SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Brottsförebyggande arbete

Vårt förhållningssätt

Fagersta kommun strävar efter att i alla led arbeta kunskapsbaserat och i samverkan. Ett långsiktigt och metodiskt arbetssätt är grundläggande för ett fruktsamt brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

En plan för brottsförebyggande trygghetsfrämjande arbete är under utformning.

Medborgarlöfte

Fagersta kommun och Polisen bär tillsammans ett delat ansvar för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i kommunen. Genom undertecknande av Medborgarlöfte har Polisen och kommunen kommit överens om att tillsammans verka för att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i Fagersta kommun. För att effektivisera detta och för att gemensamt arbeta mot aktuella och rätt saker så har polisen och kommunen startat upp ett samarbete, tillsammans med Länsstyrelsen. Detta genom att ha regelbundna möten varannan vecka och ta fram en samlad lokal lägesbild. Till stöd för detta skall EST (Effektiv Samverkan för Trygghet) tillämpas som metod. (citat Medborgarlöfte 2019)

Lokala BRÅ

Fagersta kommuns brottsförebyggande råd (Lokala BRÅ) är styrgrupp i tillämpningen av EST och varje kvartal tas ett Inriktningsbeslut i Lokala BRÅ, där beslutas vad kommunen och polisen ska arbeta med kommande tidsperiod och det ska ske med en tydlig ansvarsfördelning. Detta för att förenkla återkoppling och för fortsatt effektiv inriktning för polisiärt och kommunalt ansvarsområde. Detta gör medborgarlöftet till ett levande dokument som regelbundet uppdateras och förblir aktuellt. Polisens arbetsmetod Operativa Inriktning innebär att lokalpolisområdets ledningsgrupp samlas och enas om vilken inriktning som skall prioriteras de kommande två veckorna. Det kan vara brottsfenomen, utpekade aktiva kriminella personer, utsatta platser o s v. (Medborgarlöfte 2019)

Fagersta kommuns Lokala BRÅ samordnar det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Här har man en strategisk och beslutande roll och i rådet finns representanter för kommunens verksamheter, Polisen och Norra Västmanlands kommunalteknik förbund.

EST - gruppen

Under Lokala BRÅ ligger EST- gruppen. Det är en grupp med representation från Fagersta kommun, polis, Norra Västmanlands kommunalteknikförbund och Norra Västmanlands utbildningsförbund där deltagarna är operativt verksamma och fångar upp olika typer av händelser och aktiviteter som sker. Gruppen träffas varannan vecka och skapar gemensamma lägesbilder utifrån en mall. Gruppen rapporterar till Lokala BRÅ och Länsstyrelsen.

EST – gruppen träffas varannan vecka och utifrån en given mall skapas en gemensam lägesbild. Alla deltagare i EST-gruppen representerar olika delar av kommunens verksamheter och har i uppdrag att mellan mötena dokumentera de lägesbilder som inkommer samt på mötena rapportera om dessa. Deltagarna har uppdrag att ta fram underlag för sina lokala lägesbilder såsom tillexempel statistik över larm, orosanmälningar, rapporter med mera. Olika digitala system undersöks för att kunna samla in lägesbilder på ett kunskapsbaserat sätt.

EST-gruppen rapporterar till Länsstyrelsen Västmanland och Lokala BRÅ en gång per månad och beslut tas av Lokala BRÅ om man vill genomföra en fördjupad kartläggning av något område. Lokala BRÅ beslutar vem som får detta uppdrag. Lokala BRÅ beslutar även om att genomföra orsaksanalyser.

Kommunen strävar efter att jobba preventivt och våra prioriteringar ska baseras på kunskapsbaserade analyser och fokus prevention. Prioriteringskriterierna baseras på kommunens arbete med lägesbilder.

Senast ändrad: 2019-06-19

Scrolla upp