SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kortbudget 2020

Fagersta ångar på

Porträttbild på kommunalråd Marino Wallsten

Trots att vi under året fått uppleva en riktig berg- och dalbana av statliga besked tack vare servettskisser till budgetar och januariöverenskommelser, där pengar skjutits till och dragits ifrån snabbare än någonsin, så har vi inga planer på att sänka ambitionen. Vi fortsätter ånga på i precis den anda vi satt upp i kommunens långsiktiga mål utifrån den vision vi arbetat fram för Fagersta.

Vi är alla här för att bedriva ett ständigt förbättringsarbete. Det handlar om att hela tiden förbättra allas vår vardag. En viktig del i det är att se till att vi får ut största möjliga nytta av våra gemensamma skattemedel. Det finns inga sparbeting. Det finns inga krav på neddragningar. Det är ingenting som ska stå åt sidan.

Däremot ställer vi krav på att leverera det vi levererar redan idag, och mer därtill, mer kostnadseffektivt. Fagersta kommun behöver ägna energi på att på bästa möjliga och kostnadsmedvetna sätt nyttja den miljard vi har på intäktssidan istället för att fastna i diskussion om den miljon som vi inte har.

Man skulle önska att det fanns mer långsiktighet i de statliga besluten. Men läget är som det är och vi bygger budgetförslaget med sikte på fortsatt utbyggnad av verksamheten inom såväl skolan som förskolan, ett nytt äldreboende, ett allaktivitetshus, energieffektiviseringar och beslutade insatser utifrån fördjupningen av översiktsplan. Vi ser framför oss byggnation av bostäder och ett större utbud av boendeformer, i planen finns höjd för tre till fyra flerbostadshus fram till år 2025.

Dessutom finns prioriterade satsningar inom utbildnings- och fritidsnämndens investeringsbudget avseende färdigställande av bubbelpool samt vattenrutschkana, inomhusbadet Fagerstahallen och allaktivitetsplaner runt om i kommunen.

Fagersta kommun tar också ett ordentligt tag i att förstärka stödet till barn, unga och familjer, med en särskild satsning på över fem miljoner kronor för ett förebyggande arbete och tidigt stöd för barn i riskzon, insatser för barn som utsatts för våld i nära relation och föräldrastöd. Vi vet att tidig upptäckt av och tidiga insatser för barn och unga i behov av stöd är otroligt viktigt. Det här speglar kommunens vilja att föra en aktiv trygghetspolitik som förebygger våldsutsatthet, brottslighet och droganvändande och som skapar sammanhållning och framtidstro hos alla genom att motverka ojämlikhet och utanförskap.

En del processer tar längre tid än andra, men många bollar är i rullning som sagt och man ser fram emot den dag då allt kommer på plats. Det har under de senaste fem åren hänt en hel del - takten kommer att hålla i även kommande år. När Fagerstas befolkning växer är det särskilt viktigt att stärka grunden för välfärden och försöka ta vara på tillväxten. Vi håller fokus i riktning framåt, fortfarande utan att behöva tumma på välfärden idag.

Framtidens Fagersta bygger vi tillsammans!

Marino Wallsten (S)
Kommunalråd

.........................................................................................................................................................................................

Så fördelas dina pengar

Kommunens intäkter kommer framför allt från kommunalskatt och statsbidrag, men även från exempelvis kommunala avgifter. Hur dessa pengar ska fördelas bestäms i årets budget, som beslutas av kommunfullmäktige.

År 2020 är den totala budgeten 878 miljoner kronor och kommunalskatten ligger oförändrat kvar på 22,11 procent, eller 22 kronor och 11 öre per hundralapp. År 2020 har Fagersta kommun budgeterat med ett resultat på 6,7 miljoner kronor.

Nedan kan du se hur dina pengar 2020 kommer att fördelas i procent:
Vill du veta mer exakt hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter, besök då Skattekollen.

.........................................................................................................................................................................................

Hit går pengarna år 2020

Tillsammans skapar vi Framtidens Fagersta

Tack vare att Fagersta kommun beviljats pengar från Länsstyrelsen Västmanland kan vi under år 2020 genomföra projektet Framtidens Fagersta. Syftet med projektet är att möjliggöra möten, testa olika sätt att förebygga och främja segregation och utanförskap samt erbjuda utbildning i hur vi tillsammans skapar ett mer hållbart och jämlikt Fagersta. Och vi vill gärna att du är med!

Framtidens Fagersta kommer att fokusera på fyra fokusområden: Mötesplatser, förebilder, förebyggande och jämlikhet.

Läs mer om projektet Framtidens Fagersta.

Vi gör vår hemsida mer tillgänglig

Alla människor har rätt till en tillgänglig hemsida, därför bygger vi nu om fagersta.se och gör den mer tillgänglig. Arbetet handlar bland annat om att se över alla knappar så att de lätt kan användas om man inte kan hålla muspekaren stilla, se över alla färger så att kontrasten är tillräckligt hög samt att se över sidans navigation och ge besökarna bättre förutsättningar att förstå var de ska leta. Vi skapar en design som fungerar oavsett skärmens riktning samt utvecklar systemet så att det går att hantera med endast tangentbord med mera.

