SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kulturmiljöer och arkitekturhistoria

Fagersta kommun ligger i Norra Västmanland. Området brukar ofta kallas för Bergslagen. Här har människor levt av marken, skogen, berget och vattnet sedan urminnes tider.

Idag finns det många spännande kulturmiljöer att besöka i centrala Fagersta, Västanfors och Ängelsberg. Skogsbruket och järnhanteringen har satt sina spår i landskapet alltifrån den förtida järnframställningen i Dunshammar, till hyttruiner, kolbottnar, bergsmansbyar och storskaliga järnbruk liksom 1900-talets industriminnen. På bilden ovan slaggstenstornen vid Engelsbergs Bruks herrgård.

Skogen har, förutom att fungerat som bränsle, också varit betydelsefullt som byggnadsmaterial och skogsprodukter har alltid varit en viktig handelsvara. För att förbättra kommunikationerna uppfördes Strömsholms kanal i slutet av 1700-talet vilket gjorde att handeln med övriga världen blomstrade. Även om Bergslagen först och främst är en region man förknippar med skogs- och järnindustri finns det även vackra jordbruksmarker och många natursköna platser i Norra Västmanland.

Vill du veta mer finner du mycket information i skriften "Fagerstabygden, en vägledning" som beskriver vår trakts historia, landskap och flora.

FlobostigenPDF
TrummelsbergPDF
OmbenningPDF
Melings hyttruinerPDF
LandsbergetPDF
KolerakyrkogårdarPDF
Märkliga minnen – avrättningsplatsen och Henchenska korsetPDF

K-märkt

I Fagersta finns flera byggnader och miljöer som är av kulturhistoriskt intresse. Termen k-märkt är en populär benämning på dessa hus men den finns inte med i lagstiftningen.

Byggnader av kulturhistoriskt intresse klassas som:

  • byggnadsminne
  • kulturhistoriskt värdefull byggnad
  • kulturhistoriskt intressant byggnad
  • kulturhistoriskt intressant miljö.

Det är endast de byggnader och miljöer som klassats som byggnadsminnen som är skyddade enligt byggnadsminneslagen. För varje byggnadsminne upprättas en vårdplan och länsstyrelsen har tillsammans med ägaren ett särskilt stort ansvar. För att hjälpa ägaren prioriteras vanligtvis byggnadsminnen vid fördelning av byggnadsvårdsmedel.

Lagar och skyddsföreskrifter

Byggnadsminnesförklaring är det högsta skydd som tilldelas en byggnad av svenska myndigheter och regleras i kulturminneslagen (SFS nr 1988:950), 3 kapitel om byggnadsminnen. Det medför ansvar men också ett sätt att erkänna en byggnads kulturhistoriska värde.

Kulturminneslagen inleds på följande sätt:

1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.

I kapitlet om byggnadsminnen kan man läsa:

1 § En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde.

Det är endast UNESCO:s lista över världens natur- och kulturarv, som utgör en högre klassificering, vilken fastställs av FN-organet UNESCO i Paris. Världsarven regleras i UNESCO:s konvention till skydd för världens natur- och kulturarv från 1972 vilken Sverige undertecknat 1984. Ett världsarv kan vara ett natur- eller kulturminne som anses vara så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det finns idag tolv världsarv i Sverige. Objekten på världsarvslistan garanteras skydd för all framtid och vittnar om människans och jordens historia på ett unikt sätt.

Enligt naturresurslagen ska områden med kulturvärden av riksintresse skyddas mot ingrepp som påtagligt kan skada detta intresse. Områden av riksintresse regleras av staten genom länsstyrelsen och de åligger kommunerna att redovisa dessa i översiktsplanen och sedan sörja för att områdena bevaras på ett föredömligt sätt. Skyddet för riksintressena regleras i miljöbalkens 3 kapitel.

Skyddade byggnader och miljöer i Fagersta

I Fagersta kommun finns tre byggnadsminnen, Engelsbergs oljefabrik, Engelsbergs Bruk och villan Odensnäs i Västervåla. Under året kommer troligen även Västanfors kraftstation att byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen utreder också om Engelsbergs järnvägsstation från år 1900 uppfyller kraven för en byggnadsminnesförklaring. Engelsbergs bruk är dessutom upptaget på UNESCO:s lista över världens natur- och kulturarv.

Samtliga områden som klassats som riksintresse i kommunen ligger inom ramen för Strömsholms kanalmiljö (U7). Det är Semla bruk, delar av Västanfors samhälle vid kanalen, området Andra Sidan i Fagersta, Engelsbergs bruk och stationssamhället Ängelsberg samt Dunshammars järnframställningsplats.


Senast ändrad: 2017-02-01

Scrolla upp