Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
 • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Detaljhandel tobak, e-cigaretter & folköl

För att få sälja tobaksvaror behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen. Om du ska starta försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och folköl behöver du göra en anmälan till kommunen.

Skylt på svenska med texten tobak vid tobaksaffär.

Tobaksvaror

Tobaksvaror är bland annat cigaretter, cigariller, röktobak, snus och portionstobak. För tobaksförsäljning krävs i de flesta sammanhang tobakstillstånd. Kraven regleras i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Lagen säger att du som söker ska visa för kommunen att du är lämplig för uppgiften.

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla. Utöver bestämmelserna om tillstånd innebär lagen bland annat att förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner. Lagen innefattar också ett utökat rökförbud som bland annat innebär att den som har butik eller annan lokal dit allmänheten har tillträde ansvarar för att rökförbudet efterlevs och att ingen röker i anslutning till entrén.

Tillstånd behövs oavsett om det gäller tillfällig försäljning, till exempel i samband med en stadsfest eller en privat tillställning, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din butik. Både partihandlare som säljer tobak till butiker (partihandelstillstånd) och detaljhandlare som säljer tobak till konsumenter (detaljhandelstillstånd) måste ha tillstånd för sådan försäljning.

18-års åldersgräns

Tobaksvaror får inte säljas till någon som är under 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen har fyllt 18 år. Om det är svårt att uppskatta köparens ålder ska du alltid fråga efter legitimation. Det måste finnas tydliga skyltar eller dekaler där det står att tobak bara får säljas till den som är 18 år eller äldre, dessa placeras lämpligen vid entré, kassa och där tobaksvaror förvaras i butiken. Den som säljer tobaksvaror till någon som är under 18 år kan få böter eller, om brottet av domstolen bedöms som särskilt allvarligt, fängelse i upp till sex månader. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kontrollköp är ett verktyg som kommunen kan använda i syfte att ha en dialog kring vikten av ålderskontroller.

Vad krävs för att beviljas tillstånd?

Tillstånd kan endast meddelas juridisk person, det vill säga ett företag (enskild firma, handelsbolag, aktiebolag, med mera). En privatperson kan alltså inte meddelas tobakstillstånd. Vidare ska den som ansöker om tillstånd med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter visa sig lämplig att utöva verksamheten. Det innebär att den som söker (både bolaget och dess företrädare) ska vara ekonomiskt skötsam och inte brottsligt belastad.

Från kontakt till beslut

Boka möte

När du kontaktar oss och berättar att du vill ansöka om tobakstillstånd brukar vi föreslå ett möte där vi tillsammans går igenom processen samt vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna tillsammans med din ansökan. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Ansök

Ansökan sker via vår e-tjänst. Ansökan behandlas först när den är komplett och avgiften är betald. Se socialnämndens taxor och avgifter nedan. Kvittokopia på inbetald avgift bifogas med övriga handligar.

Yttrande från andra myndigheter

Kommunen skickar remisser till andra myndigheter, främst polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Utredning

Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om lagens krav är uppfyllda.

Bifall eller avslag

Beslut fattas utifrån av vad som har framkommit under utredningen. Om alla krav i lagen om tobak och liknande produkter är uppfyllda kan tobakstillstånd beviljas. Ett tillståndsbevis skrivs ut och du kan börja sälja tobak. Om kraven inte är uppfyllda kan tobakstillstånd inte beviljas. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du gör detta.

Vilka handlingar måste lämnas in?

 • Registreringsbevis från Bolagsverket (får ej vara äldre än tre månader)
 • Egenkontrollprogram
 • Redovisning av ägarförhållanden
 • Information om aktiefördelning (aktiebolag) eller andelsfördelning (handelsbolag)
 • Dispositionsrätt till lokal (till exempel hyresavtal)
 • Finansiering (om verksamheten funnits i samma regi i mindre än tre år)

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Lagen om tobak och liknande produkter innefattar även bestämmelser som rör försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Till skillnad mot kravet om tillstånd för försäljning av tobaksvaror krävs dock endast en anmälan till kommunen innan försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare påbörjas. För detta lämnas en anmälningsblankett in till kommunen senast samma dag som försäljningen påbörjas.

Egenkontroll

Vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, försäljning/servering av folköl krävs att den som säljer bedriver egentillsyn (egenkontroll) över försäljningen, det vill säga har rutiner som säkerställer att all personal vet vad som gäller kring åldersbestämmelser, produktkrav, ordning och nykterhet (gäller folköl), med mera. Rutinerna ska dokumenteras i ett egenkontrollprogram och en kopia av detta ska lämnas in tillsammans med anmälan till kommunen.

Vägledning för egenkontrollprogram hos Folkhälsomyndigheten

Folköl

Den som vill sälja eller servera folköl måste anmäla detta till kommunen. Anmälan görs på anmälningsblankett som lämnas in till kommunen senast samma dag som försäljningen eller serveringen påbörjas.

Vid försäljning eller servering av folköl måste lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning, och det måste också säljas/serveras mat.

Ansökningsavgifter

Vid ansökan om tobakstillstånd tar kommunen ut en avgift som täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från självkostnadsprincipen, det vill säga den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet. Se socialnämndens taxor och avgifter nedan. För anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och folköl tar kommunen inte ut någon avgift.

Avgiften betalas in till Fagerstas kommun på
Bankgiro: 547-6890
Postgiro: 123780-9

Vid inbetalning anger ni att inbetalningen avser tobakstillstånd, namnet på bolaget/firman och organisationsnummer.

Klicka på länken för att läsa mer om taxor och avgifter. Under rubrik individ- och familjeomsorg.

Socialnämndens taxor och avgifter

Tillsyn

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de försäljningsställen som säljer tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt folköl för att kontrollera att de lagar och regler som finns följs. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi och marknadsföring på försäljningsstället med mera. Vid försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel gör kommunen endast tillsyn genom besök på försäljningsstället.

Tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. Tillsynsavgiften täcker arbetsuppgifter kring tillsynen, så som:

 • Tillsynsbesök som görs på försäljningsstället
 • Den inre tillsyn som görs av bolaget, till exempel granskning av årsredovisning och bokföring (gäller försäljning av tobaksvaror)
 • Service till dig som verksamhetsutövare, till exempel information om relevanta förändringar i lagstiftning eller liknande
 • Vägledning
 • Administration, till exempel arkivering och diarieföring
 • Samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
 • Övriga kostnader knutna till kommunens verksamhet

Kontakt alkohol- och tobakshandläggare

Vi köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.
Telefon Ann Hellberg: 0220-390 14
Telefon Åsa Nilsson: 0220-247 02
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se

Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test