Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Om kommunens resultat

2021-02-18

I det preliminära bokslutet redovisar Fagersta kommun ett negativt resultat på 8,3 miljoner kronor jämfört med ett budgeterat positivt resultat på 5,5 miljoner kronor. Samtidigt uppgår kommunens balanskravsresultat till ett överskott på 5,7 miljoner kronor. Det innebär att kommunens verksamheter sammantaget redovisar ett överskott.

Pengar

-Coronapandemin har varit påtaglig och påverkat hela vårt samhälle och så även kommunens verksamheter och finansiering under i stort sett hela 2020. Skatteintäkterna blev lägre än beräknat och värdet på kommunens finansiella tillgångar har minskat. Samtidigt har staten skjutit till medel utifrån pågående pandemi. Kommunen har fått ett högre generellt statsbidrag, kompensation för sjuklöner samt möjlighet att söka bidrag för extrakostnader inom bland annat äldreomsorgen”, säger kommunstyrelsens ordförande, Marino Wallsten

Under året har kommunen bland annat investerat i en ny förskola och korttidsboende LSS, ut- och ombyggnad av Per Olsskolan, åtgärder på Västmannavägen samt förnyelse av Fagerstahallen.

Om resultatet

Bland förklaringarna till det negativa resultatet finns:

Värdet på kommunens placerade medel (finansiella tillgångar) har minskat med 15,7 miljoner kronor

Värdet har påverkats negativt av pandemin och följande globala konjunkturnedgång.

Underskott för socialnämnden

Underskottet beror bland annat på ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar och de ökade kostnaderna täcks inte fullt ut av den reserv som budgeterades under kommunstyrelsen. Återstående underskott uppgår till 5,4 miljoner kronor.

Underskott för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund på 6,7 miljoner kronor

Underskottet beror till stor del på oförutsedda engångskostnader för återställande av vattenskada i Fagerstahallen.