden
Fagersta kommun
738 80 Fagersta
E-post: overformyndaren@fagersta.se
Telefon växel: 0223-440 00
Hemsida www.fagersta.se

https://fagersta.se/omsorgstod/overformyndarverksamhet

Hur och när får Överförmyndarnämnden in personuppgifter om dig? Vilka personuppgifter behandlas?

När du använder våra tjänster eller är föremål för tillsyn och ingripande, kan vi samla in följande information.

Nr

Tjänst

Personuppgifter

Uppgiften kommer från

1

Ansökan/anmälan om ställföreträdarskap

Personnummer,

kontaktuppgifter,

känsliga personuppgifter

Enskild, anhöriga, myndigheter

2

Intresseanmälningar angående att bli ställföreträdare

Personnummer,

kontaktuppgifter

Enskild

3

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Personnummer,

kontaktuppgifter

Enskild, företag

4

Ansökan av omyndig att starta egen rörelse

Personnummer, kontaktuppgifter

Enskild, anhörig

5

Förvaltning av underårigs tillgångar

Personnummer, kontaktuppgifter,

känsliga personuppgifter

Förmyndare, försäkringsbolag, banker, f och annan myndighet

Vad gör vi med informationen?

Den information om dig som vi samlar in är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande enligt lag och/eller gentemot dig. Registeringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Överförmyndarnämnden har rätt att behandla dina personuppgifter om den är nödvändig och den har stöd i lag för detta. För att ha rättsligt stöd krävs att behandlingen måste göras för att fullgöra någon av nedanstående grunder.

 • en rättslig förpliktelse
 • något av allmänt intresse
 • myndighetsutövning
 • samtycke

Samtycke kan användas om du inte är i beroendeställning till myndigheten/bolaget och frivilligt har samtyckt till behandlingen. Du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att meddela myndigheten/bolaget detta.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Överförmyndarnämnden för följande ändamål:

Nr på Tjänst i ovan tabell

Ändamål/

syfte med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen enligt GDPR

Eventuell mottagare av uppgiften

1

Anordnande/

tillsättande av avställföreträdare

Artikel 6 punkt 1 c

Enskild, rättsväsende, behörig myndighet

2

Intresseanmälningar angående att bli ställföreträdare,

e-lista

Artikel 6 punkt 1 c

Artikel 6 punkt 1 a

Överförmyndarnämnden

3

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Artikel 6 punkt 1 e

Enskild, företag, myndigheter

4

Ansökan av omyndig att starta egen rörelse

Artikel 6 punkt 1 c

Enskild, förmyndare, medförmyndare, närmast anhörig

5

Förvaltning av underårigs tillgångar

Artikel 6 punkt 1 c

Enskild, förmyndare, medförmyndare, närmast anhörig

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Överförmyndarnämnden och nämndens eventuella personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra myndigheter och samhällsorgan om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller om du frivilligt godkänt att vi gör det.

Överförmyndarnämnden lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar, vilka vi är skyldiga att lämna ut på begäran. Detta framgår bland annat av grundlagen Tryckfrihetsförordningen. Om den allmänna handlingen kan omfattas av sekretess, genomförs utlämnandet en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land eller internationell organisation.

Överförmyndarnämnden överför normalt inte dina personuppgifter till internationell organisation eller länder utanför EU/EES. Om så skulle vara nödvändigt vidta vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (EU-kommissionen har beslutat om vad adekvat skyddsnivå innebär) vid överföring eller delning av sådana utvalda tredje parter

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Eftersom Överförmyndarnämnden lyder under offentlighetsprincipen sparas registrerade personuppgifter hos nämnden i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för nämnden som finns i nämndens dokumenthanteringsplan. Gallringsbesluten innehåller information om när Överförmyndarnämnden får gallra allmänna handlingar som bland annat innehåller dina personuppgifter. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt med anledning av våra åtagande gentemot dig, gallringsbeslut och gällande lagstiftning.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering.

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag.)

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig (rätt till registerutdrag). Kopian är gratis att begära, men undantag finns. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art, får den personuppgifts-anvarige antingen

 • ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller
 • vägra tillmötesgå begäran.

Din begäran ska innehålla sådana uppgifter om dig, till exempel namn och personnummer, att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person. Du kan därför behöva legitimera dig för att verifiera din identitet.

 • Rätt till rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att får dem rättade.

 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för det fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för, om du återkallar ett samtycke eller om personuppgifterna har behandlats olagligt. Vi kan inte radera dina uppgifter om de utgör eller inryms i allmänna handlingar, där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring eller är nödvända för att vi ska kunna utföra arbetsuppgifter där vår behandling av dina personuppgifter genomförs med stöd av de rättsliga grunderna, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller allmänt intresse. Inte heller om de ska tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet. Om vi inte kan radera personuppgifterna på grund av lagstadgat krav på lagring, blockerar vi data som vi är skyldig att spara, för att det inte ska kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 • Rätt till begränsning av behandling.

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande akternativ är tillämpliga, se artikel 18:

1 a - Den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är riktighet.

1 b - Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.

1 c - Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

1 d - Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

 • Rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade till annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att personuppgifterna behandlas med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv lämnat. Rätten till dataportabilitet gäller därför inte om behandlingarna av dina personuppgifter genomförs med stöd av de lagliga grunderna myndighetsutövning eller allmänintresse.

 • Rätt till invändning av behandling.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

 • Rätt att återkalla samtycke.

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 • Klagomål.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar personuppgifter om dig, har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, Se deras hemsida www.datainspektionen.se

Begäran om att använda dina rättigheter enligt ovan kan skickas till Överförmyndanämnen via Fagersta kommuns e-tjänst. För mer information ring Fagersta kommun, telefon växel 0223-440 00.

Du kommer att få information om de åtgärder som vidtagits med anledning av din begäran senast en månad efter att vi mottagit din begäran.

Hur skyddas dina uppgifter?

Överförmyndarnämnden värnar om din integritet. Nämnden arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (till exempel behörighetsbegränsningar) som i varje enskilt fall krävs för att dina personuppgifter och i övrigt säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna information till registrerade.

Överförmyndarnämnden gör löpande ändringar i denna information. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Överförmyndarnämndens hemsida.

Dataskyddsombud.

I frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige, har du möjlighet att kontakta kommunens dataskyddsombud.

Dataskyddsombuden nås på
Telefonnummer: 0223-440 00
E-post dso@fagersta.se

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test