Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Fastighet och bostadsrätt

En förmyndare, god man eller förvaltare får endast med Överförmyndarnämndens samtycke, för den enskildes räkning, köpa eller sälja fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt. Utan nämndens samtycke är ett köpeavtal inte giltigt. Ett samtycke gäller i sex månader från den dag det lämnats. Krav på Överförmyndarnämndens samtycke föreligger också vid upplåtande av nyttjanderätt till ovan nämnd egendom.

Ansökan

Ansökan görs av ställföreträdaren och ska innehålla skälen till köpet eller försäljningen anges, med andra ord varför fastigheten eller bostadsrätten ska säljas. Vidare ska det framgå hur den enskilde, om försäljningen rör dennes bostad, fortsättningsvis löser sin bostadsfråga. Det ska också redogöras för hur den erhållna likviden ska disponeras. Ansökan kan med fördel göras på den blankett för försäljning som Överförmyndarnämnden tillhandahåller

Handlingar som ska bifogas

För att Överförmyndarnämnden ska kunna ta ställning till om samtycke kan lämnas krävs det att de handlingar som anges nedan är bifogade till ansökan. Om ansökan är komplett när den kommer in blir handläggningstiden kortare.

Köpeavtal

Ett köpeavtal måste vara upprättat innan samtycke kan lämnas. Avtalet ska vara underskrivet av både säljare och köpare och upprättat med förbehåll om Överförmyndarnämndens samtycke. Till ansökan ska minst två exemplar av köpekontraktet bifogas i original.

Oberoende värderingsintyg

För att säkerställa att ett objekt inte säljs eller köps till ett värde som inte motsvarar marknadsvärde ska ett värderingsintyg från mäklare eller auktoriserad värderingsman bifogas. Att intyget ska vara oberoende innebär att det ska vara upprättad av annan än den mäklarfirma som ombesörjer försäljningen.

Den enskildes skriftliga godkännande eller yttrande

I vissa fall krävs det att den enskilde samtycker till försäljningen eller köpet vilket då ska styrkas genom ett skriftligt godkännande. De fall som kräver ett skriftligt godkännande är godmanskap där den enskildes tillstånd är sådant att dennes samtycke går att inhämta.

Vid förvaltarskap och i de fall egendomen tillhör en omyndig som fyllt 16 år ska ställföreträdaren, om det kan ske, höra den enskilde. Den enskilde ska också ges tillfälle att skriftligen yttra sig över åtgärden vilket ska bifogas till ansökan.

Skriftligt godkännande från närmast anhöriga

Det är avslutningsvis önskvärt att skriftliga godkännanden från make, sambo och närmast anhöriga bifogas till ansökan i de fall samråd föreligger gällande åtgärden. Om dessa godkännanden bifogas kan handläggningstiden hos Överförmyndarnämnden förkortas avsevärt vilket ofta är angeläget vid fastighets- och bostadsrättsaffärer.

Belåning

Notera att för det fall ett köp innebär att den enskilde skuldsätts behövs ett separat samtycke från Överförmyndarnämnden gällande detta.

Åtgärder efter att samtycke lämnats

När en försäljning är genomförd ska bevis om detta snarast lämnas till Överförmyndarnämnden. Det görs lämpligast genom att skicka in en likvidavräkning samt kontoutdrag eller motsvarande som visar att försäljningslikviden satts in på den enskildes konto.

Ett köp av fastighet styrks genom att lagfarts- eller gravationsbevis lämnas till nämnden. För bostadsrätter ska ett intyg från bostadsrättsföreningen, som visar att äganderätten övergått till den enskilde, lämnas in.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test