Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Elevinflytande

Alfaskolans mål är att sätta eleverna i centrum, verka för att de har kunskaper om demokratins principer och utvecklar förmågan att arbeta i demokratiska former.

Vi vet att målen har nåtts om eleverna har inflytande över och medansvar för planering, innehåll och utformning av sin verksamhet.

Eleverna är också delaktiga i de beslut som tas på skolan.

Vägar mot målen

 • Ämnesplanering och innehåll sker i dialog med klassen och individuellt
 • Förmågan att utveckla, planera och utvärdera skolarbetet sker med hjälp av portfolio, IUP och temaplanering
 • Utvecklingssamtal och föräldramöte med dagordning och dokumentation
 • Eleverna utvecklar metakognition - lära eleven lära si
 • Vi praktiserar demokrati genom klassråd med träning på mötestekni
 • Ökat ansvar och delaktighet för eleverna genom klass-, elev-, mat- och idrottsråd
 • Klassråd 20 minuter per vecka eller 40 minuter varannan vecka
 • Elevrådsrepresentanter i årskurs 2–6
 • Alfafixare i årskurs 5 och 6

Föräldrakontakter

Utvecklingssamtal eller IUP-samtal sker en gång per termin och vid behov vid fler tillfällen där klasslärare, ämneslärare, elev och föräldrar deltar.

Föräldramöte med dagordning och minnesanteckningar sker minst en gång per termin och klassläraren ansvarar.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering sker vid läsårets slut och ansvariga är:
socialpedagog, klass-, resurs-, och idrottslärare.

Alfafixarna är elever från år 5 och 6 som träffar vuxenansvarig varannan vecka.

De arbetar bland annat för att förbättra:
- skolmiljön
- gemensamma regler för skolgårdens aktiviteter

Elevrådet består av representanter från år 2–6 och träffas en gång per månad.

Elevrådsutbildning sker vid skolstarten på höstterminen, beteendevetare ansvarar.

Kostservice kallar till matråd 1 ggr/termin med representanter från alla årskurser och en representant från skolan.

Protokoll 10 december 2020

Matråd Alfaskolan

 • Eleverna har önskemål om att få påverka matsedeln genom att lämna in förslag på maträtter som de önskar få med.

En bra idé tycker vi och alla önskemål är välkomna, vi tittar sedan på om det är genomförbart.

 • Eleverna tycker att maten har blivit mycket bättre, de kan dock tycka att vissa maträtter serveras för ofta så lite mer variation är önskvärt.

Vi har försökt att anpassa matsedeln efter de önskemål vi har fått in och serverar de rätter vi vet att barnen tycker om lite oftare.

 • Vegetariska alternativen är inte alltid så populära.

Recepten ses över.

 • Det kastas bestick i komposten/soporna vilket medför en onödig kostnad när vi behöver köpa in nya, detta tas upp med eleverna.

Om man råkar tappa bestick i soporna så går det bra att säga till måltidspersonalen som då hjälper till att plocka upp.

 • Glas och bestick lämnas inte alltid i diskinlämningen, detta behöver förbättras.
 • Viktigt att tänka på är att man tar av alla komponenter i matbuffén och inte bara av det man tycker om. Detta för att maten ska räcka till alla elever och för att man ska få i sig en näringsriktig måltid och bli mätt.
 • Det händer att eleverna leker med vattenbehållarna vilket medför halkrisk då det blir blött på golvet.
 • Det uppstår köbildning när eleverna ska passera diskinlämningen, detta tas upp med pedagogerna då det är viktigt att alla håller avstånd under rådande pandemi.
 • Elever och pedagoger är trevliga och tillmötesgående och måltidspersonalen får beröm för sitt bemötande.