Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Kommunstyrelsen i korthet

2023-03-13

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2023. Protokollet kan läsas på hemsidan under Organisation & styrning/Möten, handlingar och protokoll efter att det justerats.

Kille springer efter barn på cykel

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning

Enligt den nya lagen för sammanhållen utbildning för elever med kort utbildningsbakgrund ska utbildningen innehålla kommunal vuxenutbildning i SFI, orienteringskurser samt kurser på grundläggande eller gymnasial nivå med minst 23 timmars utbildning i veckan.

Den sammanhållna utbildningen ska följa en utbildningsplan med uppgifter om utbildningens syfte, organisation och innehåll. En plan har arbetats fram och antogs av kommunstyrelsen den 7 mars.

Medfinansiering för ny gång- och cykelbana längs riksväg 68

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie med syftet att skapa underlag för framtida planering av kommunen. En av åtgärderna som planeras att genomföras är en ny gång- och cykelbana längs riksväg 68 mellan gång- och cykeltunneln vid Brinellskolan och Axel Fornanders väg. NVK har påtalat att ny bytespunkt vid Stationsvägen samt nya kopplingar för gång- och cykeltrafik behöver genomföras för att skapa en säker övergång för oskyddade trafikanter i direkt närhet av rondellen in till Järntorget.

För att åtgärden skall genomföras krävs att Fagersta kommun ingår som medfinansiär där medfinansieringen beräknas uppgå till totalt 1 500 000 kronor, vilket kommunstyrelsen beslutade att anslå vid sitt senaste sammanträde.