HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Valvonta ja vastuu

Koulun ja nuorisotalon (fritidshem) valvontavastuu

"Lapsen huoltajalla on vastuu lapsen henkilökohtaisista oloista ja hänen on huolehdittava lapsen tarpeiden tyydyttämisestä. Lapsen huoltaja vastaa myös siitä, että lapsi saa ikäänsä, kehitykseensä ja muihin oloihin nähden tarpeellista valvontaa ja hänen on myös valvottava, että lapsi saa tyydyttävän elannon ja koulutuksen. Jotta lapsi ei voisi aiheuttaa muille vahinkoa, vastaa huoltaja edelleen lasten valvonnasta tai muihin sopiviin toimenpiteisiin ryhtymisestä." (vanhempainkaari 6 luku 2§)

Vanhempainkaaren 6 luvussa säädellään huoltajan, vanhempien ja lasten oloja. Sanamuodossa ei säädellä koulun henkilökunnan oloja. Yllä lainattua lakikohtaa voidaan soveltaa koskemaan myös koulun ja nuorisotalon henkilöstöä tuomioistuinten ja valvontaviranomaisten sekä eduskunnan asiamiesten (Riksdagens ombudsmän, JO) käytännön perusteella.

Koulu- ja nuorisotalon henkilökunta vastaa siis tiettynä aikana:

  • lapsen tarpeiden tyydyttämisestä
  • että lapsi saa ikäänsä, kehitykseensä ja muihin oloihin nähden tarpeellista valvontaa sekä
  • lapsen valvomisesta tai sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, että lapsi ei voi aiheuttaa vahinkoa.

Koulun valvontavastuu alkaa tavallisesti kun oppilaan lukujärjestyksenmukainen aika alkaa ja loppuu, kun oppilaan lukujärjestyksenmukainen aika loppuu. Koululla on tietty valvontavastuu ennen koulun alkamista ja koulun loputtua, kohtuullinen aika voi olla viisitoista minuuttia ennen tai jälkeen.

Koulukuljetuksen mukana saapuvien oppilaiden osalta valvontavastuu alkaa koulukuljetuksen saapumisen myötä ja jatkuu, kunnes se lähtee paluumatkalle kotiin.

Koululain (Skollagen) mukaan koulun on oltava yhteydessä huoltajaan jos oppilas ei ole saapunut kouluun lukujärjestyksen mukaisena aikana, ellei koti ole ilmoittanut koululle oppilaan poissaolosta. Kyseinen yhteys otetaan viimeistään samana päivänä.

Jos oppilas ei palaa välitunnilta, koulun on selvitettävä, mihin oppilas on mennyt ja jos oppilasta ei tavoiteta, koulun on oltava yhteydessä huoltajaan.

Jos oppilaasta on kova huoli, koulun on oltava yhteydessä poliisiin.

Nuorisotalon (fritidshem) valvontavastuu alkaa kun oppilaan aikataulunmukainen nuorisotalotoiminta alkaa ja päättyy, kun oppilaan aikataulunmukainen aika päättyy, eli käytännössä kun huoltaja hakee lapsen tai lapsi lähtee itse kotiin. Jos lapsen on tarkoitus itse mennä kotiin, tästä on sovittava henkilökunnan kanssa.

Vanhemmalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta lapsen poissaolosta koska nuorisotalotoiminta ei ole pakollinen, mutta käytäntönä on, että vanhemmat ottavat nuorisotaloon (fritidshem) yhteyttä jos oppilas jostain syystä ei ole tulossa nuorisotalolle (fritidshem).

Myöskään nuorisotalolla (fritidshem) ei ole tiedotusvelvollisuutta jos lapsi ei saavu aikataulunmukaiseen toimintaan, muuta Fagerstassa käytäntönä on, että nuorisotalot (fritidshem) ottavat huoltajaan yhteyttä jos lapsi ei saavu toimintaan.

Jos joku purkaa lapselle sovitun aikataulunmukaisen ajan, huoltajien on ilmoitettava tästä nuorisotalolle.

Jos lapsella on yksityistä, nuorisotalon (fritidshem) ulkopuolista toimintaa nuorisotaloaikana, mutta tarkoituksena on, että lapsi palaa nuorisotalolle (fritidshem) päivän mittaan, vastuu siirtyy vanhemmille kun lapsi ei ole nuorisotalolla (fritidshem).

Jos jonkun muun kuin huoltajan on tarkoitus hakea lapsi, tästä on sovittava henkilökunnan kanssa.

Koululla tai nuorisotalolla (fritidshem) ei ole valvontavastuuta muista kuin niistä lapsista, jotka on rekisteröity kouluun ja joilla on oikeus oleskella koulu- ja nuorisotaloaikana koulun alueella.

KOULUISSA TAPAHTUVASSA VAHINGONTEOSSA KÄYTETTÄVÄT RUTIINIT

Eräs koulun tehtävä on oppilaiden kasvattaminen, yhteistyössä kotien kanssa. Vahingonteon yhteydessä ryhdytään toimenpiteisiin, joilla on kasvattava tarkoitus. Ne hoidetaan sopusoinnussa vallitsevan lainsäädännön ja yhteiskunnan muun toiminnan kanssa.

Suunta-antavaa on tässä oppilaan paras, sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Vahingonkorvauslaissa (Skadeståndslagen) vahingonteko ja tapaturma erotetaan toisistaan.

  1. Vahingonteko: Jos joku tahallaan tai huolimattomuuttaan tuhoaa tai vahingoittaa toisen omaisuutta, esim. rikotut ikkunalasit, rikki viilletyt huonekalut, töhertely. Katso Vahingonkorvauslaki (Skadeståndslagen) 2 luku 1§.
  2. Tapaturma (ilman tahallisuutta tai huolimattomuutta): Vahingonkorvauslain määräykset eivät sovellu - ei vahingonkorvausvelvollisuutta.

Oppilaan vahingonteko

Jos oppilas on tehnyt koulun omaisuudelle vahinkoa ja asia on tunnettu ja selvitetty, koulu voi vaatia tosiasiallisista kuluista korvausta. Vahingonkorvausta ei voi vaatia tietyltä ryhmältä, vaan asiassa on selvitettävä vahingon aiheuttanut henkilö tai sen aiheuttaneet henkilöt ja onko vahingon syynä tahallinen tai huolimaton teko.

Ilmoitus

Oppilaan huoltajalle ilmoitetaan vahingosta sekä siitä, että koulu tulee vaatimaan vahingosta korvausta. Poliisille tulee ilmoittaa jos vahingonteko on törkeää tai jos se on ollut toistuvaa. Jos oppilas on alle 15-vuotias, tulee poliisi-ilmoitus tehdä vain poikkeustapauksissa. Sosiaalipalvelulle ilmoitetaan jos se on arvioinnin mukaan tarpeen.

Korvaus

Korvauksen suuruudesta päätetään kussakin tapauksessa erikseen. Arviointiin vaikuttaa muun muassa oppilaan ikä ja kypsyystaso, vahingon suuruus sekä mahdollinen huoltajan ja koulun vakuutusyhtiön mukaantulo prosessiin.

Viimeksi muokattu: 2017-08-16

Scrolla upp