Den nya hemsidan beräknas vara färdig i slutet av året.

Vi investerar långsiktigt i barn, unga och familjer - med tidiga förebyggande insatser och förstärkt stöd

Vi har sett ett ökat antal barn och familjer i behov av stöd från socialtjänsten med bland annat flera ärenden avseende våld i familjen och många föräldrar som behöver vardagsstöd i hemmet. Skola och polis signalerar oro för flera ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk samt många barn med mycket hög skolfrånvaro.

En kartläggning av placerade barn visar att de allra flesta placeras på grund av föräldrars svårigheter, att få föräldrar tar emot stöd och att många placeringar skulle kunna förkortas betydligt eller rent av undvikas.

Det finns därför att behov av ett förebyggande arbete och tidigt stöd för barn i riskzon, insatser för barn som utsatts för våld i nära relation, utökat arbete med föräldrar till placerade barn, intensivt familjestöd på hemmaplan samt ett likvärdigt stöd till svenskfödda och nyanlända familjer.

Med den utökade rambudgeten på 5,2 miljoner kronor vill vi:

  • Nå barn och unga i riskzon med tidiga insatser
  • Ge snabbt stöd till våldsutsatta barn och familjer
  • Ge snabbt stöd till föräldrar vid placering av barn
  • Möta det ökade behovet av föräldrastöd i hemmet
  • Tillhandahålla intensiv familjebehandling

Syftet med satsningen är att:

  • Öka förutsättningarna för att barn och unga ska lyckas i skolan
  • Minska ungdomars droganvändande och kriminalitet
  • Förbättra föräldrars omsorgsförmåga och barns livsvillkor
  • Motverka placeringar och förkorta placeringstider

Näridrottsplatsen i Kolarbyn.

Fagersta får fler allaktivitetsplaner

Under år 2020 och 2021 kommer vi att anlägga ytterligare två allaktivitetsplaner, nummer tre och fyra i kommunen. Allaktivitetsplanerna kommer att planeras i dialog med våra medborgare och föreningsliv. Placeringen av plan tre kommer att anläggas i Västanfors-området. Plan fyras placering ännu inte är bestämd. De specifika platserna för båda planerna kommer att diskuteras i dialogmöte för att sedan beslutas politiskt.

Med ytterligare två allaktivitetsplaner förbättras möjligheten för barn- och ungdomar att få en aktiv fritid med rörelse och motion, dessutom möjliggör platserna bra ytor för social samverkan och glädje!

Utökad ledningssamverkan i Bergslagen

Fagersta kommun har avsatt medel för utökad systemledning av räddningstjänster i Bergslagen. Den viktigaste lärdomen efter såväl den stora skogsbranden 2014 som de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 är att Sveriges räddningstjänster måste samverka bättre på ledningsnivå. Räddningstjänsterna måste snabbt kunna växla om från händelser som bränder och olyckor i vardagen till stora komplexa insatser som spänner över stora geografiska områden. Ökad samverkan på ledningsnivå innebär att resurser från flera räddningstjänster och kommuner leds från en gemensam ledningscentral bemannad dygnet runt. Ledningssamverkan i Bergslagen kommer att omfatta ett fyrtiotal kommuner.

Svenska sedlar i olika valörer

Vi inför medborgarbudget

Vi har under en längre tid använt oss av olika former av medborgardialoger och medskapande samtal. Nu utvecklas detta arbete ytterligare genom införandet av medborgarbudget under 2020 och 2021. Medborgarbudget innebär att en del av kommunens budget avsätts för ett utvecklingsområde där medborgarna bjuds in att delta. Det kan till exempel handla om utvecklingen av en plats, ett tema eller en del av kommunens verksamhet. Syftet med medborgarbudget är att öka delaktighet och inflytande och möjligheten att påverka sin närmiljö och Fagerstas utveckling. Faller detta väl ut så kan det vara något som införs mer permanent i Fagersta kommun. Mer information kring detta kommer under året.

Fyrkantigt litet grått hus som innehåller en toalett. Placerad i en skogsdunge intill en sjö.

Toaletten vid Kolarbysjön.

Toaletter på plats vid Simbadet och Kolarbysjön

Efter e-förslaget om att installera en toalett vid simbadet i Västanfors så står nu en toalett på plats vid Simbadet och en vid Kolarbysjön. Båda toaletterna är tillgänglighetsanpassade för personer med rullstol eller annat gå-hjälpmedel och utanför kommer också en ramp att byggas innan toaletterna tas i bruk. De är även utrustade med extra fönster (frostade) för att få ett så stort ljusinsläpp som möjligt. Toaletterna kommer att vara öppna dygnet runt under badsäsongen.

Senast ändrad: 2020-01-27

Scrolla upp